Naga MarketsmbankmBank odnotował 100,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 358,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

mBank raportuje swoje wyniki

“Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2020 roku wyniósł 255 mln zł i był o 16,7% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wzrósł o 15,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 100,6 mln zł” – podano w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 960,3 mln zł wobec 1 064,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 373,2 mln zł wobec 331,2 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku obniżyła się w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2020 roku wyniosła 2,15% w porównaniu do 2,34% w poprzednim kwartale.

“Dochody łącznie Grupy mBanku obniżyły się w ujęciu kwartalnym i wyniosły 1 410,7 mln zł. Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, spadły w porównaniu do poprzedniego kwartału (o -2,6%) za sprawą niższego wyniku z tytułu odsetek i wyniosły 1 333,5 mln zł. Głównym źródłem dochodów Grupy mBanku w III kwartale 2020 roku był wynik z tytułu odsetek, który zanotował spadek w ujęciu kwartalnym (-46,3 mln zł, tj. -4,6%). Niższy wynik z tytułu odsetek był efektem serii obniżek stóp procentowych o łącznie 140 p.b. w marcu, kwietniu i maju 2020 roku. […] Drugą największą pozycję dochodów Grupy mBanku stanowił wynik z tytułu opłat i prowizji, który wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału (+10,3 mln zł, tj. +2,8%) i wyniósł 373,2 mln zł” – czytamy dalej.

Wynik na działalności handlowej wzrósł w porównaniu do II kwartału 2020 roku o 18,6 mln zł, tj. 47,1% i wyniósł 58,2 mln zł. Wzrost odnotował przede wszystkim wynik z pozycji wymiany dzięki wysokiej zmienności kursów walutowych.

“W III kwartale 2020 roku Grupa mBanku kontynuowała działania mające na celu dalszy wzrost efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty/dochody. Koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 566,7 mln zł i nieznacznie obniżyły się w porównaniu do poprzedniego kwartału (-4,8 mln zł, tj. -0,8%). W III kwartale 2020 roku koszty pracownicze obniżyły się w ujęciu kwartalnym o 30,2 mln zł, tj. -11,6%, co było związane z niższymi kosztami zmiennych części wynagrodzenia. Zatrudnienie w Grupie mBanku w omawianym okresie spadło o 73 etaty, m.in. w związku ze spadkiem liczby etatów w banku i spółkach Grupy (głównie w spółce mFinanse)” – czytamy dalej.

Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów obniżyła się nieznacznie i wyniosła 40,2% w III kwartale w porównaniu do 38,9% w poprzednim kwartale. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów w okresie od stycznia do września 2020 roku (zawierający 3/4 składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 42,5%, podano także.

W III kwartale 2020 roku wynik z utraty wartości i zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek w grupie mBanku wyniósł 268,8 mln zł i w porównaniu z poprzednim kwartałem była ona niższy o 83,4 mln zł, tj. 23,7%.

“Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w segmencie bankowości detalicznej była o 15,5 mln zł niższa w ujęciu kwartalnym i wyniosła 159,5 mln zł. Spadek kosztu ryzyka związany jest z utrzymywaniem wysokiej jakości portfela kredytów detalicznych. Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie korporacji i rynków finansowych wyniosła 109,6 mln zł, co oznacza spadek o 67,9 mln zł kwartał do kwartału. Wynika on z niższych rezerw utworzonych na indywidualne ekspozycje klientów korporacyjnych” – czytamy także w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 182,15 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 158,77 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 278,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 894,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 263,63 mln zł wobec 874,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2020 roku wyniósł 19,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,7%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here