XTB
Strona główna Tagi Dywidenda

Tag: dywidenda

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zdecydują 8 VI o niewypłaceniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca br. o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Biomed-Lublin chce pokryć straty z lat ubiegłych "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 2 483 tys. zł postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały. W uzasadnieniu wskazano, że rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2019 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane...
Inpro

Inpro – spółka kolejny raz wypłaci dywidendę

W komunikacie z 11 maja Inpro podało, że Zarząd spółki podjął decyzję o przeznaczeniu na dywidendę kwoty przeszło 6 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda miałaby wynieść 0,15 zł brutto. Inpro nieprzerwanie od siedmiu lat dzieli się wypracowanym zyskiem Zarząd przedstawi swoją propozycję podziału zysku Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom Spółka działa w branży deweloperskiej, która na razie bardzo nie ucierpiała w związku z kryzysem Inpro – dywidenda po raz siódmy W komunikacie z 11 maja Zarząd Inpro podał, że przedstawi do akceptacji Radzie Nadzorczej, a następnie zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę przeszło 6 mln złotych w formie dywidendy. Kwota ta dałaby 0,15 zł dywidendy na akcję, a zestawiając to z kursem Inpro z poniedziałkowego zamknięcia sesji na GPW...
atm

ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

ATM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. w wysokości 6,013 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. ATM monitoruje sytuację finansową "Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową spółki" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Atende rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Atende zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 8 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Rekomendacja wypłaty dywidendy "Zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 0,22 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd zarekomendował ponadto ustalenie daty 24 lipca 2020 r. jako dnia dywidendy oraz 10 sierpnia 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy, podano również. Ostateczną decyzję w...

Inpro zarekomenduje 0,15 zł na akcję dywidendy za 2019 r.

Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2019 r. w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. Zaproponowana kwota za akcje "Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie. Inpro odnotowało 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,09 mln zł wobec 29,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ub. roku akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję. Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro...
mercator

Mercator Medical – dywidenda mimo straty w 2019 roku

Mercator Medical podał 8 maja, że Zarząd spółki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaproponował wypłatę w postaci dywidendy 5,3 mln złotych, co daje 0,5 zł na akcję. Dodatkowo Zarząd chciałby skupić milion akcji własnych. Mercator Medical w 2019 roku poniósł stratę netto w wysokości 1,85 mln zł Dzień ustalenia prawa do dywidendy to już 19 czerwca Spółka działa w branży, która powinna zarobić na koronawirusie Mercator Medical chce wypłacić dywidendę pomimo poniesienia straty w 2019 roku. W komunikacie z 8 maja pochodzącym od spółki Mercator Medical można przeczytać, że mimo poniesienia straty w 2019 roku Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zaplanowane na 3 czerwca wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 5,3 mln złotych. Kwota ta miałaby...
Spółka Seco/Warwick odnotowuje ponad 3 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydują 5 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 5 czerwca. Seco/Warwick chce przeznaczyć kwotę z dywidendy na kapitał zapasowy "Zysk netto wypracowany przez spółkę Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10 619 707,32 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. W ub.r. walne zgromadzenie Seco/Warwick podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., zgodnie z którą postanowiło część zysku netto w kwocie 4 018 910,2 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,41 zł. Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do...
Składane skargi i zażalenia

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 4 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, o pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości (MSSF9) oraz o pozostawieniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej kwocie 163,28 mln zł niepodzielonym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 4 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: 1 Stratę bilansową banku z lat ubiegłych w wysokości 74 783 863,12 zł pokryć z kapitału rezerwowego banku. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. 2 Zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w projekcie uchwały. " Zwyczajne walne zgromadzenie...

Geotrans: dywidenda w wysokości 4 mln złotych

W komunikacie z 7 maja Zarząd Spółki Geotrans podał informację, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w postaci dywidendy kwoty 4 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda ma wynieść 0,80 zł. Zarząd Geotrans rekomenduje wypłatę 0,80 zł na akcję w postaci dywidendy Spółka planuje skup akcji własnych Geotrans zadebiutował na rynku NewConnect 18 sierpnia 2015 roku i od początku dzieli się zyskami z akcjonariuszami Geotrans: dywidenda za rok 2019 W komunikacie z 7 maja do publicznej wiadomości przekazana została informacja o rekomendacji Zarządu Geotrans nt. sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Zgodnie z przyjętą Uchwałą w postaci dywidendy akcjonariusze spółki mieliby otrzymać 4 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta dałaby 0,80 zł...

