Naga MarketsChociaż możesz nie być tego do końca świadomy, to rynki walutowe mają ogromny wpływ na Twoje codzienne życie – zaczynając od najbardziej oczywistej wymiany pieniędzy w kantorze, której dokonujemy odwiedzając oby kraj i kończąc na sposobie w jaki zmieniają się ceny towarów a nawet naszych pensji ze względu na wariancie wartości rodzimej waluty w stosunku do walut zagranicznych. Nawet pieniądze, które trzymasz w skarpecie nie posiadają stałej wartości – podlega ona ciągłej zmianie!


Czym jest rynek walutowy?

Rynek definiujemy jako miejsce, gdzie ludzie mogą spotkać się ze sobą w celu dokonani transakcji kupna lub sprzedaży rzeczy – zarówno materialnych (jak na targu spożywczym) oraz niematerialnych (jak na stronach internetowych typu Allegro).

Na świecie działają pewne dobrze rozwinięte i znane rynki finansowe posiadające fizyczną lokalizację – przykładowo Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Chicagowska Giełda (CME). Oprócz tego wyróżniamy rynki elektroniczne takie jak na przykład NASDAQ. Na tego typu rynkach traderzy mają możliwość wymiany akcji, surowców, obligacji oraz walut. Na rynku walutowym, znanym również jako rynek Forex, kupujący i sprzedający znajdują optymalne warunki do obrotu dolarami, euro, funtami, jenem, itp.

Dlaczego istnieje potrzebna funkcjonowania zagranicznych rynków walutowych? Jak się okazuje Forex to ważne narzędzie umożliwiające prowadzenie transakcji finansowych pomiędzy różnymi walutami. Wyobraźmy sobie na przykład chińskiego przedsiębiorcę, który ma wyprodukować 10 tysięcy koszulek dla europejskiego hurtownika. Azjatycki producent najprawdopodobniej oczekiwał będzie wypłaty w dolarze amerykańskim, a europejski przedstawiciel będzie zmuszony wymienić euro na dolary, aby zapłacić swojemu dostawcy. W tym samym czasie chiński wytwórca będzie musiał zakupić bawełnę na rynku, która notowana jest w dolarach amerykańskich. Na sam koniec, przedsiębiorca najprawdopodobniej wymieni dolary na chińskie yuany, aby przeznaczyć je na zakup dóbr, wypłaty dla pracowników w Chinach lub rozwój. W jeszcze innym scenariuszy będzie chciał wymienić je na funty, aby otworzyć nową gałąź działalności w Wielkiej Brytanii. Bez dobrze funkcjonujących rynków walutowych, żadna z tych transakcji nie mogłaby dojść do skutku na uczciwych zasadach. Posiadając wolny rynek, na którym tysiące uczestników decyduje o wartości aktywów jest najbardziej logicznym i sprawiedliwym rozwiązaniem przypisującym wartość jakimkolwiek przedmiotom i dobrom.

Zagraniczny rynek walutowy dostarcza mechanizmy i rozwiązania umożliwiające dokonywanie międzynarodowych transakcji poprzez przenoszenie siły nabywczej z jednej waluty na inną przy jednoczesnym zapewnieni, że względna wartość każdej z nich jest oczywista i powszechnie znana.

Rozwój rynku Forex

Kantory istniały już w starożytnej Grecji, jednak międzynarodowa wymiana walutowa drastycznie zmieniła się od tego czasu. Od 1970 roku jesteśmy świadkami głębokich, strukturalnych zmian zachodzących w światowym systemie ekonomicznym i finansowym:

  • Zmiana w międzynarodowym systemie monetarnym. Przejście od sztywnych kursów walutowych określonych przez porozumienie Bretton Woods do płynnych kursów walutowych na początku lat 70-tych.
  • Finansowa deregulacja w różnych zakątkach świata, która spowodowała wzrost swobody w zakresie transakcji finansowych oraz zwiększenie konkurencyjności pomiędzy instytucjami finansowymi.
  • Liberalizacja handlu międzynarodowego na mocy wielostronicowych umów. Ogromna ekspansja międzynarodowych transakcji kapitałowych.
  • Znaczny postęp technologiczny umożliwiający natychmiastowe przekazywanie informacji rynkowych oraz szybką i niezawodną realizację transakcji finansowych.
  • Rozwój nowych instrumentów finansowych oraz zmiany w sposobie rozumienia systemu finansowego jako ogółu
  • Wszystkie z nich stworzyły podatny grunt dla rozwoju tradingu Forex.
    Pierwsza dekada 21 wieku przyniosła spore postępy technologiczne jeżeli chodzi o handel bazujący o sieć internetową. Trading online dał dostęp niewielkim inwestorom detalicznym prosty i szybki dostęp do rynku Forex, który wcześniej był domeną wielkich, globalnych banków.

