Naga MarketsOświadczenie KNF dotyczące kary nałożonej na Prime Selection DM22 września bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w którym poinformowała o nałożeniu kary na Prime Selection Dom Maklerski SA w kwocie 1,8 mln zł. Komisja wskazuje, że maksymalna kara możliwa do nałożenia na Dom Maklerski w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 167 ust. 2c w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o obrocie, wynosi 1.916.442,82 zł. Powyższa kwota stanowi dwukrotność kwoty korzyści osiągniętej przez Dom Maklerski w wyniku stwierdzonych naruszeń.

  • Prime Selection Dom Maklerski musi zapłacić karę w kwocie 1,8 mln zł.
  • Powodem: “świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych w sposób naruszający obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny”.
  • Cała sprawa dotyczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zobacz również: Duzi inwestorzy obserwują poczynania giełdowe tych mniejszych, w celu optymalizacji swojej strategii

Dlaczego Prime Selection otrzymał karę od KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, iż Dom Maklerski podjął współpracę z podmiotem trzecim w zakresie wykonania umowy o oferowanie certyfikatów inwestycyjnych zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Na podstawie umowy zawartej z towarzystwem, PSDM był zobowiązany do wykonywania czynności w ramach procesu emisji certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, w tym do pośrednictwa w proponowaniu nabycia i prowadzeniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. PSDM podjął współpracę z podmiotem trzecim i dopuścił do przyjęcia przez podmiot nieposiadający odpowiednich uprawnień istotnej roli w procesie oferowania Certyfikatów Inwestycyjnych.

“Podmiot trzeci dokonywał wyboru potencjalnych inwestorów spośród swoich klientów, zachęcał do inwestycji, przedstawiał propozycje nabycia tych instrumentów finansowych oraz przyjmował na nie zapisy. Dokonywanie przez podmiot trzeci wymienionych czynności, należy zakwalifikować jako oferowanie instrumentów finansowych w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o obrocie. Dom Maklerski był podmiotem, który umożliwił podmiotowi trzeciemu podjęcie opisanych wyżej działań, traktując je jako działania własne, choć powierzone do wykonania podmiotowi zewnętrznemu. W konsekwencji Dom Maklerski stracił kontrolę nad procesem, a równocześnie osiągał przychody z tego tytułu.” – podała KNF w komunikacie.

Zobacz również: Milenialsi będą redystrybuować bogactwo ze starszych pokoleń w nowej “erze nieporządku”

Naruszenie obowiązku działania w sposób rzetelny i profesjonalny

Z komunikatu wystosowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, iż Prime Selection Dom Maklerski:

“naruszył obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny, poprzez udział w organizacji procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w sposób polegający na współpracy z podmiotem zewnętrznym, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych”.

W komunikacie pojawia się wzmianka, iż Dom Maklerski zdecydował się na współpracę z “podmiotem trzecim”, ponieważ podmiot ten dysponował odpowiednią siecią dystrybucji oraz bazą klientów, w tym klientów zamożnych. Takiej bazy nie posiadał Dom Maklerski. Udział podmiotu trzeciego w ofercie na rzecz Funduszu miał pozostać nieformalny z powodu braku uprawnień podmiotu do świadczenia takich usług.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, Dom Maklerski działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny. W zawiadomieniu napisano:

“Dopuszczając do proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez podmiot trzeci, mając na uwadze, że podmiot ten działa poza zakresem swoich uprawnień, PSDM godził się na to, aby wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu inwestorów następowało przy istotnym udziale podmiotu nieposiadającego uprawnień do prowadzenia nie takiej działalności. Podmiot ten nie został zweryfikowany przez Komisję w zakresie zapewnienia m.in. odpowiednich rozwiązań regulacyjno-organizacyjnych, stwarzających gwarancję poprawności prowadzenia procesu”.

W sytuacji, gdy podmiot nadzorowany, pełniący szczególną rolę w budowaniu zaufania do rynku kapitałowego, również poprzez pośredniczenie w alokacji środków przez inwestorów, współdziała aktywnie i świadomie z podmiotem nieposiadającym odpowiednich uprawnień, to jego działanie należy uznać jako nieakceptowalne i za naruszające zasady uczciwego obrotu.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here