Naga MarketsCertyfikaty są instrumentami notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Handel nimi możliwy jest za pośrednictwem dowolnego brokera dającego dostęp do rynku głównego GPW. Handel możliwy jest w godzinach sesji animatora rynku, w godzinach 9.05 – 16.50 czasu polskiego.

Czym są certyfikaty ING Turbo?

Jeśli nie wiesz czym są certyfikaty, pokrótce wyjaśni to poniższy materiał wideo.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszej Akademii i zapoznania się z dodatkowymi materiałami.

Wyboru certyfikatu można dokonać biorąc pod uwagę akceptowany przez siebie poziom ryzyka inwestycyjnego.

Na podstronie każdego certyfikatu można znaleźć:

 • aktualne oferty kupna i sprzedaży animatora, transakcje mogą być zawierane pomiędzy innymi uczestnikami rynku, przy czym musi być w tym czasie obecny animator. Jeśli go nie ma, to nadal można złożyć zlecenie, ale nie będą realizowane transakcje
 • dźwignię:  informuje o ile procent zmieni się wartość certyfikatu w stosunku do procentowej zmiany wartości instrumentu bazowego
 • poziom bariery: poziom kursu instrumentu bazowego po osiągnięciu którego następuje wycofanie certyfikatów z obrotu. Nawet pojedyncza transakcja instrumentu bazowego na poziomie bariery spowoduje wycofanie certyfikatów z obrotu i rozliczenie wartości rezydualnej.

W liście po prawej pokazane są natomiast:

 • poziom finansowania: aktualny poziom pożyczki jakiej udziela ING N.V. na zakup całości instrumentu bazowego. Żeby uwzględnić zarobek emitenta poziom finansowania dostosowywany jest codziennie.
 • koszt finansowania: oprocentowanie pożyczki jakiej udziela ING N.V. Składa się z marży i dziennej stopy procentowej. Aktualnie (1.04.2017) marża ustalona jest na poziomie 3,5% w skali roku. Dzienna stopa procentowa to koszt pozyskania kapitału przez emitenta na danym rynku. Będzie ona różna na rynku polskim, niemieckim, czy amerykańskim. Bieżący koszt zawsze można sprawdzić na stronie www.ingturbo.pl.
 • mnożnik: Określa jakiej części danego instrumentu bazowego odpowiada pojedynczy certyfikat. Poprzez odpowiednie dostosowanie mnożnika, istnieje możliwość oferowania certyfikatów Turbo w sposób bardziej elastyczny, tak aby były one dostępne dla każdego inwestora indywidualnego. Sam mnożnik nie ma wpływu na kształtowanie się kursu certyfikatu, ma jedynie wpływ na zmniejszenie ceny pojedynczego certyfikatu. Drogi instrument bazowy np. indeks o wartości 1 900 zł, dzięki zastosowaniu mnożnika 0,01 i z poziomem finansowania 1 700 zł daje cenę certyfikatu na poziomie 2 zł (1 900 – 1 700) * 0,01
 • godziny KO: czas kiedy może nastąpić knock-out, rozpatrywany jest do poziomu instrumentu bazowego.
 • wielkość emisji:  wielkość ta mówi ile certyfikatów maksymalnie może sprzedać animator. Może zdarzyć się taka sytuacja, że na rynku będą obecne wyłącznie zlecenia kupna animatora. Może to oznaczać, że w ramach danej serii zostały sprzedane wszystkie certyfikaty.
 • odległość od bariery: wskaźnik procentowy obliczany zgodnie ze wzorem (bariera/cena instrumentu bazowego)-1. Mówi o tym, że jeżeli cena zmieni się o tę wartość procentową w kierunku bariery, nastąpi knock-out. Im mniejsza wartość tym ryzyko inwestycyjne jest większe.
 • kontrakt: jeżeli emitent wycenia instrument bazowy na podstawie kontraktów (np. w przypadku ropy Brent), to pokazana jest seria, na której aktualnie jest zabezpieczony. Jeśli dojdzie do rolowania kontraktu ta informacja będzie tu uwzględniona. Samo rolowanie nie wpłynie negatywnie ani pozytywnie na wycenę certyfikatu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą Akademię i broszurę.

