Naga Marketswykres forex i kiursy walutTSS Europe B.V. wzywa do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł  za jedną akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku.

“Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązuje się nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3 176 025 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, odpowiadających 3 176 025  głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł  za jedną akcję

Zapisy potrwają od 5 stycznia do 5 lutego. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 10 lutego, przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji – 12 lutego.

“Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku nabycia akcji w wezwaniu polegającego na uzyskaniu przez wzywającego, będącego jednocześnie podmiotem nabywającym akcje, decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorców” – czytamy dalej.

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć łącznie do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających łącznie 4 812160 akcji, uprawniających łącznie do 4 812 160 głosów na walnym zgromadzeniu i 100% głosów, podano także.

“Zamiarem wzywającego po zakończeniu wezwania, w przypadku nabycia co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest przeprowadzenie przymusowego wykupu pozostałych akcji posiadanych w tym czasie przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki, na zasadach i warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej, w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, z poszanowaniem wszystkich praw akcjonariuszy mniejszościowych, które przysługują im w ramach takiego wykupu” – czytamy dalej.

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian dotyczących przedmiotu lub skali działalności spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania, podano także.

“Potencjalne nabycie akcji jest traktowane przez wzywającego jako długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym. Wzywający postrzega transakcję jako szansę na rozwój i poszerzenie potencjału spółki w zakresie jej działalności w branży IT w przedmiocie wdrażania systemów informatycznych dla poszczególnych segmentów rynku, wobec których spółka świadczy usługi na terenie Polski” – czytamy w treści wezwania.

Akcjonariusze Simple zawarli 10 grudnia z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotycząca sprzedaży do 100% akcji w ramach wezwania. Zgodnie z umową, łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy (56,44% kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu), którzy podpisali umowę, została ustalona na kwotę 35,34 mln zł tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100% akcji będzie zatem wynosiła 62,61 mln zł.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 47,07 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here