Naga MarketstrakcjaAkcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł.

“Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119 638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 1,6 zł i nie większą niż [nie podano], tj. do kwoty nie niższej niż 41 119 640 zł i nie wyższej niż [nie podano]; podwyższenie kapitału zakładowego spółki […] zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż [nie podano] akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Akcje serii B oraz akcje serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia” – czytamy w projektach.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd proporcjonalnie zaoferuje akcje serii B lub akcje serii C akcjonariuszom spółki, którzy będą posiadać akcje spółki w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% kapitału zakładowego w dniu rejestracji uczestnictwa na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, podano także.

Równocześnie zarząd zaoferuje akcje serii B lub akcje serii C inwestorowi strategicznemu, według kryteriów ustalonych przez zarząd i zatwierdzonych przez radę nadzorczą.

“Z uwagi na charakter i strukturę akcjonariatu spółki, a także potrzeby kapitałowe spółki, biorąc pod uwagę czas oraz stopień sformalizowania, a także koszty przeprowadzenia poszczególnych rodzajów subskrypcji akcji, najkorzystniejszym dla spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i skierowanie ofert objęcia akcji serii B oraz akcji serii C do akcjonariuszy spółki posiadających pakiety akcji spółki przekraczające 0,5% w kapitale zakładowym spółki, którzy będą uczestniczyć w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 13 września 2019 roku i wezmą udział w procesie budowania księgi popytu, oraz do innych podmiotów, zgodnie z decyzją zarządu. Celem zastosowania trybu subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jako sposobu na przeprowadzenie emisji akcji serii B oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy spółki” – czytamy także.

Emisja umożliwi spółce pozyskanie kapitału, który zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby finansowe spółki oraz pozwoli na dokonanie refinansowania aktualnego zadłużenia. Ponadto realizacja oferty akcji jest niezbędna do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez spółkę w ramach segmentów operacyjnych, w których działa, podkreślono.

Zdaniem zarządu, pozyskany w drodze emisji akcji kapitał pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji jest także jednym z warunków uzyskania przez spółkę nowego finansowania dłużnego od instytucji finansowych w ramach prowadzonego obecnie procesu refinansowania zadłużenia. Równocześnie możliwość podwyższenia kapitału zakładowego jest uzależniona od powodzenia w pozyskiwaniu finansowania. Powyższe działania mają na celu restrukturyzację finansową spółki oraz utrzymanie jej pozycji rynkowej.

Dziś nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji PRKiI podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd podał dziś wcześniej, że zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r.

Źródło: ISBnews

gpw

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki rosną dzisiaj o niemal 3%. Szerszy układ jest jednak negatywny. Wydaje się, że kluczowe będzie utrzymanie poziomu 2 zł. Jeżeli jednak to wsparcie upadnie, kurs dość szybko powinien sięgnąć tegorocznych minimów, szczególnie jeżeli sytuacja na szerokim rynku także pozostanie negatywna.

źródło xStation 5

Czytaj także: Akcje PKN Orlen wybijają ważny poziom. Spółka z nową, wyższą rekomendConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here