Certyfikaty ING Turbo: o czym trzeba pamiętać?

Zmienna bariera

ze względu na zmieniający się poziom finansowania emitent na pierwszej sesji nowego miesiąca zmienia poziom bariery. Ma to na celu utrzymanie stałego bufora między barierą a poziomem finansowania. Taka modyfikacja może spowodować wygaśnięcie certyfikatów.

Zmienna dźwignia

Dźwignia obliczana jest zgodnie ze wzorem:

To też pokazuje, że jeśli kurs instrumentu bazowego pójdzie w zakładanym przez nas kierunku to poziom dźwigni się obniży. Tym niemniej zasada przeliczania ceny certyfikatu pozostanie taka sama. 1 zł zmiany na instrumencie bazowym będzie odpowiadać 1 zł zmiany na certyfikacie.

* brak uwzględnionego kosztu finansowania

Spread

Patrząc na spready w ofertach certyfikatów ING Turbo należy pamiętać, że kiedy kupujesz certyfikaty ING Turbo, ING jako zabezpieczenie musi dokonać transakcji na instrumencie bazowym. Procentowy spread na certyfikatach ING Turbo nie zależy od wartości samego certyfikatu, ale od płynności i spreadu na instrumencie bazowym. Tym samym należy rozpatrywać spread na certyfikatach ING Turbo w stosunku do wartości spreadu instrumentu bazowego.

W poniższym zestawieniu widać, że spread na certyfikatach ING Turbo na WIG20 wynosi 0,05 zł. Po uwzględnieniu mnożnika wychodzi 5 zł za “jeden indeks” WIG20 – za 100 certyfikatów “kupujesz” indeks. Animator zawsze sprawdza spread Turbo do spreadu na instrumencie bazowym, jako że musi nim handlować celem zabezpieczenia swojej pozycji.

Średni spread na kontrakcie na WIG 20 to 1,5 punktu. Jeśli spojrzeć na procentowy spread na certyfikacie, może wydawać się on duży w porównaniu do instrument bazowego – 5 zł / 1950 = 0,26% (przykład historyczny). Tym samym WIG20 musi zmienić swój poziom o 0,25% (5 punktów) żeby odrobić spread.

kupno sprzedaż Spread Spread % Turbo Spread % na instrumencie bazowym Spread % na kontrakcie WIG20
Turbo Long 1900,0 na WIG20 1.07 1.12 0.05 4.46% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1870,0 na WIG20 1.29 1.34 0.05 3.73% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1850,0 na WIG20 1.54 1.59 0.05 3.14% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1830,0 na WIG20 1.72 1.77 0.05 2.82% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1780,0 na WIG20 2.15 2.2 0.05 2.27% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1740,0 na WIG20 2.58 2.63 0.05 1.90% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1700,0 na WIG20 2.99 3.04 0.05 1.64% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1670,0 na WIG20 3.3 3.35 0.05 1.49% 0.25% 0.08%
Turbo Long 1630,0 na WIG20 3.61 3.66 0.05 1.37% 0.25% 0.08%

Rolowanie kontraktów/dywidenda

Poziom bariery certyfikatu Turbo na akcje lub indeksy może być dostosowany na podstawie takich zdarzeń jak na przykład wypłata dywidendy lub podział akcji. W przypadku certyfikatów, dla których instrumentem bazowym są kontrakty (np. ropa Brent), w dniu rolowania zmienia się instrument bazowy, poziom bariery oraz poziom finansowania.

Dzięki takiemu dostosowaniu różnica pomiędzy poziomem finansowania a barierą utrzymywana jest na stałym poziomie, a cena certyfikatów nie ulega zmianie. Nie może nastąpić w takim przypadku knock-out.

Wartość rezydualna

Po osiągnięciu bariery inwestor otrzymuje część swoich zainwestowanych środków, jest to tzw. wartość rezydualna. Po zamknięciu wszystkich pozycji zabezpieczających Emitenta, obliczana jest ostateczna wartość rezydualna, która nigdy nie będzie mniejsza niż zero. Są wyjątki, które uniemożliwiają ING zamknięcie pozycji zabezpieczającej przy poziomie bariery.

