Naga MarketsSantander BP miał 222,54 mln zł zysku netto, 231,38 mld zł aktywów w II kw. 2021Santander Bank Polska odnotował 222,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 304,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 411,09 mln zł wobec 1 458,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 600,08 mln zł wobec 491,83 mln zł rok wcześniej.„Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wzrosła o 3 p.b. do 2,59%. W II kwartale przyspieszyła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, co jest efektem poprawy sytuacji gospodarczej w kraju w 2021 r. i bardziej optymistycznych prognoz jej dalszego rozwoju. Jednocześnie zmniejszyły się w skali kwartału koszty odsetkowe z tytułu depozytów, co wiąże się m.in. z dalszym spadkiem wolumenu środków terminowych. Ponadto negatywny wpływ na marżę odsetkową netto miał rosnący portfel dłużnych papierów wartościowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Aktywa razem banku wyniosły 231,38 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 229,31 mld zł na koniec 2020 r..

W I-II kw. 2021 r. bank miał 374,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 475,79 mln zł zysku rok wcześniej.

„Największym obciążeniem dla wyniku finansowego za I połowę 2021 r. były rezerwy na indywidualne sprawy sądowe oraz oceniane portfelowo ryzyko prawne, które wzrosły łącznie o 327,4% r/r do kwoty 762,2 mln zł, odzwierciedlając rosnącą skalę sporu prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych. Zawiązania ww. rezerw w pozostałe koszty operacyjne były głównym czynnikiem wzrostu tej linii o 239% r/r.” – czytamy także.

W I półroczu 2021 r. dochody ogółem grupy wyniosły 4 393,5 mln zł i zwiększyły się o 1,5% r/r. W ujęciu porównywalnym (tj. pomijając obciążenie z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumenckich oraz przychody z tytułu dywidend) dochody ogółem zmniejszyły się o 1,2% r/r.

„Wynik z tytułu odsetek za 6 pierwszych miesięcy 2021 r. zmniejszył się o 9,9% r/r do 2 788,0 mln zł. Tempo spadku wyniku odzwierciedlało następujące zjawiska:

invest

– Presję na marżę odsetkową netto serii trzech obniżek stóp procentowych NBP przeprowadzonych w I połowie 2020 r. i redukujących stopę referencyjną łącznie o 1,4 p.p. do 0,1%.

– Zarządzanie parametrami oferty cenowej poprzez stopniowe działania dostosowawcze (odpowiednio do warunków rynkowych), optymalizujące koszty finansowania aktywów oraz wspierające politykę kredytową i inne cele grupy.

– Umiarkowany spadek w stosunku rocznym średniego salda portfeli kredytowych o wyższej zyskowności (np. kredyty gotówkowe i MŚP) w związku z wielomiesięcznym spowolnieniem akcji kredytowej wskutek COVID-19 i stopniową odbudową popytu na kredyt w okresie sprawozdawczym w niektórych obszarach rynku.

– Zmiany w strukturze bilansu grupy, a zwłaszcza wzrost portfela dłużnych inwestycyjnych aktywów finansowych o relatywnie niskiej zyskowności” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 2,59% w I poł. br. i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 50 p.b. Bank podał, że na zawężanie się marży odsetkowej netto w stosunku rocznym odpowiadają obniżki stóp procentowych (przeprowadzone w okresie od marca do maja 2020 r.) oraz wzmocnione przez pandemię COVID-19 tendencje biznesowe, takie jak utrzymujący się relatywnie niski popyt na kredyt oraz rosnące inwestycje wolnych środków w dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa).

Wynik z tytułu prowizji za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. wyniósł 1 211,4 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 17,6% r/r, co jest wypadkową działalności prowadzonej w poszczególnych liniach biznesowych Santander Bank Polska i spółek zależnych, podano także.

Przychody z dywidend wyniosły 102,8 mln zł, w tym 89 mln zł z Grupy Aviva (Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.)

Bank podał, że w I połowie br. wynik z tytułu odpisów netto na oczekiwane straty w portfelu należności kredytowych wyniósł 626,9 mln zł i spadł o 33,8% r/r. Ujęte w tej kwocie ujemne saldo odpisów Grupy Santander Consumer Bank w wysokości 115,1 mln zł zmniejszyło się w skali roku o 30,7% r/r.

Rezerwa na ryzyko prawne dotycząca w całości walutowych kredytów hipotecznych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wyniosła 195,6 mln zł w I poł. br.

Sprzedaż wierzytelności kredytowych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank pochodzących od klientów indywidualnych i firm wyniosła 1 556,6 mln zł z zyskiem brutto w wysokości 58,7 mln zł (analogiczne transakcje z poprzedniego roku dotyczyły wierzytelności kredytowych na kwotę 894,2 mln zł i przyniosły 18,7 mln zł zysku brutto).

„W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 r. nie odnotowano znaczących przeklasyfikowań do portfela niepracującego klientów korporacyjnych, a przeklasyfikowania w portfelu hipotecznym i gotówkowym dotyczą wybranych klientów ubiegających się o wsparcie pomocowe w ramach tarczy 4.0” – czytamy także.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 0,99% w I poł. br. wobec 1,06% w I połowie 2020 r. przy porównywalnej wielkości portfela należności kredytowych wycenianym w zamortyzowanym koszcie (-0,6% r/r).

Całkowite koszty operacyjne wyniosły 2 713,0 mln zł w I poł. br. i były wyższe o 21,7% r/r pod presją pozostałych kosztów operacyjnych, które wzrosły o 239% za sprawą rezerw zawiązanych na zobowiązania sporne i inne aktywa (tj. indywidualne sprawy w sądzie) oraz na ryzyko prawne (oczekiwane roszczenia, szacowane w ujęciu portfelowym). Obie linie w I połowie 2021 r. wykazały łączną wartość 762,2 mln zł (+327,4% r/r), w tym ponad 95% dotyczyło walutowych kredytów hipotecznych.

Bank wskazał, że poziom rezerw na walutowe kredyty hipoteczne wynika z aktualizacji i rekalibracji parametrów modeli w związku z utrzymującą się niepewnością w krajowym otoczeniu prawnym w odniesieniu do kredytów hipotecznych denominowanych/indeksowanych do waluty obcej.

Dynamikę wzrostu całkowitej bazy kosztowej częściowo złagodził spadek kosztów działania grupy o 12,1% r/r do 786,6 mln zł pod wpływem niższych składek należnych BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i fundusz gwarancyjny (-36,5% r/r do 208,4 mln zł).

„W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat należnych BFG oraz po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne i sprawy sporne z obu analizowanych okresów, porównywalne koszty operacyjne ogółem wzrosły o 1% r/r, odzwierciedlając wzrost porównywalnych kosztów działania i pracowniczych” – czytamy dalej.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) Grupy zwiększył się do poziomu 61,7% z 51,5% w I połowie 2020 r. Uwzględniając wyłączenia pozycji kosztowych i dochodowych, porównywalny wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 47,6% wobec 46,6% rok wcześniej.

W I połowie 2021 r. podatek od instytucji finansowych wyniósł 300,5 mln zł i był stabilny (-0,2% r/r) przy porównywalnej bazie aktywów podlegających opodatkowaniu. Podatek dochodowy osiągnął wartość 354 mln zł i był efektywnie wyższy niż przed rokiem (wzrost efektywnej stopy podatkowej z 34,8% w I połowie 2020 r. do 44,7% w I połowie 2021 r.), podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 347,09 mln zł wobec 384,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 21,16% na koniec czerwca br. wobec 18,89% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier I wyniósł odpowiednio: 19,14% i 16,94%.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here