Naga MarketsSiedziba GPW w Warszawie
Siedziba GPW w Warszawie

W związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących” w dniu 21 stycznia 2020 roku, poniżej przedstawiamy stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w tej sprawie:

NIK stwierdziła w swoim raporcie, że dopuszczenie papierów wartościowych GetBack S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku oraz wprowadzenie obligacji tej spółki do alternatywnego systemu obrotu odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wszystkie istotne elementy procedury dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych emitowanych przez spółkę GetBack S.A. zostały wykonane w sposób prawidłowy, a stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli omyłki pisarskie pozostawały bez wpływu na podjęte decyzje.

Rozpatrywanie wniosku spółki o dopuszczenie do obrotu na GPW jest procesem wieloetapowym. Wniosek podlega analizie przez kilka komórek merytorycznych GPW. Analiza odbywa się w oparciu o  dokumenty złożone przez spółkę, w tym prospekt emisyjny i opinię firmy inwestycyjnej (biura maklerskiego). Uwzględniane są także publicznie dostępne informacje, które mogą mieć znaczenie dla oceny spełnienia przez spółkę kryteriów dopuszczenia do obrotu. Zaakceptowana i podpisana przez osoby nadzorujące te komórki rekomendacja dotycząca wniosku przekazywana jest zarządowi Giełdy wraz ze sporządzonymi opiniami. Dopuszczenie akcji GetBack S.A. do obrotu giełdowego nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja o przyznaniu nagrody spółce GetBack S.A. została podjęta na podstawie mierzalnych kryteriów, wyliczonych na podstawie danych spółki za 2017 rok. Wręczenie nagrody odbyło się podczas corocznej Gali, organizowanej przez GPW od kilkunastu lat. GPW, tak jak inni uczestnicy rynku, dokonując oceny spółki GetBack S.A., opierała się na publicznie dostępnych informacjach, w tym w szczególności na zatwierdzonych przez regulatora rynku prospektach emisyjnych spółki, opinii biura maklerskiego, ocenach agencji ratingowych, a także na informacjach przekazywanych przez spółkę w raportach publicznych i okresowych. GPW rozważa możliwość rozszerzenia procesu oceny podmiotów na potrzeby przyznawania nagród poprzez uzupełnienie analizy ilościowej dodatkowym elementem jakościowym.

Należy podkreślić, że w otrzymanym przez GPW oraz inne instytucje i podmioty zawiadomieniu „sygnalisty”, nie była wskazana nazwa spółki, ani oficjalny jej skrót giełdowy, tak więc przypisanie zawartych w nim opisów konkretnej spółce mogło opierać się jedynie na domysłach. Zawiadomienie zawierało jedynie informacje na temat modelu funkcjonowania opisywanego podmiotu, natomiast  nie odnosiło się do żadnych kwestii związanych z obrotem giełdowym. Zawiadomienie było wysłane również do KNF, UOKiK oraz do firm audytorskich.

GPW zadziałała w sprawie GetBack S.A. najszybciej, jak to było możliwe. W dniu, w którym pojawiła się informacja o możliwości opublikowania przez GetBack S.A. niepradziwych informacji (16.04.2018 r.), GPW natychmiast zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółek giełdowych.

Należy podkreślić, że Giełda w sposób ciągły (niezależnie od sprawy spółki GetBack) prowadzi działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Do takich działań należało m.in. ogłoszenie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Giełdy w dniu 17 grudnia 2018 roku wspólnego stanowiska w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego. W tym dokumencie zawarty został katalog okoliczności, które mogą być uznane przez Giełdę za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego w kontekście rozpatrywania wniosków o dopuszczenie do obrotu. Celem wprowadzonych zmian było doprecyzowanie okoliczności emisji akcji, które mogą zostać uznane przez GPW za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego oraz zapobieganie ewentualnym negatywnym skutkom wprowadzania takich emisji do obrotu na rynku giełdowym.

Giełda od wielu lat systematycznie wzmacnia działania w obszarze nadzoru nad obrotem giełdowym; nabyła między innymi specjalistyczne oprogramowanie do identyfikowania i alertowania zdarzeń, które mogą wskazywać na działania niezgodne z przepisami prawa. GPW również intensywnie rozwija własne oprogramowanie, którego zadaniem jest zwiększenia efektywności procesu wykrywania nadużyć na rynku. Po wejściu w życie regulacji europejskich MiFID2 / MiFIR w styczniu 2018 roku, GPW posiada w swoich systemach informatycznych dodatkowy zakres informacji o uczestnikach obrotu giełdowego, co w znaczący sposób wzmacnia efektywność prowadzonego nadzoru.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here