XTB
Strona główna Tagi Work service

Tag: work service

work service

Umowa restrukturyzacyjna Work Service i banków weszła w życie

Work Service spełnił wszystkie warunki zawieszające wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej, w związku z czym umowa restrukturyzacyjna oraz aneks nr 8 weszły w życie, podała spółka. Umowa restrukturyzacyjna aktualna "Jednocześnie emitent informuje, że w konsekwencji wejścia w życie umowy restrukturyzacyjnej jej strony są zobowiązane dokonać docelowej restrukturyzacji wierzytelności na podstawie układu częściowego, który spółka i banki planują zawrzeć w kolejnych tygodniach w ramach postępowania o zatwierdzeniu układu w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie. Umowa restrukturyzacyjna przewiduje częściową spłatę oraz częściowe umorzenie w ramach układu wierzytelności spółki wobec banków z tytułu umowy kredytowej w kwocie należności głównej około 110 350 000 zł do kwoty odpowiadającej 50% należności głównej. Kwota spłaty zostanie spłacona przez spółkę wobec banków w kwartalnych ratach zgodnie...
work service

Gi International kupił spory pakiet akcji Work Service. Kurs akcji wystrzelił w górę

Piątkowa sesja przyniosła bardzo dynamiczne wzrosty na walorach Work Service. Walory Spółki są obecnie liderami wzrostów na całej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosty są pokłosiem komunikatu spółki o nabyciu ponad 19,5 mln akcji spółki stanowiących 29,8% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczny głosów w spółce przez Gi International. Spółka Gi International nabyła 19.546.224 akcji Work Service. Pakiet akcji stanowi 29,8% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce. W piątek akcje Work Service zyskują ponad 50%. Obecnie kurs jest zawieszony na górnych widełkach (TKO +60,38%). Zobacz również: Polman z kolejną umową. Akcje zyskują 15% i są na historycznym szczycie Druga fala wzrostów na walorach Work Service Podczas piątkowej sesji walory Work Service zyskują ponad 50% i są liderami wzrostów na całej giełdzie. Spółka podała...
work service

T. Lefebvre został prezesem zarządu Work Service, I. Szmitkowska – wiceprezesem

Rada nadzorcza Work Service powołała: Thibault Lefebvre w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu, natomiast dotychczasowa prezes Iwona Szmitkowska otrzymała funkcję wiceprezesa, podała spółka. RN powołała także Nicola Dell'Edera do pełnienia funkcji w zarządzie powierzając mu funkcję wiceprezesa. Zmiany w zarządzie Work Service "Rada nadzorcza emitenta, podjęła uchwałę o odwołaniu pani Iwony Szmitkowskiej z dotychczas pełnionej funkcji prezesa zarządu ze skutkiem od dnia 21.08.2020 r powołała: 1. Pana Thibault Lefebvre do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki. Pan Thibault Lefebvre (47 lat) jest absolwentem ISG Business School w Paryżu, ze specjalizacją w Finansach. Thibault Lefebvre jest obecnie dyrektorem regionalnym Gi Group na Europę Środkową. 2. Panią Iwonę Szmitkowską do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, powierzając jej...
work service

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

Work Service zawarł z Gi Group (inwestor) umowę finansowania, dzięki czemu spełnił się kolejny warunek zawieszający określony w umowie inwestycyjnej, podała spółka. Umowa przewiduje, że spółce zostanie udzielone finansowanie w łącznej kwocie 210 mln zł. Work Service zawarł z Gi Group umowę finansowania Finansowanie zostanie przekazane na pokrycie zobowiązań płatniczych spółki, w tym m.in. spłatę istniejącego zredukowanego zadłużenia wobec banków w kwotach wskazanych w harmonogramie spłat, a także spłatę istniejącego zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec PFRON, wskazano. "Finansowanie zostanie udzielone przez inwestora pod warunkiem spełnienia następujących warunków: (a) inwestor lub GI Group S.P.A. nabędzie bezpośrednio lub pośrednio większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym spółki, tj. stanie się ostatecznym właścicielem co najmniej 50% i 1 akcji w kapitale zakładowym spółki; (b)...
work service

Work Service zdecydował o likwidacji Work Express i jego spółek zależnych

Work Service zdecydował o rozwiązaniu i otwarciu postępowań likwidacyjnych spółki zależnej Work Express (WEX) oraz jej spółek zależnych Outsourcing Solutions Partner i Support And Care, podała grupa. Work Service likwiduje spółkę zależną z powodu braku perspektyw na rozwój "Podjęcie powyższych uchwał wynikało z uznania zarówno braku realnych perspektyw osiągania odpowiednich poziomów rentowności biznesu spółek (w szczególności w kontekście zmiany otoczenia prawnego związanego z delegowaniem pracowników do krajów UE), jak i zasadności potrzeby dalszego upraszczania struktury grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w komunikacie. Pełny odpis wartości udziałów WEX w kwocie 67 604 819 zł został ujęty w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Work Service za rok 2019 i pomniejszył jednostkowy zysk netto 2019 roku. Pełny odpis wartości firmy w kwocie 35 733 471 zł. został...
work service

Work Service sprzedał Work Service GmbH & Co. KG do Gi Group

Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako kupującym umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG w związku ze spełnieniem warunków zawieszających, podał Work Service. Cena sprzedaży wyniosła 4,5 mln zł. Work Service sprzedał spółki zależne Sprzedający sprzedali odpowiednio 74% oraz 26% posiadanych przez nich praw udziałowych w spółce, o łącznej wartości nominalnej 100 000 euro, stanowiących łącznie 100% praw udziałowych w spółce, za cenę 4,5 mln zł, podano również. "Zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie do 10 dni roboczych od 27 lipca 2020 r. kupujący dokonana spłaty...
Gorące spółki dnia

