XTB
Strona główna Tagi Regulatorzy Forex

Tag: regulatorzy Forex

Flaga Nowej Zelandii powiewająca na wietrze

Bank Rezerw Nowej Zelandii – Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

RBNZ Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) jest nowozelandzkim bankiem centralnym, który założony został w 1934 roku. Choć bank początkowo nie był departamentem rządowym, od 1936 roku jest w całości własnością rządu Nowej Zelandii. Podobnie jak większość banków centralnych, RBNZ jest przede wszystkim organizacją polityczną i istnieje po to, by realizować politykę pieniężną w celu utrzymania stabilności cen, dbać o kondycję pieniądza i instytucji zajmujących się jego obrotem, kontrolować podaż pieniądza oraz sprawować nadzór nad bezpieczeństwem systemu płatniczego w kraju.  Historia RBNZ Początki Banku Rezerw sięgają wielu lat wstecz przed jego założeniem w 1934 roku. Początkowo - oprócz jednego krótkotrwałego eksperymentu - Nowa Zelandia nie miała...

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Jest to hiszpańska Komisja Rynku Papierów Wartościowych, która jest organem odpowiedzialnym za nadzór i kontrolę hiszpańskich rynków papierów wartościowych oraz działalność wszystkich zaangażowanych w nie podmiotów. Jest to niezależna agencja podlegająca Ministerstwu Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności. Historia CNMV CNMV została utworzona w 1988 roku na mocy ustawy o rynku papierów wartościowych, co stanowiło gruntowną reformę tego segmentu hiszpańskiego systemu finansowego. Od tego czasu jego system został zaktualizowany w celu dostosowania do ewolucji rynków finansowych i wprowadzenia nowych środków ochrony inwestorów, co pozwoliło na rozwój hiszpańskiej giełdy w środowisku europejskim, włączając nowe środki ochrony inwestorów. Lokacja i jurysdykcje pod nadzorem CNMV Główne...
hong kong

SFC – The Securities and Futures Commission z Hong Kongu

SFC Komisja Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych Hongkongu (The Securities and Futures Commission) jest niezależnym organem ustawowym, którego zadaniem jest regulowanie rynków papierów wartościowych i kontraktów terminowych w Hongkongu. SFC jest odpowiedzialna za wspieranie regulowanych rynków papierów wartościowych i kontraktów terminowych, ochronę inwestorów i promocję Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego i kluczowego rynku finansowego w Chinach. Mimo że uważa się, że jest on częścią rządu, w praktyce działa on całkowicie niezależnie na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych i kontraktów. Historia SFC SFC powstała w 1989 roku w odpowiedzi na krach giełdowy z 1987 roku. W 1997 r. po azjatyckim kryzysie finansowym ramy...
Flaga Nowej Zelandii powiewająca na wietrze

FMA – Financial Markets Authority of New Zealand

FMA Nowozelandzki Urząd Rynków Finansowych (FMA) jest nowozelandzką agencją rządową odpowiedzialną za regulacje rynków finansowych. W kompetencji urzędu leży m.in egzekwowanie prawa dotyczących papierów wartościowych, sprawozdawczości finansowej i prawa spółek w zakresie, w jakim dotyczą one usług finansowych i rynków papierów wartościowych. Reguluje również giełdy papierów wartościowych, doradców finansowych i brokerów, biegłych rewidentów, powierników i emitentów - w tym emitentów KiwiSaver (oszczędności emerytalne) i systemów superannuacyjnych (fundusze emerytalne). Wspólnie z Bankiem Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) nadzoruje wyznaczone systemy rozliczeń w Nowej Zelandii. Historia FMA Organ ten został powołany 1 maja 2011 roku jako część ustawy o rynkach finansowych (Regulators and KiwiSaver), która została...
Logo regulatora szwajcarskiego FINMA