Takim przypadkiem byłoby na przykład otwarcie rynku poniżej bariery lub duże ruchy na rynku zaraz po osiągnięciu poziomu bariery. W tym przypadku wypłacona zostanie niższa pozostała wartość zainwestowanych środków, która w najgorszym przypadku może wynosić zero.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to sytuacja częsta. Poniżej informacja o ilości serii jakie zakończyły się brakiem wypłaty wartości rezydualnej.

rok ilość
2015 4 z 409 (0,98%)
2016 1 z 415 (0,24%)
2017.04 0 z 113 (0,00%)

Określenie wartości rezydualnej następuje do 2 dni roboczych po osiągnięciu bariery, a jej wypłata po kolejnych 5 dniach roboczych. Po zdarzeniu knock-out nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań przez inwestora. Rozliczenie następuje w KDPW.

Zlecenia wysyła się wykorzystując nazwę skróconą certyfikatu, którą można znaleźć na podstronie każdego certyfikatu. Przykładowo może to być certyfikat INTLxxx11111. Co oznaczają poszczególne symbole?

 • IN = emitent ING N.V.
 • T = Turbo
 • L = oczekiwany kierunek (Long), może też być S (Short)
 • XXX = trzyliterowe oznaczenie instrumentu bazowego
 • 11111 = liczba porządkowa nadawana przez KDPW, nie jest powiązana z żadną cechą certyfikatów jak poziom finansowania czy bariera

Ten kod wystarczy wpisać do formatki zlecenia. Po uzupełnieniu pozostałych parametrów można zlecenie wysłać na GPW. Możliwe parametry zlecenia określają Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego.

Stan na kwiecień 2017

Rodzaje zleceń maklerskich:

 • z limitem realizacji
 • PKC – Po Każdej Cenie
 • STOP z limitem aktywacji

Okresy ważności:

 • Ważne na dzień bieżący
 • Ważne do oznaczonego dnia
 • Wykonaj i Anuluj

Krok notowań:

 • 0,01 zł – przy kursie nie wyższym niż 50 zł
 • 0,05 zł – przy kursie wyższym niż 50 zł, jednak nie wyższym niż 100 zł
 • 0,10 zł – przy kursie wyższym niż 100 zł

Można też składać zlecenia z warunkiem wielkości ujawnionej.

Ważnym elementem jest śledzenie swoich inwestycji. Każda aplikacja maklerska w Polsce zyski/straty pokazuje na podstawie transakcji. W systemie animatora rynku powoduje to sytuację, że przy braku częstych transakcji te wyceny są odległe od kwot podawanych przez Animatora.

W odpowiedzi na te zasady udostępniliśmy Klub Rynkowy . Po założeniu tam konta jest możliwość dodania kupionych przez siebie certyfikatów, a system na podstawie kwotowań animatora (odświeżanych co 30 sekund) poda bieżącą wycenę.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, czy sprawdzić listę dostępnych certyfikatów Turbo sprawdź też naszą Akademię.

Obsługa

Certyfikaty emitowane i animowane są przez ING Bank N.V. z siedzibą w Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, w Holandii. Kontakt możliwy jest telefonicznie, mailowo lub pocztą.
www.ingturbo.pl
800 00 77 66 – poniedziałek – piątek 9.00- 17.00
mail: info@ingturbo.pl

Ważne informacje
Przed rozpoczęciem inwestycji w ING Turbo należy zapoznać się z Warunkami końcowymi i Prospektami Emisyjnymi dostępnymi dla każdego certyfikatu na stronie www.ingturbo.pl, w których zamieszczono opis wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestycją. Podstawowe ryzyka to:
– Możliwość utraty części lub całego zainwestowanego kapitału
– Ryzyko walutowe (niektóre certyfikaty),
– Ryzyko emitenta – ING Banku N.V. (np. ewentualna niewypłacalność emitenta)

To również może zainteresować Cię w zakresie tematyki kontraktów strukturyzowanych:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here