Naga MarketsProwadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca
Cudzoziemcy często nie tylko decydują się na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polski, ale również na otworzenie tutaj własnego biznesu. Generalnie, działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić jednoosobowo na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź w formie spółki założonej przez jednego bądź większą liczbę wspólników. Prawo przewiduje jednak szereg wyłączeń w stosunku do obcokrajowców. Nie każdy będzie miał wybór pomiędzy powyższymi formami działalności gospodarczej, jak i nie wszystkie rodzaje spółek handlowych będą dla niego dostępne.

Mając na uwadze art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko osoby zagraniczne ujęte w tym przepisie tj. pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innych państw niż członkowskie ale posiadające w RP np. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, czy ważną Kartę Polaka mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na tych samych zasadach jak obywatele polscy. Tacy obcokrajowcy bez przeszkód mogą prowadzić jednoosobową działalność i uzyskać wpis do CEIDG

Odmiennie kształtuje się sytuacja cudzoziemców niespełniających powyższych warunków. Mogą oni podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. A także mogą przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje. Oczywiście o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Założenie spółki przez cudzoziemca

Cudzoziemcy najczęściej decydują się na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób jej założenia regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do powstania spółki z o.o. wymagane jest zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (jeżeli ustawa tego wymaga lub umowa spółki) oraz wpisu do rejestru.

Umowa spółki zawiera się w formie aktu notarialnego. Ewentualnie można też skorzystać z wzorca umowy – formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Natomiast rejestrem, do którego należy wpisać nowopowstałą spółkę jest Rejestr Przedsiębiorców, czyli rejestr prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Po dopełnieniu wszelkich formalności, pozostaje tylko cudzoziemcowi rozwijać swoją firmę.

Sprawdź więcej informacji pod adresem:
https://employerpoland.pl/zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-przez-cudzoziemcow/

Źródła:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 649);

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (U. z 2020 r. poz. 1526);

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655, 1798 oraz z 2020 r. poz. 288.).

Artykuł partneraConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here