FINMA – Swiss Financial Market Supervisory Authority

FINMA Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) jest niezależnym szwajcarskim organem regulującym rynki finansowe. Jej zadaniem jest nadzorowanie banków, towarzystw ubezpieczeniowych, giełd, dealerów papierów wartościowych, programów zbiorowego inwestowania oraz ich zarządzających aktywami i towarzystw zarządzania funduszami. Reguluje również działalność dystrybutorów i pośredników ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest ochrona wierzycieli, inwestorów i ubezpieczających. FINMA jest odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego funkcjonowania szwajcarskich rynków finansowych. Historia FINMA FINMA została utworzona w 2009 r. przez trzy poprzednie instytucje: Szwajcarską Federalną Komisję Bankową (SFBC), Federalny Urząd Ubezpieczeń Prywatnych (FOPI) oraz Urząd Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLCO) wraz z przyjęciem ustawy federalnej o szwajcarskim Urzędzie Nadzoru Rynku Finansowego (FINMASA). Regulacje...
ESMA, europejski regulator rynków

ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

ESMA ESMA (ang. European Securities and Markets Authority) jest niezależnym organem Unii Europejskiej utworzonym 1 stycznia 2011 z siedzibą w Paryżu (Francja). Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zastąpił Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), który działał od 6 czerwca 2001 roku. Głównym celem ESMA jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych. Struktura ESMA Strukturę Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych tworzą następujące podmioty: Rada Organów Nadzoru (ang. Board of Supervisors – BoS) Zarząd (ang. Management Board – MB) Przewodniczący...
logo SEC usa

SEC – Securities and Exchange Commission

SEC US Securities and Exchange Commission (SEC) - czyli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to główny amerykański regulator rynku giełdowego, odpowiedzialny za utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Komisja SEC jest odpowiedzialna za wdrażanie przepisów dotyczących rynków giełdowych i papierów wartościowych. Również rolą regulatora jest ochrona inwestorów oraz zabezpieczania wszelkiej działalności giełdowej. Historia SEC Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została utworzona przez amerykański Kongres w 1934 r. w celu uregulowania handlu akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi. Po krachu giełdowym z 29 października 1929 r., refleksje na temat jego przyczyn skłoniły Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do podjęcia...
Siedziba francuskiego AMF

AMF – Autorité des Marchés Financiers

AMF Autorité des Marchés Financiers (AMF) jest niezależnym organem publicznym odpowiedzialnym za zapewnienie ochrony inwestycji w produkty finansowe, zapewniając inwestorom odpowiednie informacje i nadzorując prawidłowe funkcjonowanie rynków. AMF reguluje uczestników i produkty na francuskich rynkach finansowych. Reguluje, autoryzuje, monitoruje, a w razie konieczności prowadzi dochodzenia i nakłada sankcje. Ponadto zapewnia inwestorom otrzymywanie istotnych informacji i usługę mediacji, która pomaga im w sporach. AMF odgrywa również aktywną rolę w wielu europejskich i międzynarodowych inicjatywach mających na celu zapewnienie lepszej regulacji rynków finansowych. Historia AMF została ustanowiona przez legislaturę francuską w 2003 r. Posiada zarząd kierowany przez przewodniczącego AMF i komitet ds. Egzekwowania prawa uprawniony do nakładania sankcji dyscyplinarnych...

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Komisja powołana została na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku. Poprzednikiem KNF była Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która działała w latach 1991 - 2006.Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. Oficjalna strona internetowa KNF: https://www.knf.gov.pl/ Lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/ostrzezenia_publiczne Skład Komisji KNF W składzie Komisji zasiada przewodniczący, jego dwóch zastępców oraz pięciu członków. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat i jest on powoływany przez prezesa Rady Ministrów RP. Również zastępców powołuje oraz odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego. Członkowie...

MAS – Monetary Authority of Singapore

MAS Monetary Authority of Singapore (MAS) to Urząd Monetarny Singapurum który prócz roli banku centralnego kraju, w tym emisji waluty, jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich instytucji finansowych w Singapurze. Zakres regulacji obejmuje wszystkie banki, doradców finansowych, pośredników rynku kapitałowego, ubezpieczycieli i lokalną giełdę. W przeciwieństwie do Rezerwy Federalnej i praktycznie wszystkich innych głównych banków centralnych, MAS nie reguluje systemu monetarnego Singapuru poprzez korektę referencyjnych stóp procentowych. Zamiast tego MAS interweniuje bezpośrednio na rynku dolara singapurskiego, wykorzystując w ten sposób mechanizm manipulacji walutowych, aby wywrzeć wpływ na politykę pieniężną. Historia MAS został założony w 1971 roku aby nadzorować różne funkcje monetarne związane z bankowością i finansami. Przed jego...
CFTC, USA, Comparic

