Conotoxia
Strona główna Tagi Work service

Tag: work service

work service

RN Work Service wydała zgodę na sprzedaż spółek zależnych za 29,2 mln zł

Rada nadzorcza Work Service zatwierdziła sprzedaż spółek zależnych Work Service - Work Service Czech, Work Service Slovakia - na rzecz GI International za kwotę 29,2 mln zł, podała spółka. Work Service zatwierdziło sprzedaż swoich spółek zależnych "Zarząd spółki Work Service  informuje że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza emitenta wyraziła zgodę na realizację przez emitenta transakcji polegających na sprzedaży wszystkich udziałów spółek zależnych emitenta tj. Work Service Czech oraz Work Service Slovakia na rzecz GI International SRL (której całkowitym właścicielem jest Gi Group z siedzibą w Mediolanie)" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza zaakceptowała kluczowe warunki sprzedaży, w szczególności ustalenie ceny sprzedaży udziałów powyższych spółek zależnych na łączną kwotę 29 200 000 zł, której płatność może nastąpić gotówką lub w drodze potrącenia wierzytelności...
work service

Work Service ma umowę z PFRON ws. rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania

Work Service podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umowę o rozłożenie na raty należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, podała spółka. Work Service podpisał nową umowę "Umową objęte jest zobowiązanie emitenta do zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wynikające z decyzji prezesa zarządu PFRON z dnia 21 listopada 2019 r. utrzymanej w mocy decyzją prezesa zarządu PFRON z dnia 29 października 2020 r. w części dotyczącej zwrotu środków PFRON przekazanych emitentowi tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okresy sprawozdawcze: marzec-kwiecień, czerwiec-wrzesień, listopad 2016 r., luty-marzec, sierpień-grudzień 2017 r., styczeń-luty 2018 r. oraz uchylającej zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okresy sprawozdawcze czerwiec-lipiec 2014 r." - czytamy w komunikacie. Na zobowiązanie...

Work Service: Sąd zatwierdził układ częściowy z bankami

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z bankami, przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu Work Service, podała spółka. Wniosek Work Service stanowi realizację postanowień umowy restrukturyzacyjnej "Zgodnie z treścią tego postanowienia, sąd w całości uwzględnił wniosek emitenta, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 102/2020" - czytamy w komunikacie. We wspomnianym raporcie Work Service informował o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu częściowego, przyjętego przez banki. Złożenie wniosku wraz z planem restrukturyzacyjnym stanowi realizację postanowień umowy restrukturyzacyjnej. Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności Work Service poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty. Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, dodano. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie...
work service

Thibault Lefebvre zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Work Service

Thibault Lefebvre złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Work Service, podała spółka. "Zarząd Work Service S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 r. wpłynęło do emitenta pismo zawierające informację o rezygnacji pana Thibault Lefebvre z pełnienia funkcji prezesa zarządu Work Service S.A. ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Pan Thibault Lefebvre wskazał, że postanowił skupić się na nowym stanowisku dyrektora w GI Group International na Europę Zachodnią (Head of Western Europe), które obejmie od 1 stycznia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.
work service

Work Service wnioskuje do sądu o zatwierdzenie układu przyjętego przez banki

Zarząd Work Service złożył do Sądu Rejonowego (Wydział Gospodarczy) we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego, przyjętego przez banki, poinformowała spółka. Złożenie wniosku wraz z planem restrukturyzacyjnym stanowi realizację postanowień umowy restrukturyzacyjnej. Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności Work Service poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty "Zarząd Work Service S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym złożył (za pośrednictwem operatora pocztowego) do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu" - czytamy w komunikacie. Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności Work Service poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty. Treść przyjętego przez banki układu przewiduje restrukturyzację wierzytelności na podstawie układu częściowego, zgodnie z...
work service

NWZ Work Service zdecydował 27 XI o emisji akcji skierowanej do Gi International

Akcjonariusze Work Service zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 28 205 128 nowych akcji, wynika z uchwał. Emisja akcji będzie skierowana wyłącznie do Gi International. Emisja akcji Work Service serii X zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i będzie skierowana wyłącznie do Gi International S.R.L. "Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 2 820 512,80 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28 205 128 akcji, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X" - czytamy w uchwale. Wcześniej spółka informowała o emisji nowych akcji o wartości nominalnej 0,1 zł i cenie emisyjnej 0,39 zł. Emisja akcji serii X zostanie przeprowadzona...
work service

Banki zaakceptowały propozycje układowe Work Service

Banki jednogłośnie zaakceptowały propozycje układowe Work Service, w związku z czym został przyjęty przez banki układ, w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka. Treść przyjętego przez banki układu przewiduje restrukturyzację wierzytelności na podstawie układu częściowego, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie restrukturyzacyjnej. Work Service planuje  również w najbliższych dniach złożyć do sądu wniosek w przedmiocie zatwierdzenia układu "Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności emitenta poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty na podstawie umowy kredytowej. Jedynymi wierzycielami posiadającymi wierzytelności układowe są banki. Główne zasady restrukturyzacji Wierzytelności Układowych są następujące: 1) Z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu wierzytelności układowe o spłatę kapitału kredytów wynikających z umowy kredytowej podlegają umorzeniu w 49,9998445% według stanu na dzień układowy tj. na dzień 29.09.2020 r. 2) Emitent spłaci kapitał...
work service

Work Service ma zgodę US na rozłożenie na raty zaległości podatkowych za 2018 r.

Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na 48 rat zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2018 wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 8,47 mln zł, podał Work Service. Work Service spłaci zaległości podatkowe, ale w ratach "Decyzja dotyczy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej wysokości 8 471 397 zł (w tym z uwzględnieniem odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych). Zgodnie z decyzją zobowiązania z tytułu należności podatkowych zostały rozłożone na 48 miesięcznych rat począwszy od 16.11.2020 r. Jednym w warunków utrzymania w mocy decyzji przez Urząd Skarbowy jest regulowanie przez emitenta bieżących płatności na rzecz Urzędu Skarbowego" - czytamy w...
work service

Work Service ma zgodę US na rozłożenie na raty zaległości VAT

Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na 48 rat zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za okres luty-maj br. w wysokości 14,63 mln zł, podał Work Service. Work Service otrzymał decyzję na rozłożenie na raty zaległości VAT "Zarząd Work Service S.A. informuje, że otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty należności podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług. Decyzja w całości uwzględnia wniosek spółki i dotyczy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj 2020 r. w łącznej wysokości 14 635 014 zł (w tym z uwzględnieniem opłat prolongacyjnych i odsetek)" -...
work service

Work Service ma zgodę US na rozłożenie na raty zaległości VAT spółek zależnych

Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług spółek zależnych Work Service International (WSI), Industry Personnel Services (IPS) i Sellpro, podał Work Service. Work Service otrzymał zgodę na rozłożenie na raty zaległości VAT spółek zależnych "Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych WSI z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj 2020 r. w łącznej wysokości 3 191 512,00 zł (w tym z uwzględnieniem opłat prolongacyjnych i odsetek)" - czytamy w komunikacie. Analogicznie w przypadku spółki IPS rozłożenie dotyczy zaległości za luty, marzec, kwiecień, maj 2020 r. w łącznej wysokości 1 739 028,00 zł oraz w przypadku Sellpro...
work service

Zarząd Work Service rozpocznie konsultacje z RN ws. podwyższenia kapitału

Zarząd Work Service rozpocznie konsultacje z radą nadzorczą w sprawie podwyższenia kapitału do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję, podała spółka. Work Service rozpocznie konsultacje z radą nadzorczą w sprawie podwyższenia kapitału do 105 mln zł "Jak oświadcza zarząd Work Service SA, dzięki powołaniu nowej rady nadzorczej możliwe jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie kolejnych etapów transakcji, w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału o wartości do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję. W związku z prowadzonym przez ostatnie dwa lata procesem restrukturyzacji Work Service, niezbędne jest znaczące wzmocnienie struktury bilansu spółki, co było jednym z założeń umowy inwestycyjnej zrealizowanej 24 sierpnia br. Zarząd spółki rozpocznie w najbliższej przyszłości konsultacje z radą nadzorczą w tej sprawie" - czytamy w...
work service

GI International nabyło 500 akcji Work Service w wezwaniu

GI International nabyło 500 akcji Work Service w wyniku ogłoszonego wezwania, podał podmiot pośredniczący Biuro maklerskie mBanku. GI International nabyło 500 akcji Work Service "1 października 2020 roku zostały zawarte transakcje nabycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będące wynikiem wezwania. W wyniku tych transakcji nabywający nabył akcje spółki notowane na GPW w liczbie 500 akcji" - czytamy w komunikacie. W sierpniu br. GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.
work service

Work Service miał 30 mln zł straty netto, 9,55 mln zł EBITDA w I poł. 2020

Work Service odnotował 30 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 14,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Work Service odnotował 30 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,24 mln zł wobec 28,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 9,55 mln zł wobec 35,35 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 619,55 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 755,79 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 26,36 mln zł wobec 23,38 mln zł straty rok wcześniej. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i...
work service

Umowa restrukturyzacyjna Work Service i banków weszła w życie

Work Service spełnił wszystkie warunki zawieszające wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej, w związku z czym umowa restrukturyzacyjna oraz aneks nr 8 weszły w życie, podała spółka. Umowa restrukturyzacyjna aktualna "Jednocześnie emitent informuje, że w konsekwencji wejścia w życie umowy restrukturyzacyjnej jej strony są zobowiązane dokonać docelowej restrukturyzacji wierzytelności na podstawie układu częściowego, który spółka i banki planują zawrzeć w kolejnych tygodniach w ramach postępowania o zatwierdzeniu układu w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie. Umowa restrukturyzacyjna przewiduje częściową spłatę oraz częściowe umorzenie w ramach układu wierzytelności spółki wobec banków z tytułu umowy kredytowej w kwocie należności głównej około 110 350 000 zł do kwoty odpowiadającej 50% należności głównej. Kwota spłaty zostanie spłacona przez spółkę wobec banków w kwartalnych ratach zgodnie...
work service

Gi International kupił spory pakiet akcji Work Service. Kurs akcji wystrzelił w górę

Piątkowa sesja przyniosła bardzo dynamiczne wzrosty na walorach Work Service. Walory Spółki są obecnie liderami wzrostów na całej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosty są pokłosiem komunikatu spółki o nabyciu ponad 19,5 mln akcji spółki stanowiących 29,8% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczny głosów w spółce przez Gi International. Spółka Gi International nabyła 19.546.224 akcji Work Service. Pakiet akcji stanowi 29,8% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce. W piątek akcje Work Service zyskują ponad 50%. Obecnie kurs jest zawieszony na górnych widełkach (TKO +60,38%). Zobacz również: Polman z kolejną umową. Akcje zyskują 15% i są na historycznym szczycie Druga fala wzrostów na walorach Work Service Podczas piątkowej sesji walory Work Service zyskują ponad 50% i są liderami wzrostów na całej giełdzie. Spółka podała...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację