Naga MarketsOT Logistics miało 47,24 mln zł zysku netto, 20,22 mln zł zysku EBIT w I kw.OT Logistics odnotowało 47,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 37,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,22 mln zł wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,23 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 207,24 mln zł rok wcześniej.

“Wyniki osiągnięte przez spółki Grupy OTL w I kw. 2021 odzwierciedlają już w pełni efekty dokonanych działań restrukturyzacyjnych. Dokonane równolegle zmiany w organizacji sprzedaży, poprawa sytuacji płynnościowej oraz post pandemiczne odbicie obrotów na części towarów przyniosło także oczekiwane wzrosty sprzedaży. Przychody Grupy OTL w I kw. 2021 wyniosły 219,2 mln zł wobec 207,2 mln zł w I kw. 2020, tj., +5,8%. Realnie wzrost sprzedaży na działalności kontynuowanej jest znacznie większy, gdyż przychody I kw. 2020 zawierały jeszcze sprzedaż osiąganą przez spółkę DBR (sprzedaną w III kw. 2020), STK (która w trakcie roku 2020 istotnie obniżyła poziom sprzedaży, wchodząc w stan sanacji), a także Luka Rijeka (wyłączoną z konsolidacji od 2021 r.). Wyłączenie z konsolidacji Luka Rijeka wpłynęło także na wypaczenie porównywalności przychodów z segmentu usług portowych, które bez uwzględnienia wpływu LR, wzrosły w I kw. 2021 o ponad 5% kw/kw” – napisał prezes Konrad Hernik w komentarzu do wyników.

Biorąc pod uwagę wyłącznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży kluczowych spółek Grupy OTL, tj.: OTL, OTPG, OTPŚ, CHG, RTC i KB, stanowiących działalność kontynuowaną, to osiągnięta przez nie łączna sprzedaż w I kw. 2021 była wyższa w porównaniu do I kw. 2020 o ponad 30%. Wzrosty sprzedaży kluczowych spółek Grupy OTL były w większości zgodne z oczekiwaniami i założeniami planu finansowego. Wysokie ponadplanowe wzrosty sprzedaży (ponad 50% wzrostu wobec I kw. 2020) osiągnął C.Hartwig Gdynia. Wpłynęły na to wyższe od zakładanych stawki frachtowe, lecz przełożyło się także na ponadplanowe wyniki finansowe tej spółki, wskazał prezes.

Oprócz wysokich wzrostów sprzedaży na działalności spedycyjnej, w I kw. 2021 odnotowano istotne wzrosty kw/kw na przeładunkach większości towarów drobnicowych, a także masowych związanych z przemysłem stalowym jak ruda żelaza i koks. Tendencje spadkowe utrzymują przeładunki węgla.

“W I kw. 2021 odnotowany został wysoki spadek kosztów zarządu i sprzedaży, co wynikało przede wszystkim z wyłączeń z konsolidacji spółek DBR i Luka Rijeka. Oprócz tego, zgodnie z założeniem, poziom kosztów zarządu w spółkach kluczowych obniżył się w relacji z I kw. 2020 o -15%, a kosztów sprzedaży o -34%. W efekcie Grupa OTL uzyskała w I kw. 2021 20,2 mln zł zysku operacyjnego, wobec straty -6,2 mln zł w roku poprzednim” – czytamy dalej.

Hernik wskazuje, że znaczne obniżenie zadłużenia odsetkowego na przestrzeni roku 2020 oraz do dnia 31.03.2021 r. wprost przełożyło się na spadek kosztów finansowych. W 2021 r. Grupa OTL notowała znacznie niższe koszty finansowe związane z obsługą procesu restrukturyzacji. Nie notowane były żadne istotne koszty księgowe związane z wyceną wartości aktywów, co istotnie wpływało dotąd na poziom kosztów w roku 2020.

invest

Przychody finansowe Grupy OTL zostały zwiększone o jedno istotne zdarzenie niepowtarzalne. Grupa OTL rozpoznała w wyniku +34 mln zł w efekcie wygaśnięcia umowy akcjonariuszy pomiędzy OTL i Erste i rozwiązania rezerw na zobowiązania wobec Erste wynikające z tej umowy. Finalnie zysk netto ogółem Grupy OTL za I kw. 2021 r. wyniósł ponad 48 mln zł, wobec straty -41 mln zł za I kw. 2020, zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 34,07 mln zł wobec 8,44 mln zł straty rok wcześniej.

