XTB
Strona główna Tagi Develia

Tag: Develia

GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Develia miała 8,82 mln zł zysku netto, 57,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Develia odnotowała 8,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 125,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Develia odnotowała 8,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. "Zysk netto grupy wyniósł 8,8 mln zł wobec 125,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący negatywny wpływ na wyniki miały zdarzenia jedno-razowe - przeszacowanie wartości nieruchomości oraz zamknięcie kontraktu zabezpieczającego stopę procentową w związku ze sprzedażą budynku Wola Center" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. W I poł. 2020 r. zysk operacyjny wyniósł 56,79 mln zł wobec 167,75 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 57,8 mln zł wobec 168,5 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 26% wobec 27%...

Develia rozważa emisję 3-letnich obligacji

Develia rozważa emisję obligacji o terminie zapadalności do 3 lat w ramach przyjętego programu emisji, podała spółka. Develia rozważa emisję obligacji o terminie zapadalności do 3 lat "Zarząd Develia S.A. informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach: - termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lata; - obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone; - obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu...
Siedziba GPW w Warszawie

Akcjonariusze Develii zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Develii zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 44 755 831,10 zł zł, tj. 0,1 zł na akcję, podała spółka. Develia zdecydowała o wypłacie dywidendy na akcję "(...) warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 20: a) wysokość dywidendy: 44 755 831,10 zł, b) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,10 zł, c) liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje, d) dzień dywidendy: 18 września 2020 r., e) termin wypłaty dywidendy: 2 października 2020 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej zarząd zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, aby zysk za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176 268 480,04 zł przeznaczyć w następujący sposób: a) kwota 144 960 750,00 zł przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w...

Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII

Akcjonariusze Develii zdecydują o przeznaczeniu 144,96 mln zł z części zysku netto za ubiegły rok na kapitał rezerowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 31 sierpnia. Develia nie planuje wypłacać dywidendy "(...) zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176 268 480,04 zł w ten sposób, że: 1) kwotę 144 960 750,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 2) kwotę 31 307 730,04 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. "Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego...

Develia zawiesiła politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 r.

Develia podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, przewidującej wypłatę akcjonariuszom dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto (skorygowanego o sumę przeszacowań netto - o podatek dochodowy - rozliczonych przez wynik finansowy), podała spółka. Develia nie planuje wypłacać dywidendy "Powyższa decyzja podyktowana jest aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej emitenta" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym zarząd postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, aby zysk za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176 268 480,04 zł przeznaczyć w następujący sposób: a) kwota 144 960 750,00 zł przeznaczona na...

Develia sprzedała 423 lokale, przekazała 482 w I poł. 2020 r.

Develia sprzedała 423 lokale w I półroczu 2020 r. wobec 618 rok wcześniej, a przekazała 482 (wobec 1 673 w I poł. 2019 r.), podała spółka. Develia podsumowuje swoje wyniki sprzedażowe "Deweloper zawarł 315 umów rezerwacyjnych, które w najbliższym okresie, po podjęciu decyzji przez klientów, mogą przekształcić się w umowy deweloperskie. Liczba zawartych umów rezerwacyjnych wzrosła w pierwszej połowie 2020 roku o 88 sztuk, w tym o 38 sztuk w II kwartale" - czytamy także w komunikacie. Najwięcej mieszkań znalazło nowych właścicieli w inwestycjach Na Woli w Warszawie i Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Aby uzupełnić ofertę, w II kwartale deweloper wprowadził do sprzedaży kolejne etapy inwestycji: V etap osiedla Mała Praga w Warszawie oraz XI etap osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie, wymieniono. Z...

WIG-GORNIC vs WIG-NRCHOM. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-GORNIC oraz WIG-NRCHOM, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono czwartego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 2 z 4 spółek wchodzących w skład indeksu WIG-GORNIC, w okresie 04.03-20.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów KGHM (9,9%). W przypadku indeksu WIG-NRCHOM, tym razem 4 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły dwucyfrowe spadki. Na...

