Naga MarketsPLAY COMMUNICATIONS S.A. będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem sieci telefonii komórkowej PLAY, ogłosiła dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). PLAYzamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.


Planowana dywidenda 650 milionów PLN w Q2 2018

Spółka planuje wypłatę dywidendy pieniężnej w wysokości 650 mln PLN w drugim kwartale 2018 r. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym obecni akcjonariusze deklarują poparcie przyszłej uchwały w tym zakresie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W kolejnych latach (począwszy od dywidendy za rok 2018 wypłacanej w 2019 r.) Spółka planuje roczny wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 65 – 75% skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem płatności leasingowych do kapitałów własnych (FCFE) za rok poprzedzający. Polityka dywidend zostanie poddana przeglądowi, gdy Spółka osiągnie swój długoterminowy cel dotyczący poziomu zadłużenia liczonego jako skonsolidowany współczynnik długu netto do skorygowanej EBITDA w okresie ostatnich 12 miesięcy na poziomie ok. 2,5-krotności.

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu P4, powiedział:

„PLAY to wyjątkowa firma na tle europejskiego sektora telekomunikacyjnego. Dzięki przemyślanej strategii i temu, że jesteśmy marką telekomunikacyjną numer jeden w Polsce, wyprzedzamy porównywalne spółki giełdowe pod względem tempa wzrostu przychodów i rentowności. Stworzyliśmy model biznesowy, który pozwolił nowemu operatorowi na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku w ciągu zaledwie kilku lat, a przy tym na generowanie wolnych przepływów pieniężnych na poziomach, jakie wypracowują najlepsi operatorzy w branży na świecie. Sukces PLAY jest wspierany przez trwały wzrost polskiej gospodarki, jak również rosnące wykorzystanie transmisji danych przez naszych klientów, co pozwala nam sądzić, że możemy zaoferować inwestorom bezkonkurencyjne w naszej branży połączenie wzrostu wartości oraz rentowności inwestycji”.

Główne informacje dotyczące oferty

  • Oferta będzie obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A. („Akcje Sprzedawane”), należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l. Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych zgodnie z Regulacją S i Przepisem 144A.
  • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych Spółki, w tym akcji menedżerskich, które zostaną wyemitowane w związku z Ofertą w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego („Akcje Menedżerskie”).
  • Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wszystkie wpływy z Akcji Sprzedawanych i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings S.A., swoją spółkę dominującą. Akcjonariusz Sprzedający wykorzysta pozostałą część środków uzyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych.
  • Uprawnieni pracownicy będą mogli zapisywać się na akcje z 15% dyskontem. Zostanie im przyznana gwarantowana alokacja (tj. bez proporcjonalnej redukcji), przy czym maksymalny zapis danego pracownika zostanie ograniczony do wysokości 25.000 PLN, z zastrzeżeniem zobowiązania się do niesprzedawania akcji przez rok od momentu debiutu (tzw. lock-up). Ze względu na lock-up, w celu skorzystania z oferty pracowniczej, uprawnieni pracownicy będą zobowiązani do posiadania lub otwarcia rachunków inwestycyjnych w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Akcjonariusz Sprzedający uważa, że w chwili obecnej, po okresie znacznego wzrostu, nadszedł odpowiedni moment, aby spieniężyć część posiadanego pakietu akcji i wesprzeć Spółkę poprzez Ofertę, przez co Spółka zwiększy elastyczność w zakresie przyszłego finansowania i strategii korporacyjnej.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako Współprowadzący Księgę Popytu i Współoferujący.

Wybrane dane finansowe

  Rok kończący się w dn. 31 grudnia
  2014 r. 2015 r. 2016 r.
  (w milionach złotych)
    Przychody operacyjne 4.590 5.437 6.118
    % wzrostu  18% 13%
    Skorygowana EBITDA 1.436 1.786 2.035
    Marża skorygowanej EBITDA (w %) 31,3% 32,8% 33,3%
    Łączne nakłady inwestycyjne* 449 429 486
   Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady inwestycyjne* 987 1.357 1.549
   % skorygowanej EBITDA 69% 76% 76%
   % przychodów operacyjnych 21% 25% 25%

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r. Spółka wygenerowała przychody operacyjne na poziomie 1.581 mln PLN, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. Skorygowana EBITDA za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r. wyniosła 564 mln PLN, odnotowując wzrost o 20,8% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here