Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Informacja o deklarowanej dywidendzie Banku Handlowego

Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Jego kapitalizacja wynosi 8,92 mld PLN.

W dniu 13 marca 2019 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2018 rok. Zarząd Banku zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 488 666 904,00 zł, tj. 74,82% jednostkowego zysku netto. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2018 rok zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Banku.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 3 złote 74 grosze.

Powyższa propozycja jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2018 roku.

Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2019 roku.

Powyższa propozycja Zarządu Banku zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały.

wykres bhw Bank Handlowy D1 14.03.2019
Bank Handlowy D1, źródło: xStation

Rekomendacja Zarządu JSW S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2018 rok

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) to największy producent węgla koksowego typu 35 w Unii Europejskiej. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 45% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Jej kapitalizacja wynosi 7,1 mld PLN. JSW znajduje się w indeksie WIG20.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż podjął dzisiaj uchwałę w zakresie rekomendacji podziału zysku netto za 2018 rok, zawierającą propozycję wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki informuje, że działając w oparciu o zapisy polityki dywidendowej zdefiniowanej w prospekcie emisyjnym z 2011 roku, uwzględniając plany rozwoju Grupy Kapitałowej, w szczególności jej plany inwestycyjne i potrzeby kapitałowe, zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy za 2018 rok na poziomie poniżej 30% skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1,71 zł na akcję.

Po dokonaniu obligatoryjnego pokrycia straty netto powstałej w pozycji „Inne całkowite dochody” oraz po dokonaniu pokrycia straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 w pozycji „Instrumenty finansowe”, pozostałą część wyniku finansowego za 2018 rok Zarząd JSW proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planów inwestycyjnych JSW.

Zarząd Spółki zaproponował, aby dzień dywidendy ustanowić na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustanowić na 10 września 2019 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 10/2019 wyniki finansowe JSW i Grupy JSW zostaną opublikowane w dniu 14 marca 2019 roku.

Orbex
wykres JSW D1 14.03.2019
JSW D1, źródło: xStation

PKP Cargo – odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT

Grupa jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych UTK) i drugim największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w UE pod względem pracy przewozowej (wg danych Eurostatu). Grupę tworzy PKP Cargo oraz 14 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki. Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Kapitalizacja spółki wynosi 1,88 mld PLN.

Zarząd Spółki PKP Cargo S.A. informuje, iż w związku z pracami nad raportem rocznym za rok 2018, podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT.

Łączna wartość powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego).

Powyższy odpis nie ma wpływu na wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP Cargo oraz spełnienie kowenantów finansowych wynikających z zawartych umów kredytowych.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r., którego publikacja planowana jest na 21 marca 2019 r.

wykres PKP Cargo D1 14.03.2019
PKP Cargo D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here