Naga MarketsSantander BP miał 151,75 mln zł zysku netto, 238,24 mld zł aktywów w I kw. 2021Santander BP odnotował 151,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 170,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Santander BP przedstawia swoje wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 192,86 mln zł wobec 232,88 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk przed opodatkowaniem wyniósł odpowiednio: 361,53 mln zł wobec 384,95 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Skonsolidowany zysk grupy przed opodatkowaniem znalazł się pod silną presją wyniku z tytułu odsetek, który zmniejszył się o 15,8% r/r pod wpływem spadku stóp procentowych, spowolnienia akcji kredytowej w stosunku rocznym (zwłaszcza wysokomarżowych kredytów dla klientów indywidualnych i MŚP) oraz niskiej rentowności inwestycji w papiery dłużne w związku z utrzymującą się nadpłynnością polskiego sektora bankowego” – czytamy w raporcie.

“Znacznym obciążaniem dla wyniku finansowego były rezerwy na indywidualne sprawy sądowe oraz ryzyko prawne w ujęciu portfelowym związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Zawiązanie ich spowodowało wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 170,3% r/r, w tym łącznej wartości rezerw ujętych w pozycji ‘zawiązania rezerw na ryzyko prawne’ oraz ‘zawiązania rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa’ o 223% r/r do 220,8 mln zł” – czytamy dalej.

Koszty pracownicze i działania zmniejszyły się o 14,7% pod wpływem spadku kosztów wynagrodzeń i kosztów funkcjonowania, w tym opłat ujętych w I kwartale br. jako należne Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG) z tytułu składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji i gwarancyjny, podano także.

Składki na rzecz BFG wniesione przez grupę w I kw. br. wyniosły łącznie 182,5 mln zł, w tym 27 mln zł na fundusz gwarancyjny i 155,5 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W I kw. 2020 r. łączne składki na BFG sięgnęły 287,6 mln zł.

“Dochody ogółem grupy kapitałowej Santander Bank Polska za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r. wyniosły 2 124,8 mln zł i spadły o 5,5% r/r. W ujęciu porównywalnym (pomijając obciążenie z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumenckich) dochody ogółem zmniejszyły się o 6,4% r/r” – napisano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 376,96 mln zł wobec 1 636,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 611,27 mln zł wobec 538,24 mln zł rok wcześniej.

“Wynik z tytułu odsetek za pierwsze 3 miesiące 2021 r. zmniejszył się o 15,8% r/r do 1 377 mln zł. Tempo spadku wyniku z tytułu odsetek grupy odzwierciedlało następujące zjawiska:

* Presję na marżę odsetkową netto serii obniżek stóp procentowych NBP, rozpoczętej w I kwartale 2020 r. (redukcją stopy referencyjnej z 17 marca 2020 r. o 0,5 pkt proc. do 1%) i kontynuowanej w następnych miesiącach (obniżki stopy referencyjnej z 8 kwietnia i 28 maja, łącznie o 0,9 pkt proc. do 0,1%).

* Słabszą niż przed rokiem akcję kredytową wśród gospodarstw domowych oraz niższy popyt na kredyt inwestycyjny i w rachunku bieżącym ze strony przedsiębiorstw ze względu na wsparcie płynnościowe otrzymane przez część klientów w ramach rządowych działań osłonowych oraz utrzymującą się niepewność co do gospodarczych konsekwencji pandemii.

* Zmiany w strukturze bilansu grupy, w tym wzrost portfela dłużnych inwestycyjnych aktywów finansowych o niższej w stosunku rocznym rentowności oraz wzrost aktywów płynnych na rachunkach bankowych.

* Elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej, optymalizujące koszty finansowania aktywów i wspierające politykę kredytową banku” – wymieniono w raporcie.

“Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 13,6% r/r pod wpływem istotnie wyższych dochodów netto z prowizji kredytowych, usług elektronicznych, płatniczych i rozliczeniowych, obsługi rachunków i obrotu pieniężnego oraz działalności maklerskiej” – czytamy dalej.

W I kwartale 2021 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,56% i była niższa o 76 pb r/r, a w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyła się o 10 pb.

“Spadek marży w ujęciu rocznym odzwierciedla obniżki stóp procentowych (przeprowadzone w okresie od marca do maja 2020 r.) oraz kontynuację wzmocnionych przez pandemię COVID-19 tendencji biznesowych, takich jak niski popyt na kredyt i rosnące inwestycje wolnych środków w dłużne papiery wartościowe. Spowolniona akcja kredytowa przełożyła się na spadek w skali roku wartości portfela należności od klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, a powiększony portfel inwestycyjnych papierów wartościowych nie zrekompensował grupie deficytu przychodów odsetkowych z działalności kredytowej” – napisano w raporcie.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł w I kw. br. 6% wobec 5,2% rok wcześniej, zaś wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego – odpowiednio: 1,14% wobec 0,96%.

Wskaźnik ROE w I kw. br. sięgnął 4,1% wobec 8,5% rok wcześniej, natomiast łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 20,89% wobec 16,79% rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/ dochody wyniósł w I kw. br. 59,6% wobec 56,3% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 238,24 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 229,31 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 47,01 mln zł wobec 66,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here