Naga Marketsministerstwo-finansowMinisterstwo Finansów skierowało do podpisu premiera rozporządzenie, które ma ograniczać wynagrodzenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych docelowo do 2% w 2022 roku. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

“Proponuje się aby wysokość tego wynagrodzenia była ustalana w oparciu o wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami – subfunduszu, w skali roku, przy czym będzie ona z biegiem czasu obniżana – od 3,5% wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2019 roku do 2% tej wartości od dnia 1 stycznia 2022 roku”

“W wyniku przeprowadzonej analizy symulacyjnej pokazują, że łączna wysokość rocznego wynagrodzenia stałego pobieranego z aktywów FIO i SFIO zmniejszyłaby się z poziomu 2,34 mld zł do 1,89 mld zł przy ograniczeniu wynagrodzenia stałego wynoszącym 2,0% WAN (2022 r.), z czego część wynagrodzenia stałego “pozostająca” w TFI (niestanowiąca opłat TFI na rzecz podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa) zmniejszyłaby się z 1,02 mld zł do 0,82 mld zł, zaś łączny roczny wynik finansowy TFI uległby zmniejszeniu z 681 mln zł do 485 mln zł”

“Łączny wskaźnik ROE wyliczony dla sektora TFI uległby zmniejszeniu z 39%. w wariancie bazowym do 28% przy ograniczeniu wynagrodzenia stałego wynoszącym 2% WAN (2022 r.), co należy rozpatrywać jako konwergencję poziomu rentowności TFI do poziomów rentowności osiąganych przez instytucje szeroko pojętego rynku finansowego, przy czym nadal rentowność sektora TFI znajdowałaby się na stosunkowo wysokim poziomie”

 tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here