TMS


Logo SECSEC

US Securities and Exchange Commission (SEC) – czyli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to główny amerykański regulator rynku giełdowego, odpowiedzialny za utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Komisja SEC jest odpowiedzialna za wdrażanie przepisów dotyczących rynków giełdowych i papierów wartościowych. Również rolą regulatora jest ochrona inwestorów oraz zabezpieczania wszelkiej działalności giełdowej.

Historia SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została utworzona przez amerykański Kongres w 1934 r. w celu uregulowania handlu akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi. Po krachu giełdowym z 29 października 1929 r., refleksje na temat jego przyczyn skłoniły Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do podjęcia odpowiednich reform. Kontrole emisji i obrotu papierami wartościowymi dotychczas praktycznie nie istniały, pozwalając na dowolną liczbę oszustw i manipulacji na rynku papierów wartościowych.

Aby wyprowadzić giełdę z chaosu oraz odzyskać stracone zaufanie inwestorów i uczestników rynku obrotu giełdowego – Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawy tworzące Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oraz określające jej obowiązki. Ustawa o papierach wartościowych z 1933 r. nakładała na przedsiębiorstwa publiczne obowiązek rejestracji sprzedaży i dystrybucji akcji oraz regularnego ujawniania informacji finansowych w formie sprawozdań.

Ustawa o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. przyczyniła się do stworzenia SEC w celu regulacji giełd, brokerów, domów maklerskich i rynków pozagiełdowych, a także w celu monitorowania wymaganych sprawozdań i informacji finansowych. Istotną ustawą była również ta z roku 1935 r. zwana również jako ustawa Wheelera-Rayburna, która jednoznacznie określiła role podmiotów holdingowych i wprowadziła zasadę ich kontroli. Ruch ten zakończył praktykę wykorzystywania spółek holdingowych do zaciemnienia przeplatających się własności spółek. Ponadto – ustawa upoważniła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do ingerencji w razie tworzenia niepotrzebnie skomplikowanych podmiotów holdingowych – mogąc ingerować i rozbijać je na mniejsze podmioty kiedy zachodzi podejrzenie niejasnej struktury organizacyjnej  i finansowej spółek.

Od tego czasu brokerzy, dealerzy i giełdy są obecnie prawnie zobowiązane do stawiania interesów inwestorów na pierwszym miejscu i traktowania ich w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Kongres powołał SEC w celu egzekwowania tych przepisów dla dobra inwestorów i przyszłości stabilności rynku.

Późniejsze zmiany i reformy strukturalne oraz prawne SEC pozwalają obecnie pełnić całkowity nadzór nad wszelkimi podmiotami rynkowymi i giełdowymi oraz uczestnikami tego rynku w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa oraz usprawniania efektywności amerykańskiego rynku papierów wartościowych i giełd.

Lokalizacja i jurysdykcje SEC

Główne biuro SEC znajduje się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, 11 biur regionalnych znajduje się w Chicago, Los Angeles, Filadelfii, Bostonie, Fort Worth, Nowym Jorku, San Francisco, Atlancie, Denver, Miami oraz Salt Lake City.

SEC reguluje uczestników i produkty na amerykańskich rynkach finansowych, w tym m.in:

  • korporacje emitujące papiery wartościowe,
  • inwestorów i korporacje kupujące i sprzedające papiery wartościowe,
  • maklerów, dealerów i giełdy ułatwiające obrót papierami wartościowymi,
  • banki, które przechowują i emitują aktywa,

Jurysdykcja SEC znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oficjalna strona internetowa SEC znajduje się pod adresem https://www.sec.gov/

Cele i główne zadania SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd posiada cztery główne zadania. Są to odpowiednio: dbanie, aby korporacje dostarczały inwestorom wszelkich istotnych informacji dotyczących papierów wartościowych oferowanych przez te podmioty, nadzór nad głównymi uczestnikami rynków papierów wartościowych w celu zapewnienia porządku i efektywności rynków, ochronę inwestorów rynku giełdowego oraz egzekwowanie prawa wszelkich podmiotów związanych z giełdą w USA.

Ujawnianie informacji przez przedsiębiorstwa
Wydział Finansów Korporacyjnych pomaga Komisji Papierów Wartościowych i Giełd we wdrażaniu ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. – której celem jest zapewnienie, że korporacje dostarczą inwestorom wszelkich istotnych informacji dotyczących papierów wartościowych oraz zapobieganie sytuacjom wprowadzania inwestorów w błąd czy oszustwa przy zawieraniu transakcji (kupowaniu papierów wartościowych). Dzięki temu podziałowi SEC zapewnia realizację obu celów poprzez przegląd dokumentów składanych przez spółki publiczne do komisji, w tym – rejestrację nowo oferowanych papierów wartościowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla akcjonariuszy.

Sprawiedliwe, uporządkowane i efektywne rynki
Departament Handlów i Rynków SEC zapewnia codzienny nadzór nad głównymi uczestnikami rynków papierów wartościowych – w tym giełdami, agencjami rozliczeniowymi, agencjami ratingowymi i firmami maklerskimi – w celu zapewnienia porządku i efektywności rynków. Dział ten pomaga również SEC w ustanawianiu zasad, dokonywaniu przeglądu proponowanych nowych zasad przez resztę departamentów i interpretacji kwestii mających wpływ na operacje na rynkach papierów wartościowych. Realizuje również program integralności finansowej SEC dla brokerów i dealerów. Regulując uczestników rynku papierów wartościowych, dział ten zapewnia utrzymanie standardów SEC wobec uczciwości i efektywności giełdy papierów wartościowych.

Ochrona inwestorów
Wydział Zarządzania Inwestycjami SEC odpowiedzialny jest za ochronę inwestorów. Reguluje on działalność przedsiębiorstw, których papiery wartościowe są oferowane publicznie, które zaangażowane w inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych oraz obrotem papierami wartościowymi. Celem tych działań jest ochrona inwestorów indywidualnych poprzez zapewnienie, że informacje na temat tych inwestycji są dostępne i pomocne dla uczestników rynku. Jednakże, chociaż SEC pełni rolę agencji regulacyjnej, nie nadzoruje działalności inwestycyjnej poszczególnych spółek i dlatego nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa inwestycji.

Egzekwowanie prawa
Wydział Egzekwowania Prawa SEC jest organem powołanym do ścigania podmiotów w celu uzyskania dowodów możliwych naruszeń przepisów o papierach wartościowych, które mogą być wykorzystane w celu wniesienia powództwa cywilnego do sądów federalnych. Dowody, na których skupia się powołany departament to min. wskazówki i skargi inwestorów i uczestników rynku, działania związane z nadzorem rynku, wykorzystywanie informacji z innych działów SEC, wszelkie źródła z branży papierów wartościowych i raporty medialne. W odpowiednich przypadkach dział ten ściśle współpracuje z organami ścigania w kraju i za granicą w celu prowadzenia spraw karnych. Dochodzenia są zazwyczaj prowadzone prywatnie, dopóki wszystkie fakty nie zostaną wyjaśnione, zanim sprawa zostanie skierowana do jednego z sądów federalnych.

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem SEC.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here