Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Daty przekazywania raportów przez GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,62 mld zł.

Giełda Papierów Wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

 1. Raporty roczne:
 • Raport roczny GPW za 2018 r. – 28 lutego 2019 r.
 • Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2018 r. – 28 lutego 2019 r.
 1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2019 roku – 29 kwietnia 2019 r.
 • Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2019 roku – 30 października 2019 r.
 1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2019 roku – 31 lipca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

wykres GPW D1 14.01.2019
GPW D1, źródło: xStation

Podwyższenie ratingu BOŚ

BOŚ jest komercyjnym bankiem uniwersalnym. który działalność rozpoczął 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu sfery ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Głównymi udziałowcami banku jest NFOŚ. Ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Jego kapitalizacja wynosi 697 mln PLN.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 r. Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła oceny ratingowe i jednocześnie utrzymała perspektywę Banku:

 • Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został podwyższony do ‘BB-’, z ‘B+’ perspektywa stabilna,
 • Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został utrzymany na poziomie ‘B’,
 • Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został podwyższony do ‘BBB-(pol) z ‘BB+(pol)’, perspektywa stabilna,
 • Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został utrzymany na poziomie ‘F3(pol)’,
 • Rating indywidualny (Viability Rating) został podwyższony do ‘bb-’ z ‘b+’,
 • Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ‘4’,
 • Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ‘B’,
 • Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został podwyższony do ‘BBB-(pol)’ z ‘BB+(pol)’,
 • Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został utrzymany na poziomie ‘F3 (pol)’,
 • Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został podwyższony do ‘BB+(pol)’ z ‘BB-(pol)’.

Agencja w swoim raporcie jako główne powody decyzji wymieniła m.in. wzmocnienie buforów kapitałowych Banku, realizację założeń przyjętych w strategii oraz ograniczenie ryzyka koncentracji zaangażowania Banku w ekspozycje farm wiatrowych w stosunku do poprzedniego przeglądu Banku.

wykres BOS D1 14.01.2019
BOŚ D1, źródło: xStation

ALTUS – przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Kapitalizacja Towarzystwa wynosi 118 mln PLN.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:

 1. ALTER 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 596,
 2. SS1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 599,
 3. NGU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 974.

zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania Funduszami zawartymi pomiędzy ALTUS TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami.

ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.

W ocenie Zarządu ALTUS TFI przeniesienie zarządzania Funduszami pozwala ograniczyć ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszy. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż przeniesienie zarządzania Funduszami pozostaje w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

wykres ali Altus D1 14.01.2019
ALTUS D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here