Wyłączenie odpowiedzialności

Żadna z analiz, raportów ani innego rodzaju informacji zawartych na stronie Comparic.pl nie może być uważana za informację zalecającą lub sugerującą, bezpośrednio lub pośrednio określone zachowanie inwestycyjne. W szczególności informacje zawarte na stronie internetowej nie są rekomendacjami dotyczącymi instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku.

Serwis Comparic.pl nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, nie przyjmuje i nie pośredniczy w przyjmowaniu wpłat i zleceń klientów ani ich nie realizuje oraz nie prowadzi żadnej tego rodzaju działalności regulowanej wymagającej posiadania licencji. Co więcej Comparic.pl nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.

Korzystający ze strony internetowej comparic.pl oświadcza, iż ma świadomość, że informacje zawarte na stronie są jedynie poglądami i opiniami twórców comparic.pl oraz podmiotów współpracujących, które nie mogą jednak stanowić samodzielnej podstawy podejmowania decyzji przez korzystającego. Comparic.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie analiz, raportów oraz innego rodzaju informacji zawartych na stronie internetowej. Handel walutami niesie za sobą ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Podejmując wszelkie decyzje dotyczące inwestycji i handlu walutami należy rozważyć dostępne informacje z różnych źródeł oraz własne możliwości finansowe oraz osobowe w szczególności takie jak doświadczenie, odporność na stres, wiedzę i poziom ryzyka, na który można sobie pozwolić.

Korzystający ze strony comparic.pl oświadcza, iż ma świadomość, że dokonywanie transakcji za pomocą internetowego systemu dokonywania transakcji może zwiększać ryzyko wynikające z czynników technicznych w szczególności takich jak awarie w komunikacji, zniekształcenia lub opóźnienia w handlu przez internet oraz niezawodnością połączeń internetowych.

Comparic.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z awarii systemu wykonywania transakcji za pomocą Internetu, w szczególności polegających na awarii sprzętu, oprogramowania i połączenia internetowego, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej comparic.pl

Serwis Comparic.pl nie jest stroną umowy – korzystający podpisują umowę bezpośrednio z wybranym brokerem. Comparic.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej między korzystającym, a wybranym przez niego brokerem.
Serwis Comparic.pl ponosi odpowiedzialność za szkody innego rodzaju niż wymienione powyżej, wynikające i mogące w przyszłości wyniknąć, bezpośrednio lub pośrednio z działalności serwisu Comparic.pl oraz podmiotów współpracujących, tylko w granicach szkód powstałych z winy umyślnej Comparic.pl oraz podmiotów współpracujących.

Korzystający oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, zrozumiał i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.