Work Service [WSE], Grodno [GRN] – Gorące spółki dnia

Rozwój tego segmentu wpływa również na istotną poprawę sprzedaży w takich obszarach jak pompy ciepła, klimatyzacja, wentylacja, a także kable i przewody. Oczekujemy, że nasza pozycja w branży OZE będzie coraz mocniejsza – komentuje Prezes Andrzej Jurczak”. Na wykresie mamy korektę, jednak pozytywne perspektywy, za sprawą zmian w energetyce, które spółka bardzo skutecznie wykorzystuje, sprawiają że szanse na utrzymanie się trendu wzrostowego można oceniać całkiem wysoko. Ostatnio o spółce pisaliśmy 7 lipca.
work service

Work Service miał 6,02 mln zł straty netto, 4,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Work Service odnotował 6,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Work Service odnotował 6,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 13,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,4 mln zł wobec 17,43 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 414,83 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Work Service osiągnęła wyniki finansowe na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2019 roku, co wynikało przede wszystkim z przeprowadzonej restrukturyzacji operacyjnej (w szczególności obniżenie kosztów prowadzonej działalności spółek) i odzwierciedliło...
Gorące spółki dnia

Work Service [WSE], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia

Patrząc zresztą na wykres historyczny, wydaje się, że większość inwestorów straciło cierpliwość. Trzeba brać także teraz pod uwagę, że potrzebna kwota na dalsze badania może pochodzić z kredytów lub emisji nowych akcji, co raczej nie będzie podobało się akcjonariuszom. Wydaje się, że kurs jest w drodze na tegoroczne minima, a kolejna szansa na odbicie pojawi się za dłuższy czas, kiedy spółka zacznie składać kolejny wniosek o rejestrację.
work service

Work Service miał 117,28 mln zł straty netto, 15,8 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Work Service odnotował 117,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Work Service podsumowuje wyniki z poprzedniego roku Strata operacyjna wyniosła 15,77 mln zł wobec 66,9 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r. wobec 2 049,1 mln zł rok wcześniej. Z biegiem kolejnych miesięcy 2019 roku okazało się, że grupa stoi w obliczu kryzysu zaufania, nie tylko wśród swoich obecnych czy potencjalnych klientów, ale także wśród zróżnicowanego grona instytucji czy inwestorów. Potencjalni zainteresowani zagranicznymi spółkami próbowali wykorzystać wymuszony charakter dezinwestycji. Potencjalni klienci lub nowe instytucje finansowe dostrzegali natomiast niezakończoną historię procesu restrukturyzacji, który miał trwać aż do czasu...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Work Service [WSE] – Gorące spółki dnia

Wydaje się, że zmiana właściciela jest scenariuszem, pod który mogą grać inwestorzy. Zgonie z umową, Gi Group dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł, co ma pomóc w uratowaniu spółki. Na razie na notowaniach niewiele się dzieje, im bliżej będzie jednak przejęcia tym kurs powinien pozytywnie reagować na kolejne informacje.
work service

Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z

Work Service zawarł warunkową umowę z obligatariuszami (mBankiem, Millennium Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Millennium Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Investor Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz Noble Funds Funduszem Inwestycyjnym Otwartym), na mocy której spółka nabędzie wszystkie wyemitowane przez siebie obligacje serii W, X oraz Z o wartości nominalnej 35,25 mln zł za 30% ich wartości, tj. za łączną cenę 10,575 mln zł, powiększoną o odsetki od wszystkich obligacji, podała spółka. Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z "Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym nabycia przez inwestora co najmniej 50% i 1 akcji w kapitale zakładowym emitenta i upływu 15 dni roboczych od daty przejęcia kontroli (warunek zawieszający). Na podstawie umowy każdy z obligatariuszy będzie mógł odstąpić od umowy do...
work service

Gi Group ma wszystkie wymagane zgody antymonopolowe na przejęcie Work Service

Gi International S.R.L. - spółka zależna Gi Group SpA - otrzymał zgodę organu antymonopolowego w Serbii na przejęcie kontroli nad Work Service i tym samym Gi Group ma już wszystkie wymagane zgody antymonopolowe, podała spółka. Gi Group przejmuje Work Service "Jednocześnie emitent informuje, że inwestor uzyskał już wszystkie wymagane zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad spółką i podmiotami powiązanymi spółki. Wobec tego, został spełniony jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką, a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. W połowie lutego br. Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w...
work service

Work Service ma warunkową umowę sprzedaży Work Service GmbH & Co. KG

Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako kupującym warunkową umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG, podał Work Service. Cena sprzedaży została ustalona na 4,5 mln zł, natomiast całkowita wartość transakcji to 7,5 mln zł. Work Service z warunkową umową sprzedaży "Na podstawie umowy sprzedający zobowiązali się do sprzedaży odpowiednio 74% oraz 26% posiadanych przez nich praw udziałowych w spółce, o łącznej wartości nominalnej 100 000 euro, stanowiących łącznie 100% praw udziałowych w spółce. Cena sprzedaży praw udziałowych została ustalona na 4 500 000 zł" -...
work service

Gi Group ma zgodę czeskiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service

Czeski organ antymonopolowy wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Gi Group SpA, złożył również wniosek do właściwego organu antymonopolowego w Serbii w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez inwestora kontroli nad Work Service, podała spółka. Gi International przejmuje kontrolę nad Work Service "Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez inwestora kontroli nad spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. W połowie kwietnia Gi International uzyskał zgodę niemieckiego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację