Naga MarketstauronTauron Polska Energia odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Tauron raportuje stratę w 2019 roku

“W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa kapitałowa Tauron ujęła odpisy aktualizujące w Segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w Segmencie Wytwarzanie. Łączny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniósł 854,6 mln zł (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem), z czego kwota 815,8 mln zł została odniesiona w koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 295,45 mln zł wobec 790,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3 599,37 mln zł wobec 3 492,08 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19 558,29 mln zł w 2019 r. wobec 18 121,75 mln zł rok wcześniej.

“W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa kapitałowa Tauron wypracowała przychody o 8% wyższe w porównaniu do wartości uzyskanych w 2018 r., co jest wypadkową następujących czynników:

1. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (o 12%) – głównie jako efekt 10% wzrostu średniej ceny oraz 1% spadku wolumenu sprzedanej przez Grupę Kapitałową Tauron energii elektrycznej,

2. wyższe przychody ze sprzedaży gazu (o 28%), z uwagi na wzrost cen sprzedaży gazu o 6% oraz wzrost wolumenu o 21%,

3. niższe przychody ze sprzedaży ciepła (o 1%) – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych, ze względu na wyższe temperatury otoczenia w porównaniu z 2018 r.,

4. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych (o 5%), głównie z uwagi na wzrost stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych w następstwie wprowadzenia do stosowania MSSF 15 Przychody z umów z klientami i wyłączenie z przychodów opłaty przejściowej w 2018 r.,

5. niższe przychody ze sprzedaży węgla (o 38%) jako efekt spadku wolumenu sprzedaży węgla o 36%, przy spadku ceny sprzedaży węgla o 3% głównie z uwagi na zwiększenie udziału tańszych miałów w ogólnej sprzedaży węgla” – czytamy dalej.

Ponadto w 2019 r. Tauron otrzymał rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej w wysokości 952,7 mln zł.

Spadek wysokości produkcji energii elektrycznej

W 2019 r. spółki grupy kapitałowej Tauron wyprodukowały 13,9 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,4 TWh), tj. o 14% mniej w stosunku do 2018 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 16,2 TWh (w tym z OZE 1 TWh).

“Jest to konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej strategii handlowej. Wyższa produkcja z OZE wynika z korzystniejszych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz zwiększenia mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych w 2019 r.” – wyjaśniono.

Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do odsprzedaży wyniosła w 2019 r. 13,2 TWh, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 16%.

Sprzedaż ciepła spółek grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniosła 14,6 PJ i była o 4% niższa w stosunku do 2018 r. Udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 60% w 2019 r.

Produkcja węgla handlowego przez segment Wydobycia wyniosła 3,78 mln ton wobec 5,01 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż węgla spadła do 3,8 mln ton z 4,87 w 2018 r.

“W 2019 r. nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Tauron wyniosły 4 128 mln zł i były wyższe o 8% od poniesionych w 2018 r., kiedy wyniosły ok. 3 838 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w Segmentach Wytwarzanie, Wydobycie oraz Pozostała działalność” – podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 462,83 mln zł wobec 1 709,85 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here