Kim są uczestnicy rynku?

Jako, że będziesz handlował z nimi (albo przeciwko nimi), bardzo ważne jest poznanie poszczególnych graczy i uczestników rynku walutowego:

Na samym szczycie hierarchii znajduje się grupa największych banków, których transakcje mają ogromny wpływ na kursy walutowe. Są one podłączone do rynku za pomocą dwóch usług elektronicznych – EBS oraz Reuters Dealing. Instytucje finansowe należące do sieci znanej lepiej jako rynek międzybankowy (centrum rynku Forex) ustalają kursy walut oferowane później Tobie i odbiorcom końcowym. Największe banki prowadzą transakcje oczywiście dla swoich klientów, ale oprócz tego również dla innych banków (jedna z funkcji banków centralnych).

Rządy i banki centralne są specjalnym rodzajem uczestników międzynarodowych rynków finansowych, ponieważ wpływają na zmiany w cenach kursów walutowych ze względu na prowadzoną przez siebie politykę fiskalną i pieniężną – dotyczy to przede wszystkim zmiany stóp procentowych.

Dealerzy i brokerzy zapewniają klientom dostęp do rynku Forex, pobierając sobie prowizję od części zysku lub dodatkowe opłaty. Oprócz tego często stają w opozycji do własnych klientów, a w skrajnych przypadkach zarabiają również na ich oszukiwaniu, ukrywaniu prawdziwych cen, windowaniu stref popytu i podaży oraz markowaniu poślizgów cenowych. Praktyki te są powodem, że wiele osób woli prowadzić transakcji na rynkach regulowanych oraz ostrzeżeniem dla Ciebie podczas wybierania dealera lub brokera.

Na czym polega jednak różnica pomiędzy dealerami i brokerami? Ci drudzy dają Ci tylko dostęp do rynku międzybankowego (w niektórych bankach, z którymi współpracują będą jednocześnie dostawcami płynności), poprzez przesłanie Twojego zamówienia do rynku. Dealerzy natomiast nie przesyłają Twoich zamówień, ale oferują odpowiednik. Musisz mieć na uwadze, że wielu „tak zwanych” brokerów wykorzystują to jedynie do celów reklamowych, a w rzeczywistości i tak oferują odpowiedniki transakcji, które chcielibyśmy wykonać – sytuacja zmienia się w momencie kiedy Twoje zamówienia osiągną minimum akceptowane przez rynek międzybankowy. Mowa tutaj o 10 LOTach albo 1 milionie jednostek.

Reszta uczestników rynku finansowego Forex może być podzielona na dwie kategorie: finansowe podmioty gospodarcze i spekulanci. Podczas gdy finansowe podmioty gospodarcze muszą aktywnie uczestniczyć w rynku jest to bowiem część ich działalności, to spekulanci tworzą jego część jedynie dla pieniędzy.

Do tej pierwszej grupy zaliczają się zazwyczaj fundusze hedge oraz inwestorzy finansowi. Jako finansowe podmioty gospodarze, korporacje uczestniczące w rynku Forex zabezpieczają ryzyko zmiany kursu waluty w celu ochrony przyszłych korzyści, natomiast inwestorzy finansowi muszą zmieniać kursy walut w celu prowadzenia międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Ich działalność skupia się więc na innych gałęziach rynku muszą jednak korzystać z Forex w celu redukcji ryzyka i prowadzenia działalności w sposób efektywny.

Z drugiej strony, spekulanci tworzący około 90% rynku Forex to uczestnicy celujący głównie w uzyskanie korzyści na podstawie prognoz rynkowych. Fundusze hedgingowe, CTA lub największe banki to główni przedstawiciele tej kategorii – na samym dole piramidy zagranicznych rynków walutowych znajdują się natomiast mali traderzy detaliczni.

Spot FX

Kiedy mówimy o rynku Forex zazwyczaj odnosimy się do jednego rodzaju produktu – spota – co oznacza, że transakcja odbywa się na podstawie aktualnej ceny w czasie rzeczywistym. Jest to transakcja na podstawie bieżącej ceny giełdowej, z rozliczeniem rozłożonym na maksymalnie dwa dni. Spot jest znajdującym się najczęściej w obrocie produktem na rynku Forex o wartości 1,5 biliona dolarów wchodzących w skład 4 bilionów dolarów przepływających przez Forex każdego dnia (bazując na danych zebranych przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych w 2010 roku).

Spot FX jest przeciwwagą dla pozostałych instrumentów Forex takich jak forwardy albo swapy – w ich przypadku rozliczenia odbywają się na trzy lub więcej dni roboczych przed datą dokonania transakcji.