Develia: Paweł Ruszczak tymczasowo powołany na prezesa zarządu od 30 V

Rada nadzorcza spółki Develia powierzyła Pawłowi Ruszczakowi, dotychczas pełniącemu funkcję członka zarządu ds. finansowych, tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu, począwszy od 30 maja 2020 r. do czasu powołania prezesa zarządu, podała spółka. Develia: Paweł Ruszczak tymczasowo powołany na prezesa zarządu Pod koniec lutego br. rada nadzorcza Develii postanowiła ponownie oddelegować Michała Hulbója do pełnienia funkcji prezesa spółki na okres od 29 lutego do 29 maja 2020 r. W listopadzie ub.r. ówczesny prezes spółki - Dariusz Niedośpiał złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała swojego członka - Michała Hulbója do pełnienia obowiązków prezesa Dvelii do 28 lutego br. Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w...

Develia przesunie rozpoczęcie części budów z II kw. na drugą połowę 2020 roku

Develia planuje przesunięcie wprowadzenia części projektów do oferty oraz rozpoczęcia budów z II kwartału 2020 r. na drugą połowę roku, podała spółka. Pandemia komplikuje plany spółki W związku z pandemią i istotnym spadkiem sprzedaży w marcu i kwietniu oraz zawieszeniem przez urzędy biegu procedur administracyjnych - co ma negatywny wpływ m.in. na uzyskiwanie pozwoleń na budowę, Develia planuje przesunięcie wprowadzenia części projektów do oferty oraz rozpoczęcia budów z II kwartału 2020 r. na drugą połowę roku, fazowanie większych etapów inwestycji, zamianę etapów tak, aby oferta możliwie jak najbardziej odpowiadała sytuacji na rynku oraz potwierdzanie zapotrzebowania na kolejne etapy procesem przedsprzedaży na podstawie umów rezerwacyjnych - czytamy w komunikacie. W obecnej sytuacji Develia elastycznie dostosowuje ofertę, wprowadzając kolejne udogodnienia dla klientów, takie jak podpisywanie...

Develia miała 65,4 mln zł zysku netto, 127,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Develia odnotowała 65,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 108,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Develia podsumowała ostatni kwartał Zysk operacyjny wyniósł 127,37 mln zł wobec 143,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 420,71 mln zł rok wcześniej. Zmiana wynika przede wszystkim z mniejszej liczby przekazań mieszkań: 421 wobec 1 163 rok wcześniej. Jest to zgodne z założeniami na I kwartał br., zaznaczono w komunikacie. W trzech pierwszych miesiącach 2020 r. deweloper sprzedał 311 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 331 mieszkań w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec I kwartału 2020 r. Develia posiadała 485,3...

Develia ujmie w raporcie za I kw. zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik brutto

Develia, w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. (zaplanowaną na 14 maja), ujęła w wynikach finansowych kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, które mają pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto w kwocie 49,53 mln zł oraz kwoty będące rezultatem nakładów na nieruchomości inwestycyjne i rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu, które wpłyną negatywnie na skonsolidowany zysk brutto kwotą 8,33 mln zł, podała spółka. Raport za pierwszą część roku W komunikacie czytamy, że, po pierwsze, grupa kapitałowa ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.: - wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro...
Gorące spółki dnia

Develia [DVL], Columbus Energy [CLC] – Gorące spółki dnia

Lider tzw. hossy fotowoltaicznej, przekazał wczoraj informacje o zakupie 100% udziałów w trzynastu spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych. o łącznej mocy 13 MWp. Wartość transakcji wynosi ok. 8 mln zł. Columbus szacuje, że wartość tych spółek po wybu

Develia z 33,14 mln zł zysku netto w III kw. Czekamy na nowe maksima

Develia odnotowała 33,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 60,41 mln zł wobec 8,38 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,45 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 149,74 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 158,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 144,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 714,18 mln zł w porównaniu z 637,45 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 145,03 mln zł wobec 130,29 mln zł zysku rok...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację