XTB

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ COMPARIC.PL

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej ,,Regulamin’’) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Comparic.pl (dalej ,,Aplikacja’’), która jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.

2. Regulamin został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usługi jest FX Ekspert Marcin Wenus, ul. Bodzentyńska 32/40/11, 25-308 Kielce, NIP: 657- 232- 57- 69, REGON: 260639373, (dalej ,,Operator’’).

4. Usługi świadczone za pośrednictwem aplikacji polegają w szczególności na:
a. dostarczaniu informacji o rynkach finansowych w szczególności o rynku FOREX, GPW;
b. możliwości zintegrowania Aplikacji z kontem użytkownika na portalu Comparic.pl;
c. informowaniu o produktach i usługach podmiotów trzecich.

5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play. Pobranie Aplikacji, oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały, informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe oraz wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, , stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU
1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z internetowego sklepu Google Play i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, musi posiadać system operacyjny Android w wersji minimum 4.1.

3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie połączenia internetowego.

§ 3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminem sklepu internetowego Google Play, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z zasadami współżycia społecznego.

2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw wynikających z korzystania z Aplikacji.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator zapewnia poprawne działanie Aplikacji, poprzez bieżący nadzór nad jej technicznym funkcjonowaniem. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług;
b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
c. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich;
d. usługi i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

§ 5 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej odinstalowania z urządzenia mobilnego.

2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§ 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator. Dba on o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2. Dane osobowe zbierane są przez Operatora, w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z Aplikacji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Podanie danych osobowych jest wymagane podczas rejestracji, w celu korzystania z wybranych funkcji Aplikacji.

3. Aplikacja może automatycznie zbierać anonimowe dane diagnostyczne użytkowników w przypadku wystąpienia błędów polegających m.in. na nieoczekiwanym zamknięciu aplikacji, wymuszeniu zamknięcia aplikacji, błędu systemu itp. Aplikacja zbiera dane na temat wersji systemu Android, modelu urządzenia i powodzie błędu. Wszystkie dane diagnostyczne dotyczące błędów Aplikacji są zbierane i wysyłane do Operatora w anonimowej formie. Żadne z przesyłanych informacji nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres pocztowy […].

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

3. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 8 ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Comparic.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin obowiązuje od 8 stycznia 2016 roku.

W aplikacji wykorzystano ikony na licencji CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) ze strony https://www.flaticon.com/.