Asbis – dywidenda w wysokości 0,075 USD na akcję

W komunikacie z 6 maja podano, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asbisu podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Z tytułu udziałów w zyskach akcjonariuszom spółki przypadnie jeszcze 0,075 USD na każdą akcję. Asbis w grudniu ubiegłego roku wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,06 USD na każdą akcję. Łączna dywidenda za 2019 rok wyniesie 0,135 USD na akcję Asbis wypłaca dywidendę w USD i warto pamiętać, o konsekwencjach podatkowych uczestnictwa w podziale zysku Asbis – dywidenda po raz drugi W komunikacie po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asbisu podano, że z zysku za 2019 rok spółka przeznaczy łączną kwotę 7,49 mln USD na dywidendę dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę, że jest 55,5 mln...
polimex GPW

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 3 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Polimex-Mostostal obserwuje sytuację i nie wypłaca dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej postanawia: przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 93 662 805,95 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów" - czytamy w projekcie uchwały. Polimex-Mostostal odnotował 50,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 93,66 mln zł wobec 22,1 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu ub.r. akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz...
Siedziba Asbis

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, tj. łącznie 4 162 500 USD, poinformowała spółka. Rekomendacja została przyjęta, nastąpi wypłata dywidend "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki. Dywidendą objęte są wszystkie 55 500 000 akcje spółki. W związku z tym, łączna kwota dywidendy wyniesie 4 162 500 USD" - czytamy w komunikacie. Ustalono także datę prawa do dywidendy na 21 maja 2020 roku, a datę wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2020 roku. "Tym samym, całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,135 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 7 492 500 USD" - czytamy także. W ubiegłym...

PKN Orlen zmienił propozycję ws. dywidendy za 2019, rekomenduje 1 zł na akcję

Zarząd PKN Orlen zmienił propozycję w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r. i rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 427 709 061 zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. PKN Orlen ocenia aktualną sytuację na rynku "Zarząd informuje, że mając na względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym jak i w sektorze paliwowo-energetycznym, oraz planowane wydatki inwestycyjne grupy kapitałowej Orlen, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca 2020 roku propozycję dla zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r." - czytamy w komunikacie. Pozostałą kwotę w wysokości 4 385 882 958,09 zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd podtrzymuje jednocześnie zaproponowane wcześniej daty: 14 lipca 2020 roku jako dzień dywidendy oraz...

PKN Orlen – dywidenda za 2019 rok jednak nie tak hojna

W komunikacie z 05 maja Zarząd Spółki PKN Orlen podał, że postanowił zmienić swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. W formie dywidendy zostanie wypłacona 1/3 pierwotnie zakładanej kwoty. Zarząd PKN Orlen jeszcze w marcu planował na dywidendę przeznaczyć 1 283,1 mln zł Sytuacja makroekonomiczna zmieniła plany spółki dotyczące podziału zysku PKN Orlen to największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupa paliwowo-energetyczna PKN Orlen: dywidenda trzy razy mniejsza niż zakładano Zarząd PKN Orlen poinformował 05 maja, że zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Zgodnie z nowymi zaleceniami zysk netto w wysokości 4 813 592 019,09 PLN ma zostać podzielony w następujący sposób: - kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN...

AC SA zawiesiło rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

AC SA w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii zawiesiło swoją rekomendację wypłaty 2,8 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka. Zawieszenie w związku z sytuacją rynkową "Zarząd podejmie ostateczną decyzję w kwestii swojej rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto spółki za rok 2019 w terminie późniejszym. Zawieszenie rekomendacji zarządu spółki dotyczącej wypłaty dywidendy ma na celu umożliwienie zarządowi przesunięcie terminu na podjęcie decyzji o rekomendacji w przedmiocie podziału zysku za rok 2019 w oparciu o lepsze zrozumienie sytuacji i ocenę wpływu epidemii na bieżącą działalność spółki i jej sytuację finansową" - czytamy w komunikacie. We wcześniejszej rekomendacji zarząd, biorąc pod uwagę planowane na 2020 r. rozwojowe projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację