Naga MarketsTauron miał 839,02 mln zł zysku netto, 1 735,4 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.Tauron Polska Energia odnotował 839,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 162,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 1 212,49 mln zł wobec 474,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 735,4 mln zł wobec 957,4 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W I kwartale 2021 r. marża EBITDA wyniosła 26,9% i była wyższa o 9,4 pkt proc. od wypracowanej w analogicznym okresie 2020 r, zaś marża netto wyniosła 13,2% i była wyższa o 10,2 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 444,51 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5 467,77 mln zł rok wcześniej.

“Grupa Tauron osiągnęła w I kwartale 2021 r. przychody w wysokości 6,4 mln zł, tj. o 18% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Było to konsekwencją wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2 (+363 mln zł) oraz przychodów z rynku mocy (+170 mln zł), przy braku wpływów od 2021 r. z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy i Interwencyjnej Rezerwy Zimnej (76 mln zł przychodów w I kwartale 2020 r.)” – czytamy dalej.

“Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w I kwartale pozytywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe, które nie powtórzą się w następnych kwartałach. W kolejnych okresach spodziewamy się dynamicznego wzrostu kosztów związanych z emisją CO2 i rosnącej presji na wyniki finansowe źródeł węglowych, co jest pochodną wzrostu notowań uprawnień do emisji CO2 do ponad 50 euro za tonę” – skomentował prezes Paweł Strączyński, cytowany w komunikacie.

W omawianym okresie Grupa Tauron wyprodukowała 4,2 TWh energii elektrycznej, tj. o 31% więcej w stosunku do poprzedniego roku (3,2 TWh), co wynika głównie z pracy bloku 910 MW w Jaworznie oddanego do eksploatacji w listopadzie 2020 r. Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,34 TWh, tj. o 26% mniej r/r, co wynikało z mniej korzystnych warunków wietrznych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Produkcja ciepła w ujęciu rocznym wzrosła do poziomu 5,15 PJ, tj. o 4%. Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2021 r. wyniosła 1,43 mln ton (+21% r/r). Lepszy wynik jest wypadkową wyższej produkcji węgla dzięki korzystniejszemu układowi frontów ścianowych w ZG Sobieski i ZG Janina. W I kwartale 2021 r. 48% dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

“W I kwartale 2021 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 13,79 TWh energii elektrycznej, tj. o 4% więcej niż rok wcześniej (13,25 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,7 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła o 53 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem” – podano także.

invest

W I kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 639 mln zł i były niższe o 32% od poniesionych w analogicznym okresie 2020 r., kiedy wyniosły 940 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w segmencie Wytwarzanie, co było związane z zakończeniem w IV kwartale ub. roku budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (457 mln zł) i były przeznaczone m.in. na budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (192 mln zł).

Grupa Tauron zarządza płynnością finansową wykorzystując centralny model finansowania oraz centralną politykę zarządzania ryzykiem finansowym. Wskaźnik dług netto/EBITDA był niższy od raportowanego w I kwartale 2020 r. i wyniósł 1,96x.

“Poziom wskaźnika zadłużenia na koniec I kwartału br. jest zniekształcony, ponieważ w kalkulacji wskaźnika uwzględniona jest EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, w której ujęte są zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości niemal 900 mln zł. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu tego wskaźnika” – podsumował Strączyński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 285,56 mln zł wobec 721,02 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here