Naga MarketsNWZ BOŚ zdecyduje 30 III o zgodzie na ugody dot. walutowych kredytów hipotecz.Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o wyrażeniu zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej oraz o zasadach ustalenia i zatwierdzenia warunków, na jakich będą zawierane ugody, podano w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30 marca.

InvestCuffs

BOŚ niedługo zdecyduje o zgodzie na ugody dot. walutowych kredytów hipotecznych

“Wyraża się zgodę na zawieranie przez bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w walucie obcej lub indeksowaną do waluty obcej (dalej: program ugód); nadzwyczajne walne zgromadzenie uznaje, że wdrożenie programu ugód skutkuje ujęciem w bilansie banku rezerw na pokrycie strat; ujęcie rezerw na pokrycie strat z tytułu wdrożenia programu ugód pomniejszy kapitał własny wykazany w bilansie banku” – czytamy w projekcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Akcjonariusze mają upoważnić zarząd do ustalenia szczegółowych warunków programu ugód, przy czym powinny one zakładać rozliczenie kredytów lub pożyczek denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, w taki sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami w złotych lub pożyczkami w złotych, podano dalej.

Warunki, na jakich będą zawierane ugody w ramach programu ugód, po ich przygotowaniu przez zarząd banku, winny być zatwierdzone przez radę nadzorczą.

“Proponowana uchwała wymaga zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia przez bank do zawierania ugód z konsumentami kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, na sytuację finansową banku. Przyjęcie uchwały stanowi też odpowiedź banku na propozycję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zawierania przez banki z kredytobiorcami ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie obcej podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe i uwzględnia elementy tej propozycji w warunkach programu ugód” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, podano także.

Według propozycji przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, banki powinny zacząć proponować frankowiczom ugody, ale bez faworyzowania ich względem klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Punktem wyjścia ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here