CFTC – Commodity Futures Trading Commission

CFTC Commodity Futures Trading Commission (CFTC) to amerykańska komisja nadzoru finansowego, która stworzona została, by regulować rynek kontraktów futures i chronić go przed nadużyciami. Komisja składa się z pięciu komisarzy mianowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, za radą i zgodą Senatu. Kadencja każdego z komisarzy trwa pięć lat. Prezydent, za zgodą senatu wyznacza jednego z komisarzy na przewodniczącego komisji. Jednym z ograniczeń jest jednak to, by w skład komisji nie wchodziło jednocześnie więcej niż trzech komisarzy z tej samej partii politycznej. Obecni członkowie komisji to: Przewodniczący J. Christopher Giancarlo - zaprzysiężony 16 czerwca 2014 roku Komisarz Brian D. Quintenz - zaprzysiężony 15 sierpnia...

ASIC – Australian Securities and Investments Commission

ASIC (Australian Securities and Investments Commission) Australian Securities and Investments Commission to australijski regulator, którego odpowiednikiem w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). ASIC działa jako niezależny organ regulujący funkcjonowanie spółek, które działają na rynku Australii. Ponadto pomaga w tworzeniu prawa dotyczącego rynków finansowych, a także egzekwowania tych praw dla celów ochrony konsumentów, inwestorów i kredytodawców. Oficjalna strona internetowa ASIC: http://asic.gov.au Rejestr ASIC: http://asic.gov.au/online-services/search-asics-registers/ Zgłaszanie skarg: http://asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/ Historia Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) powstała 1 lipca 1998 roku, a jej funkcjonowanie określa Australian Securities and Investments Commission Act 2001. Wcześniej za nadzór nad rynkiem finansowym odpowiadała Australian Securities Commission (ASC), która powołana została 1 stycznia...
FCA

FCA – Financial Conduct Authority

FCA FCA (The Financial Conduct Authority) to organ regulacyjny sektora finansowego w Wielkiej Brytanii. FCA jest w całości niezależnym organem publicznym, finansowany przez firmy, które reguluje. Organizacja współpracuje z konsumentami, stowarzyszeniami, krajowymi organizacjami a także z wieloma innymi zainteresowanymi podmiotami. Historia Organizacja powstała w 2013 roku po wejściu w życie ustawy o usługach finansowych - 1. kwietnia. FCA zastąpiła  Financial Services Authority (FSA) i stworzyła nowe ramy prawne dla brytyjskiego systemu finansowego. Ustawodawca przyznał Bankowi Anglii odpowiedzialność za stabilność finansową kraju we współpracy z Prudential Regulation Authority (PRA). Ta agencja w całości należy do Banku Anglii. FCA to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private...
Forex Broker Comparic

CySEC – The Cyprus Securities and Exchange Commission

CySEC Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd lub CySEC (The Cyprus Securities and Exchange Commission) to agencja regulująca działalność branży finansowej na Cyprze, który jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Jako członek UE przepisy i działalność tej organizacji muszą być zgodne z dyrektywą Unii lub dyrektywą MiFID, która weszła w życie w 2004 roku. Dyrektywa ta reguluje sektor finansowy w 31 państwach członkowskich w tym Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Historia CySEC został utworzony w 2001r., zgodnie z Sekcją 5 Cypryjskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i Giełd. Po przystąpieniu Cypru do Unii Europejskiej w 2004 r. agencja automatycznie stała się częścią systemu regulacyjnego MiFID. W...
Logo Bafin

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BaFin Najważniejszym organem  finansowym w Niemczech pozostaje Niemiecki Bank Federalny - Deutsche Bundesbank. Był on odpowiedzialny za emisję niemieckiej marki oraz ochronę jej wartości. Wraz z przystąpieniem Niemiec do strefy euro wprowadzeniem do obrotu wspólnej waluty zadania Niemieckiego Banku Federalnego przejął Europejski Bank Centralny. Pełniejsza integracja nie oznaczała jednak końca krajowych ciał regulujących - Deutsche Bundesbank nadal jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a niemiecki rynek finansowy we współpracy z ESMA reguluje Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Historia Podmiot powstał 1 maja 2002 w wyniku połączenia Federalnego Nadzoru Bankowego (BAKred), Federalnego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych (BAWe) oraz Federalnego Nadzoru Ubezpieczeniowego...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację