Naga MarketsOdział Santander BankSantander Bank Polska odnotował 170,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 339,01 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Finax

Raport z I kw. 2020 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 636,31 mln zł wobec 1 608,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 538,24 mln zł wobec 520,06 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła dobre wyniki z działalności podstawowej pomimo obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich w oparciu o orzeczenie TSUE w sprawie takich kredytów (C 383/18).

– Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 1,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po wyłączeniu kwoty 52,6 mln zł na zwroty części opłat należnych klientom z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich) o 5,0% r/r, co odzwierciedla systematycznie rosnące wolumeny kredytowe i spadek kosztów finansowania aktywów.

– Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 3,5% r/r pod wpływem wzrostu dochodów z prowizji walutowych (+13,7% r/r), ubezpieczeniowych (+28,4% r/r) i maklerskich (+52,5% r/r), który napędzały obroty z tytułu operacji walutowych i maklerskich, wolumeny sprzedaży kredytów gotówkowych oraz zmienność rynków finansowych” – czytamy w raporcie.

Bank podał, że marża odsetkowa netto za I kwartał 2020 r. (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 3,32% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5 pb., a o 16 pb. w stosunku do analogicznego kwartału ub.r. W minionym kwartale wyraźną presję na marżę wywarł portfel dłużnych papierów wartościowych, korzystnie natomiast wpłynął spadek kosztów finansowania rosnącej bazy aktywów, wyjaśniono.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 0,96% wobec 0,81% na koniec I kw. 2019 r.

Pozostałe dochody spadły o 35% r/r wraz z wynikami grupy z działalności na rynkach instrumentów finansowych:

– Wynik handlowy i rewaluacja zmniejszył się o 87% r/r z powodu negatywnej zmiany wartości godziwej należności kredytowych wycenianych przez wynik finansowy na poziomie 8 mln zł (wobec wzrostu ich wartości w I kwartale 2019 r. o 21,5 mln zł) oraz wskutek spadku łącznego wyniku grupy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, walutowych operacji międzybankowych i handlowych transakcji walutowych (-35,3% r/r) przy niższej łącznej stracie na operacjach instrumentami kapitałowymi i dłużnymi.

– Wynik na pozostałych instrumentach finansowych spadł o 19,5% wskutek negatywnej korekty rynkowej wyceny akcji Visa Inc. w wys. 29,8 mln zł wobec wzrostu wartości godziwej tych instrumentów w analogicznym okresie ub.r. o 24,6 mln zł. Ww. zmiany w zakresie wyceny zniwelowały efekt wzrostu wyniku zrealizowanego na sprzedaży obligacji skarbowych (+43,5 mln zł r/r), podano także.

Bank podał, że koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 2,4% do 1 265,3 mln zł wskutek:

– wzrostu kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów rynku za sprawą wyższej o 67 mln zł r/r łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG zaliczonych w ciężar I kwartału 2020 r. (roczna składka na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków zwiększyła się o 24,4% r/r do 248 mln zł, a kwartalna składka na rzecz funduszu gwarancyjnego banków wzrosła o 86,1% r/r do 39,6 mln zł);

– utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z ewentualnymi roszczeniami klientów z tytułu zwrotu części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 47,1 mln zł;

– zwiększenia rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa o 55,4% r/r;

– ujęcia w pozostałych kosztach operacyjnych (zgodnie z MSSF 16) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych objętych umowami leasingu oraz innych aktywów trwałych w wys. 8,7 mln zł.

“Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych zwiększyły się o 77,5% r/r, odzwierciedlając:  wzrost nowych ekspozycji kredytowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw;  indywidualne przypadki pogorszenia sytuacji finansowej klientów; utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 119 mln zł na oczekiwane straty kredytowe jako korekty do wartości wynikających z modeli w warunkach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej” – czytamy także.

Dochody ogółem wyniosły 2 248,5 mln zł i pozostały na ubiegłorocznym poziomie (+0,3% r/r). Po wyłączeniu z analizowanego okresu kwoty 52,6 mln zł zaliczonej w ciężar wyniku odsetkowego na pokrycie zwrotów części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich, porównywalne dochody ogółem wzrosły o 2,6% r/r.

Wskaźnik kosztów do dochodów  (C/I) Grupy wyniósł 56,3% wobec 55,1% za I kwartał 2019 r. Porównywalny wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się z 51,6% do 50% za I kwartał 2020 r.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 8,5% na koniec I kw. 2020 r. wobec 10,4% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 215,9 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 66,71 mln zł wobec 547,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,79% na koniec marca br. wobec 16,47% rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here