Naga MarketsX-Trade Brokers DM S.A. przedstawiał wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2017 już pod koniec kwietnia. Informowaliśmy wtedy o silnyn spadku zysku netto oraz wzroście aktywnych rachunków klienckich. Pełny raport opublikowany 15 maja potwierdza spadek przychodów oraz zysków grupy kapitałowej w pierwszych trzech miesiącach roku bieżącego.


Zysk netto w dół o 21 milionów PLN

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, zysk netto XTB w Q1 2017 skurczył się o 21 milionów złotych, plasując na poziomie 10,64 mln PLN. Wpływ na to miały zasadniczo niższe przychody z działalności operacyjnej w porównaniu do wcześniejszego okresu.

W ujęciu rocznym spółce udało się jednak zdecydowanie zwiększyć ilość nowych rachunków, która wyniosła w minionym kwartale 13 280. Średnia liczba aktywnych rachunków w raportowanych trzech miesiącach plasowała się natomiast na poziomie 20 408.

Źródło: XTB

XTB odnotowała 10,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2017 r. wobec 31,9 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,2 mln zł wobec 42,3 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Jak czytamy w raporcie XTB, wynik netto I kwartału 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki:

  • spadek przychodów wynikający z niższej rentowności na lota – duża zmienność przychodów w krótkim okresie czasu, jakim jest kwartał, jest zjawiskiem typowym dla modelu biznesowego XTB;
  • poprawa efektywności kosztowej przejawiająca się spadkiem kosztów działalności operacyjnej przy jednoczesnym wzroście liczby rachunków oraz liczby aktywnych rachunków;
  • wystąpieniem ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 12,6 mln zł (I kwartał 2016: 4,3 mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut.

Zmianę liczby średniej ilości aktywnych rachunków oraz ilości nowych rachunków w kolejnych kwartałach prezentuje natomiast poniższe zestawienie:

Źródło: XTB

Z punktu widzenia struktury przychodów wg klas instrumentów szczególnie atrakcyjne okazały się w I kwartale 2017 r. instrumenty CFD oparte na indeksach akcji. Najistotniejsze z nich to instrumenty CFD oparte na indeksach akcji niemieckich i amerykańskich (DE30, US500, US30, US100). Przychody z operacji CFD na indeksy wniosły 71,7%, czyli zdecydowanie więcej niż w Q4 2016 (52,7%).

Znaczącą część przychodów Grupy stanowiły także transakcje zawierane na instrumentach bazujących na tureckiej lirze. Związane to było z kontynuacją osłabiania się waluty do rekordowych poziomów, szczególnie w styczniu 2017 r. Ważne okazały się także obroty na parach z TRY, które wzrosły o 136% i 218% w stosunku do poprzedniego i I kwartału 2016 r. odpowiednio. Tak gwałtowny wzrost obrotu miał miejsce jeszcze przed wprowadzeniem nowych regulacji w Turcji 10 lutego 2017 r.

Pierwszą dziesiątkę najbardziej dochodowych instrumentów uzupełniają EURUSD, GBPUSD, AUDUSD oraz VOLX (instrument opartych na indeksie zmienności). Pary walutowe z USD pokazały lekką korektę w stosunku do silnego umocnienia wartości pod koniec 2016 roku. Nie były to ruchy jednak tak silne jak w I i IV kwartale 2016 r., gdy zakres ruchu cen na instrumencie EURUSD wynosił około 7%. W I kwartale 2017 r. zakres ten równy był niecałe 5%, co przełożyło się na spadek przychodów na EURUSD o około 80% w porównaniu do dwóch poprzednio omawianych kwartałów.

Jak na wyniki zareagują akcje XTB?

Wyniki końcowe pokrywają się z wynikami wstępnymi, rynek może dokonać jeszcze korekty wcześniejszej wyceny raportu. Wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli poniżej nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny być traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, jak również uważane za alternatywę dla zysku. Wskaźniki te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być porównywalne do wskaźników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność w tym samym sektorze co Grupa.

Źródło: XTB

W trakcie piątkowego zamknięcia notowania odbijały od majowych dołków – ogólny trend jest jednak nadal wyraźnie spadkowy.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here