Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Bank Pekao z dwoma nowymi Członkami Zarządu

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Jego kapitalizacja wynosi 29,11 mld PLN. Spółka znajduje się w indeksie WIG 20.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 6 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Piotra Wetmańskiego z dniem 7 marca 2019 roku oraz Pana Grzegorza Olszewskiego z dniem 1 kwietnia 2019 roku w skład Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła im pełnienie funkcji Członków Zarządu Banku. Jednocześnie Pan Grzegorz Olszewski został powołany z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2018 w skład Zarządu Banku na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję Zarządu Banku oraz na funkcję Członka Zarządu Banku.

Grzegorz Olszewski od października 2017 w Grupie PZU na stanowisku Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych. Jednocześnie kierował pracami uruchomienia pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych, która została uznana przez agencję ISBnews za najbardziej rewolucyjny produkt 2018 roku.

Karierę w sektorze finansowym rozpoczął w 2008 roku w Contact Center Banku Millennium. Następnie pracował w oddziałach bankowych na stanowiskach związanych z obsługą klienta kredytowego oraz oszczędnościowo-inwestycyjnego. W 2010 roku dołączył do Alior Banku gdzie wspierał wdrożenie nowych bardzo konkurencyjnych rozwiązań z zakresu funduszy inwestycyjnych, produktów skarbowych czy rynku FOREX. Od 2012 roku jako Dyrektor ds. Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Biurze Maklerskim Alior Banku.

W grudniu 2016 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu w AgioFunds TFI S.A.

Piotr Wetmański dołączył do banku Pekao SA w 2017 roku obejmując odpowiedzialność za zbudowanie strategii banku na lata 2018-2020 oraz jej operacjonalizację.

Od 2014 roku Piotr Wetmański był odpowiedzialny za wsparcie najwyższej kadry managerskiej Bank of America Merrill Lynch w planowaniu strategii obszaru Globalnej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz strategii Globalnej Bankowości i Rynków regionu EMEA. Wcześniej w tej samej organizacji był odpowiedzialny za doradztwo finansowe i strategiczne w obszarze fuzji i przejęć dla sektora instytucji finansowych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Goldman Sachs oraz Bloomberg.

wykres peo Pekao D1 07.03.2019
Bank Pekao D1, źródło: xStation

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Enea za 2018 rok

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Kapitalizacja Grupy wynosi 4,26 mld PLN.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. 6 marca 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za 2018 rok:

 • Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,
 • EBITDA: 2 427 mln zł,
 • EBIT: 1 116 mln zł,
 • Zysk netto: 783 mln zł,
 • Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 751 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

 • Wydobycie: 470 mln zł,
 • Wytwarzanie: 869 mln zł,
 • Dystrybucja: 1 111 mln zł,
 • Obrót: 3 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

 • Produkcja węgla netto: 9 mln ton,
 • Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,5 TWh,
 • Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,9 TWh,
 • Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 21,5 TWh.
Orbex
wykres ena Enea D1 07.03.2019
Enea D1, źródło: xStation

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Spółka IMS S.A. zajmuje pozycję lidera w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu Marketingu Sensorycznego w Polsce. Działając, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystuje techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta. Spółka ma kapitalizację na poziomie 140 mln PLN.

Zarząd IMS S.A. przekazuje szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2018 rok:

 1. Przychody ze sprzedaży 52,7 mln zł,
 2. EBIT 12 mln zł,
 3. EBITDA 16,5 mln zł,
 4. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9,3 mln zł.

Wyniki te są zgodne z prognozą finansową Grupy opublikowaną raportem bieżącym ESPI nr 16/2018 w dniu 23 maja 2018 r.

Obok stałego, systematycznego wzrostu przychodów w segmentach abonamentowych, kluczowych z punktu widzenia stabilności biznesu Grupy, rok 2018 był kolejnym bardzo udanym rokiem w segmencie reklamowym. Szczegółowe dane dotyczące wyników Grupy za 2018 rok zawiera załącznik do raportu.

Zarząd IMS S.A. jednocześnie informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2018 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.031.064,93 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 05.03.2019 roku, to 4,32%.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.742.447 akcji (tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne zakupione przez Emitenta do 05.03.2019 r.). Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz trwający proces nabywania przez Emitenta akcji własnych (które nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 19 gr na akcję za 2018 rok.

Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

wykres IMS D1 07.03.2019
IMS D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here