Naga MarketsrafakoZarząd Rafako w restrukturyzacji w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli, podała spółka. Wyodrębniono 7 grup wierzycieli. Propozycje dla Grupy II zakładają m.in. konwersję 20% wierzytelności głównej na akcje Rafako w drodze emisji do 50 mln nowych akcji serii L po cenie emisyjnej wysokości 2 zł z wyłączeniem prawa poboru.

Rafako zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli

Propozycje dla Grupy I: tj. wierzycieli posiadających wierzytelności główne w wysokości do 10 00 zł włącznie i niezakwalifikowani do innych grup obejmują spłatę 100% wierzytelności głównej, jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu; a także umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych oraz umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności.

Te artykuły również Cię zainteresują

Grupa II to wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 10 000 zł i niezakwalifikowani do innych grup. Propozycje dla tej grupy to:

1. spłata 60% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące,

2. konwersja 20% wierzytelności głównej na akcje dłużnika nowej emisji na następujących warunkach:

– kapitał zakładowy dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 100 000 000 zł do kwoty nie mniejszej niż 254 863 998 zł i nie większej niż 354 863 996 zł, w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2 zł każda (akcje serii L);

– objęcie akcji serii L nastąpi z wyłączeniem w całości prawa pierwszeństwa oraz prawa poboru;

– cena emisyjna jednej akcji serii L będzie równa 2 zł,

– za każde 2 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną nową akcje serii L o wartości nominalnej 2 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika,

– akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

– akcje serii L i prawa do akcji serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

3. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;

4. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych.

Grupa III obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność (pieniężną) z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązań niepieniężnych, oraz wierzyciele posiadający wierzytelność z tytułu kar umownych, oraz wierzyciele posiadający wierzytelność z tytułu czynów niedozwolonych. Propozycje dla tej grupy to:

– spłata 5% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące

– umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej,

– umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych

Grupa IV obejmuje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak również innych wierzycieli publiczno-prawnych (także zagranicznych) z tytułu składek, podatków, opłat i danin publicznych.

Według propozycji układowych nastąpi spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności; płatność nastąpi w 24 równych ratach, płatnych co dwa miesiące.

Grupa V obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Według propozycji układowych nastąpi spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek, w tym tych które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia. Płatność nastąpi w 8 ratach rocznych.

Grupa VI to wierzyciele posiadający wierzytelności wyłącznie odsetkowe, które wskutek wygaśnięcia zobowiązania głównego skutkiem jego zaspokojenia przed dniem układowym, uległy przekształceniu w roszczenie główne. Według propozycji układowych nastąpi spłata 7% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące; umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych.

Grupa VII to wierzyciele będący podmiotami pozostającymi z dłużnikiem w stosunkach bliskości, o których mowa w art. 116 p.r. Według propozycji układowych, nastąpi spłata 6% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące; umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here