Naga MarketsW dzisiejszych czasach rynki kapitałowe wykazują cały szereg możliwości inwestowania jak i spekulowania, gdzie każdy z ich uczestników bierze pod uwagę inne determinanty. Doskonałym przykładem może być konfrontacja spekulanta i inwestora. Spekulant poprzez analizę techniczną oraz obserwację danego instrumentu stara się przewidzieć cenę, zaś inwestor skupia swoją uwagę nie na samej cenie lecz na wartości danej inwestycji. Dlatego też, czymś naturalnym może wydać się fakt, że niejednokrotnie analizy prowadzone przez spekulanta i inwestora są ze sobą przeciwstawne a pomimo to każdy z nich wykazuje zyskowność swoich transakcji. Zatem powstaje pytanie które podejście jest właściwe i które bardziej zyskowne?

Pasywny dochód na rynku kapitałowym

Inwestor dokonuje transakcji na podstawie danych fundamentalnych, a jego inwestycje są długoterminowe podczas gdy spekulant gra na małych interwałach czasowych starając się wychwycić zmianę ceny instrumentu bazowego. Co więcej, inwestor przy zakupie akcji szacuje przyszłą stopę zwrotu udziałów na podstawie kilku wskaźników: dywidendy, ceny do zysku, ceny do wartości księgowej, wartości likwidacyjnej oraz innych wskaźników fundamentalnych. W przeciwieństwie do inwestora, spekulant nie bierze pod uwagę powyżej wymienionych danych fundamentalnych, jedynie zaś skupia swoją uwagę na analizie przeszłych cen.

Przy pomocy wykresu, przedstawiającego zależność czasu od ceny instrumentu, dokonuje próby określenia przyszłych zachowań pozostałych uczestników rynków. Poprzez rozbieżne czynniki brane pod uwagę można dojść do wniosku, że wrogiem inwestora mogą być spekulanci którzy są w stanie gwałtownie zbić cenę akcji, a wrogiem spekulanta jest sama cena. Spekulant używając dźwigni może być narażony na gwałtowne wahania ceny, które nie był w stanie przewidzieć. Tym samym przy dużym potencjalnym zysku musi liczyć się z dużą potencjalną stratą. Wobec powyższego, czy istnieją bezpieczniejsze formy inwestycji lub spekulacji? Jak już wspomniałam na początku, rynki kapitałowe posiadają cały wachlarz instrumentów od bazowych poprzez pochodne, gdzie na prawie każdą akcję dostępne są miedzy innymi kontrakty terminowe, opcje, cfd, certyfikaty oraz inne mniej popularne instrumenty.

Bezpieczne inwestowanie wymaga starannego dostosowywania strategii do aktualnych cykli na rynku. W czasie nieustającego umacniającego się dolara amerykańskiego możemy zaobserwować od dłuższego czasu trwającą bessę na rynku surowców. Surowce w przeciwieństwie do akcji nie mogą zbankrutować, co oznacza że ich cena nigdy nie będzie równa zeru. Spółki zajmujące się wydobyciem lub przetwarzaniem surowców są z powodu ich niskich cen bardzo często niedowartościowane. Dlatego, postanowiłam przeanalizować akcje spółki zajmującej się wspomaganiem lub tworzeniem rozwiązań związanych z wydobyciem ropy naftowej oraz gazu. Poszukując bezpiecznej akcji zwróciłam uwagę na firmę „National-OilwellVarco Inc.”. Akcje NOV na nowojorskiej giełdzie notowane są po 33,50 USD, podczas gdy księgi przedstawiają wartość wewnętrzną przewyższającą cenę notowań a mianowicie 45 USD. Zatem w przypadku tej akcji możemy jednoznacznie stwierdzić, że jej cena względem wartości wewnętrznej jest niska. Dla porównania, posłużę się przykładem akcji Apple, gdzie wartość księgowa wynosi 21 euro , a cena notowana jest na poziomie 99 euro na giełdzie frankfurckiej. Powracając do przypadku akcji NOV, pomimo jej niskiej ceny dywidenda nadal wynosi 0,46 USD i jest wypłacana kwartalnie. Stopa dywidendy wynosi w skali roku aż 5,49%.

Samo inwestowanie w powyżej przedstawioną spółkę przynosi w skali roku znaczącą dywidendę, lecz ryzykiem są dalsze spadki jej ceny ,które są mocno skorelowane z cena surowców. Jednak nie chciałabym się ograniczyć tylko do dywidend lecz pragnę przedstawić system powstawania pasywnego dochodu. W tym celu niezbędne będzie zastosowanie kolejnego instrumentu, którym są opcje. Tak aby akcję można było uznać za długoterminową inwestycję podczas gdy opcję będą formą krótkoterminowej spekulacji.
Przyjmując, że dokonujemy zakupu 100 akcji NOV inwestycja wynosi 3350 USD. Roczna dywidenda z pozyskanych akcji w wysokości 5.49%, co daje w przeliczeniu 184 USD.

W badanym przykładzie, spekulacja będzie polega na cotygodniowym wystawianiu opcji – tutaj opcja CALL SHORT, przyjmując że nie nastąpi gwałtowny wzrost cen. W wypadku wystawania opcji na instrument już posiadany w portfelu nie ponosimy teoretycznie prawie żadnego ryzyka. Nasze ryzyko jest ograniczone do sytuacji, kiedy cena spółki gwałtownie wzrośnie, ale wówczas nasze zyski z akcji zostaną przeznaczone na pokrycie strat poniesionych na wystawianej opcji. Ponieważ istnieje możliwość wystawania opcji każdego tygodnia postaram się przedstawić przykład jak dokonywać spekulacji przy jednoczesnej inwestycji.

Poniżej wykres przedstawia cenę od 30.11.2015 do 18.12.2015. Poziome linie przedstawiają maxima cen każdego tygodnia które zostały wyznaczone w poniedziałki. Analizując cenę, można zauważyć że mamy do czynienia z trendem spadkowym i jest to istotny punkt odniesienia, umożliwiający oznaczenie poziom strike dla opcji jakie chcę wystawiać.

Pasywny dochod na rynku kapitalowym

Przyjmując, że  w poniedziałki po otwarciu rynków amerykańskich dokonam transakcji wystawiając opcję ze strikiem bliskiej ceny.  W aktualnej sytuacji jest to opcja „NOV DEC24’15 CALL 33,5” otrzymuję premię 0.53 USD za każdą akcję. Zaokrąglając cenę z powodu spreadu,  tygodniowa stopa zwrotu przy udanej spekulacji może wynosić aż 1.58%.

Zakładając stateczność rzędu 50% możemy oszacować naszą przewidywalną roczną stopę zwrotu:

Czyli 52 tygodnie razy 1.58% = 82% / skuteczność 50%= 41,24% plus oczywiście dywidenda, którą otrzymujemy kwartalnie.

Podsumowując możemy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w powiązaniu z krótkoterminowymi spekulacjami może być bardzo opłacalne. Stopa zwrotu rzędu 41,24% w skali roku bez użyciu dźwigni finansowej jest ponadprzeciętnym wynikiem, którego niejeden fundusz nie ośmieliłby się pozazdrościć.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here