Oprócz instrumentów i produktów pozagiełdowych (OTC – over the counter) możemy wyróżnić dwa produkty Forex znajdujące zastosowanie również w giełdach zorganizowanych: kontrakty terminowe oraz opcje walutowe.

Główne cechy rynku Forex

Dlaczego tak wiele osób chce rozpocząć swoją przygodę z rynkiem Forex? Rynek walut zagranicznych posiada pewne cechy czyniące go niezwykle atrakcyjnym dla podmiotów gospodarczych. Mowa tutaj o wysokiej płynności i niskich kosztach handlowych, czy też możliwości prowadzenia transakcji o każdej porze dnia i nocy.

Po pierwsze, Forex należy do nieregulowanych prawnie rynków (OTC). Rozumieć możemy przez to, że nie posiada swojego centralnego punktu lub organu regulującego narzucającego ceny i zasady. Zamiast tego formowany jest przez określoną liczbę banków i delaerów umożliwiających dokonywanie transakcji pomiędzy uczestnikami i ustalenie własnych cen pomiędzy dwiema stronami obrotu.

Dla wielu ludzi jest to główna wada rynku Forex – dealerzy posiadają spory zakres możliwości jeżeli chodzi o manipulowanie cenami. Ten sam brak regulacji tworzy z drugiej strony konkurencyjność między nimi, dzięki czemu klient końcowy może liczyć na lepszą obsługę i większe zyski.

Oczywiście regulowany odgórnie rynek nie jest całkowicie pozbawiony manipulacji cenowych. „Regulacja” oznacza po prostu, że manipulacji dopuścić może się jedynie organ posiadający głos decydujący na danym rynku – jak na przykład CME w przypadku rynków kontraktów terminowych. Podmiot posiada monopol na tymże rynku i w każdej chwili może zmienić zasady jego funkcjonowania.

Jako, że FX nie jest rynkiem regulowanym i nie posiada ściśle predefiniowanego schematu zasad, to możliwe jest dokonywanie na nim transakcji każdego dnia i o każdej godzinie, unikając sporej ilości ryzyka pojawiającego się w lukach pomiędzy godzinami otarcia. W praktyce, z powodu dużego spadku płynności w związku niepracującymi w weekendy bankami soboty i niedziele zazwyczaj traktowane są jako dni niehandlowe – nie występują wtedy znaczniejsze ruchy, a rozproszenie jest niezwykle szerokie. Jako, że dostawcy płynności w weekend odpoczywają również brokerzy wykorzystują ten czas na prace serwerowe blokując możliwość wykonywania transakcji pomiędzy zamknięciem giełdy nowojorskiej oraz otwarciem poniedziałkowej sesji na giełdzie w Sydney. Pozwala to przeciętnemu traderowi odświeżyć umysł i przygotować się do kolejnego tradingowego tygodnia.

Każda sesja na rynku Forex jest w praktyce definiowana przez godziny otwarcia banków w poszczególnych strefach czasowych. Powszechnie przyjmuje się, że tydzień dla tradera Forex rozpoczyna się wraz z otwarciem banków w Wellington i w poszczególnych rejonach Azji oraz kończy się wraz z finalizacją sesji w piątkowe popołudnie w Nowym Jorku. Oznacza to jednocześnie, że gdy banki są zamknięte płynność znaczenie spada. Sesje, w których większa część wolumenów pochodzi z obszarów europejskich jest efektem zbieżności ostatnich godzin sesji azjatyckich i godzin otwarcia sesji amerykańskich.
Inną ważną cechą rynku walutowego FX jest ogromna płynność, która pozwala na zredukowanie kosztów operacyjnych. Dealerzy zazwyczaj nie pobierają bezpośrednich prowizji – nie oznacza to jednak, że uczestnictwo w rynku jest całkowicie darmowe. Zysk powstaje zazwyczaj w postaciu spreadu pomiędzy ceną kupna i sprzedaży – to w tym momencie naliczana jest prowizja.

Rynek Forex posiada również wiele instrumentów handlowych, z których możemy korzystać. Dywersyfikacja oraz dokładna analiza rynku pozwala na znalezienie nisz o największym potencjalne. Obecnie wyróżnia się cztery główne pary walutowe (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD oraz USD/CHF), które obejmują trochę ponad połowę dziennego obrotu. Kolejne pary o mniejszym znaczeniu składają się w połowie z dolara amerykańskiego – przykładowo USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD. Pary, które składają się z dwóch innych walut (bez dolara amerykańskiego) nazywane są krzyżowymi lub po prostu krzyżami – na przykład EUR/GBP, NZD/JPY, GBP/NOK, itd.

Źródło: acegazette.comConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here