Naga MarketsLokum Deweloper przydzielił obligacje serii H o łącznej wartości nom. 100 mln złLokum Deweloper dokonał przydziału 100 000 trzyletnich obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Dniem emisji będzie 5 marca 2021 r.

InvestCuffs

Lokum Deweloper dokonał przydziału 100 000 trzyletnich obligacji serii H

“Lokum Deweloper S.A. […] po dokonaniu kilkunastoprocentowej redukcji zapisów, dokonał przydziału 100 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej w dniu 5 marca 2021 r. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie dzień 5 marca 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Celem emisji obligacji jest spłata zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych wcześniej obligacji serii E.

“Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,5%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej obligacji naliczany jest począwszy od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek” – czytamy dalej.

Termin wykupu obligacji ustalono na 5 września 2024 r.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, podano także.

W warunkach emisji obligacji Lokum Deweloper zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto, a także do niedokonywania żadnych wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych emitenta. Spółka zobowiązała się też do dokonania nabycia celem umorzenia lub wykupu (w tym również przedterminowego wykupu) wszystkich wyemitowanych obligacji serii E w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 r.

“Jednocześnie spółka informuje, że w dniu 3 marca 2021 roku zawarła transakcje nabycia w celu umorzenia 12 000 sztuk obligacji serii E, o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 12 000 000 zł. Spółka podejmie wszelkie niezbędne czynności celem umorzenia ww. obligacji serii E, a po ich umorzeniu do wykupu pozostanie 88 000 sztuk obligacji serii E o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 88 000 000” – czytamy dalej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here