Naga MarketsZWZ Kredyt Inkaso nie odwołało M. Szymańskiego z funkcji prezesa (sprost.)W dzisiejszej depeszy napisaliśmy błędnie, że prezes spółki Kredyt Inkaso został odwołany z pełnionej funkcji – kierując się informacją o tym, że uchwała w tej sprawie “została podjęta w głosowaniu jawnym”. Tymczasem uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów – oddano za nią 4 276 165 głosów, zaś głosów przeciw oddano 7 929 983. Podobnie nie zaakceptowano projektów uchwał dotyczących nieudzielenia absolutoriów członkom zarządu. Za pomyłkę przepraszamy.

ZWZ Kredyt Inkaso nie podjęło także uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu

Akcjonariusze Kredyt Inkaso nie odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa zarządu spółki, wynika z podjętych uchwał.

Te artykuły również Cię zainteresują
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

ZWZ nie podjęło także uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu: Maciejowi Szymańskiemu, Jarosławowi Orlikowskiemu, Bastianowi Ringhardt, Piotrowi Podłowskiemu. Nie wyraziło też zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od w/w członków zarządu.

Na początku listopada Best, który posiada 33,14% udziałów w Kredyt Inkaso, przedstawił swoje wnioski na ZWZ tej spółki, wnosząc m.in. o odwołanie prezesa Macieja Szymańskiego.

“Wnioskujemy o przedstawienie przez zarząd Kredyt Inkaso pełnej informacji nt. przyczyn i konsekwencji zawarcia kontraktów na instrumenty pochodne (IRS), które istotnie obciążyły skonsolidowane wyniki finansowe Kredyt Inkaso. W opinii Best, zarząd Kredyt Inkaso zawarł kontrakty noszące cechy nieuzasadnionej spekulacji instrumentami pochodnymi, gdyż istotnie przekraczają one wartość zabezpieczanych pozycji (tj. zadłużenia Kredyt Inkaso), a poza tym zawierane były w oderwaniu od sytuacji rynkowej, w tym oficjalnych komunikatów Rady Polityki Pieniężnej oraz wypowiedzi prezesa NBP. W ocenie Best, takie działanie należy uznać za działanie na szkodę spółki i między innymi z tego powodu wnosimy o odwołanie prezesa zarządu Kredyt Inkaso” – czytamy w materiale Best.

W odpowiedzi na ten wniosek, Kredyt Inkaso poinformowało m.in. że w ocenie zarządu wysokość zabezpieczenia ekspozycji z tytułu wyemitowanego zadłużenia z oprocentowaniem kalkulowanym na bazie zmiennej stopy procentowej była uzasadniona w kontekście przeprowadzonych analiz, ówczesnej sytuacji rynkowej oraz planów biznesowych KI oraz jej grupy kapitałowej, a sam fakt zawarcia transakcji SWAP był praktyką standardową dla podmiotów obciążonych ryzykiem zmiennej stopy procentowej, czego dowodzi fakt, że na dzień zawarcia SWAP 3 wartość nominału zabezpieczonego tego typu transakcjami ma rynku polskim wynosiła 385 mld euro według danych dostępnych w KDPW.

Jak wskazano, zawarcie transakcji SWAP motywowane było jedynie zabezpieczeniem ryzyka stopy procentowej (tzw. hedging), na które była wcześniej narażona spółka w związku z emisją obligacji opartych na zmiennej stopy procentowej, nie zaś dokonywaniem jakichkolwiek transakcji o charakterze spekulacyjnym.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here