Dywidenda możliwa już w 2022 r. dzięki restrukturyzacji

Grupa OT Logistics osiągnęła pozytywne efekty restrukturyzacji, co pozwoliło m.in. na samodzielną spłatę 14,7 mln zł zobowiązań wobec obligatariuszy serii D przy jednoczesnym rozwiązaniu “praktycznie wszystkich istotnych sporów prawnych”, poinformował prezes Konrad Hernik. Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia odsetkowego grupy do końca br. powinien obniżyć się – w zależności od skali dezinwestycji – do poziomu między poniżej 1x EBITDA a 2x EBITDA. Ocenia też, że wypłata pierwszej dywidendy po długim okresie przerwy będzie możliwa w roku 2022.

“Uznajemy to [spłatę serii D] za przełomowe wydarzenie, obrazujące wysoce pozytywny wpływ efektów restrukturyzacji oraz rozwiązania kluczowych problemów prawnych, na poziom generowanego strumienia środków pieniężnych. Bieżący cash flow pozwalający na istotną akumulację środków z działalności operacyjnej Grupy OTL został wsparty dodatkowo odzyskaniem łącznie ponad 9 mln zł m.in.: w wyniku zakończenia długotrwałego sporu prawnego wobec spółek Grupy PKP, zwieńczonego przejęciem przez OTL 100% kontroli nad spółką RTC, a także osiągnięcia porozumienia w zakresie spornych rozliczeń pomiędzy OTL i innymi partnerami handlowymi” – napisał Hernik w komentarzu do wyników za I kw.

Do chwili obecnej Grupa OTL rozwiązała praktycznie wszystkie istotne spory prawne, odzyskując zamrożone środki finansowe. W zakresie spraw kluczowych pozostało jeszcze rozliczenie zobowiązań wobec Allianz AZ w Chorwacji. Zarząd OTL zakłada, że w przypadku wypracowania oczekiwanej formuły rozliczenia tych zobowiązań, a także przy założeniu pełnej realizacji planowanych dalszych działań dezinwestycyjnych, poziom zadłużenia odsetkowego Grupy OTL do końca roku 2021 powinien obniżyć się poniżej poziomu 1x wartość EBITDA zakładanej do osiągnięcia na rok 2021. Nawet w przypadku realizacji tylko części planowanych dezinwestycji, zadłużenie odsetkowe nie powinno przekraczać poziomu 2x rocznej EBITDA, podkreślił prezes.

“Osiągnięcie powyższych parametrów będzie oznaczało przywrócenie zdrowej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy OTL i powrót do pełnej ‘bankowalności’. W tym zakresie zakładane jest całkowita spłata dotychczasowego długu odsetkowego ze środków z dezinwestycji, przy ewentualnym wsparciu środków zrefinansowania nowymi kredytami, gdyby poziom środków z dezinwestycji okazał się niewystarczający” – czytamy też w komentarzu.

Zarząd zakłada również, że do połowy roku OTL osiągnie na poziomie jednostkowym dodatnią wartość kapitału własnego. Osiągane i planowane wyniki finansowe z działalności operacyjnej oraz realne plany znacznej redukcji zadłużenia odsetkowego wskazują na dobre perspektywy w zakresie możliwości wzrostu wartości rynkowej Grupy OTL, podkreślił Hernik.

“Priorytetem strategicznym dla zarządu OTL pozostaje nadal dążenie do osiągnięcia przez OTL stabilnej pozycji spółki dywidendowej. W przypadku oczekiwanego dalszego postępu realizowanych działaniach, tj. utrzymania stabilnych wyników z działalności operacyjnej oraz istotnego obniżenia zadłużenia odsetkowego, zarząd OTL zakłada, że wypłata pierwszej dywidendy po długim okresie przerwy będzie możliwa już w roku 2022” – podsumował prezes.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: dax analiza | kurs bitcoin wykres | mercator medical kurs | kurs usd online | kurs kghm | bitcoin info | gpw |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here