Naga MarketsO problemach klientów Fritz Group SA, właściciela kantoru internetowego Fritz Exchange informowaliśmy jeszcze w lipcu. Wówczas do Komisji Nadzoru Finansowego spływały powtarzające się skargi na działalność Fritz Group, a sama Komisja postanowiła przyjrzeć się sprawie. 


Dla przypomnienia – klienci Fritz Exchange coraz częściej skarżyli się na opóźnienia w realizowaniu zobowiązań finansowych przez kantor czym zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego. Wówczas wyszło na jaw, że Fritz Group SA jest krajową, hybrydową instytucją płatniczą, tj. podmiotem, który zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, wykonującym oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą. Niemniej jednak urzędnicy KNF potwierdzili, że zgłaszane nieprawidłowości dotyczyły nieregulowanej przez Komisję części działalności spółki, w związku z czym podjęto kroki w celu weryfikacji czy Fritz Group spełnia wymogi stawiane krajowym instytucjom płatniczym.

Efektem prac Komisji jest garść zaleceń wydanych przez UKNF Spółce, a które opublikowane zostały w dzisiejszym komunikacie.

W nawiązaniu do komunikatu UKNF z dnia 11 lipca 2018 r., (https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=62355&p_id=18) w sprawie działalności hybrydowej krajowej instytucji płatniczej Fritz Group SA (dalej: „Spółka”), prowadzącej  działalność w zakresie internetowej wymiany walut, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w ramach prowadzonych wobec Spółki czynności nadzorczych, działając na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r., wydała Spółce zalecenia:

1) natychmiastowego zaprzestania zawierania nowych umów związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług płatniczych, 
2) podjęcia działań mających na celu bezwarunkowy zwrot środków powierzonych Spółce przez jej klientów w ramach usług świadczonych na podstawie ustawy o usługach płatniczych, 
3) zaprzestania obsługi transakcji realizowanych przez Spółkę w ramach internetowego kantoru walutowego za pośrednictwem rachunków płatniczych, z zastrzeżeniem realizacji zalecenia, o którym mowa w pkt 2), 
4) poinformowania klientów Spółki, w szczególności poprzez stosowny komunikat na jej stronie internetowej o jej aktualnej sytuacji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszych zaleceniach oraz działaniach podejmowanych w celu realizacji tych zaleceń, 
5) sprostowania informacji zamieszczonych przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fritzexchange.pl/aktualnosci w odniesieniu do przyczyn opóźnień w realizacji zobowiązań na rzecz klientów Spółki. 

Ponadto KNF zwraca uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku gdy zlecenie płatnicze (np. polecenie przelewu) jest składane bezpośrednio przez płatnika (posiadacza rachunku płatniczego), dostawca co do zasady ponosi wobec płatnika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. W szczególności dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej albo, w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika – jego dostawca, bez względu na odpowiedzialność, o której mowa powyżej, na wniosek płatnika podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia płatnika o ich wyniku, przy czym czynności te są dla płatnika bezpłatne – czytamy w komunikacie KNF.

Fritz Group odpowiada

Komunikat wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego nie pozostał bez odpowiedzi ze strony samego zainteresowanego czyli spółki Fritz Group. Ta informuje, że działając zgodnie z wytycznymi Komisji transakcje walutowe realizowane za pośrednictwem Fritz Exchange będą realizowane tylko i wyłącznie w trybie transakcji natychmiastowych D0. Oznacza to, że spółka nie będzie realizować depozytów środków finansowych Klientów i wszystkie wpłaty dokonane w danym dniu, muszą zostać rozliczone i wypłacone przez klienta w tym samym dniu, bez możliwości zachowania depozytu środków na dzień następny – czytamy w komunikacie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here