Naga MarketsKrezus SA z karą w wysokości pół miliona złotych od KNFSpółka Krezus SA zs. w Toruniu boryka się z problemami już od kilku lat. W październiku  2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Krezusa. Te zostały zawieszone 27 grudnia 2018 r. z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Krezus SA z naruszeniem interesów inwestorów. Najnowszy komunikat KNF informuje o nałożeniu na spółkę kary pieniężnej i wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym.

Kara dla Krezus SA

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Krezus SA z siedzibą w Toruniu:

 • karę pieniężną w wysokości 500 000 złotych oraz
 • karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,

za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych.

Krezus SA nie opublikowała raportu rocznego za 2018 r., skonsolidowanego raportu rocznego z 2018 r., raportu okresowego za I kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r., tj. łącznie czterech raportów okresowych.

Wykluczenie papierów wartościowych nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Komisja nałożyła na Krezus SA wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom przekazywania raportów okresowych stanowiło rażące naruszenie, a spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Komisja podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym należy wypełnianie ciążących na nich obowiązków informacyjnych, w tym m.in. przekazywanie w terminach ściśle określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy, KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych obejmujących raporty kwartalne, półroczne i roczne, prezentujących kompleksowy obraz emitenta i będących wiarygodnym źródłem danych na temat jego sytuacji finansowej.

Raporty okresowe stanowią dla inwestorów istotne źródło informacji finansowych i niefinansowych. Terminowa i należyta publikacja ww. informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym. Powyższy obowiązek odnosi się również do skonsolidowanych raportów okresowych, w sytuacji gdy podmiot działa jako jednostka dominująca grupy kapitałowej.

Brak dostępu przez uczestników rynku kapitałowego do kompleksowej informacji wynikających z raportów okresowych Krezus SA, w tym w szczególności raportów okresowych poddawanych weryfikacji przez biegłego rewidenta (raporty roczne i półroczne) jest fundamentalnie sprzeczny z najważniejszymi regułami rynku kapitałowego, przede wszystkim z zasadą transparentności. Brak informacyjny w tym zakresie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu i dla środków finansowych zaangażowanych przez jego uczestników w walory spółki.

Orzeczenie wobec Krezus SA kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym doprowadzi do wyeliminowania z rynku podmiotu, który nie gwarantuje wypełniania w przyszłości obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych, a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Wykluczenie papierów wartościowych Spółki z obrotu na rynku regulowanym zapewni również ochronę inwestorów przed inwestowaniem w papiery wartościowe podmiotu, który rażąco naruszył obowiązujące przepisy prawa.

Komisja wskazuje, że maksymalny wymiar kary pieniężnej w sprawie wynosi 5 000 000 zł. Komisja przypomina, że w przypadku naruszenia przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych, istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. Kara pieniężna jaka może zostać nałożona na członka zarządu wynosi maksymalnie 1 000 000 zł, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa o charakterze rażącym 100 000 zł dla członka rady nadzorczej.

Decyzja KNF w zakresie wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku jeśli:

 1. spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 2. spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo);
 3. spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF – w dniu doręczenia Spółce drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej wykluczenia akcji z obrotu;
 4. spółka bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złoży skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
  Komisja będzie przekazywała do opinii publicznej informacje o kolejnych okolicznościach sprawy.

2.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru stania się pośrednim podmiotem dominującym AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

 • Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2025 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2030 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2035 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2040 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2045 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2050 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2055 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon PPK 2060 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
 • Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here