Naga Markets Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie emitować w trybie oferty publicznej, w walucie polskiej lub euro, obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia stosownego prospektu emisyjnego, podała spółka.

Zarząd spółki nie sprecyzował obecnie dokładnego sposobu wykorzystania wpływów z emisji poszczególnych serii obligacji.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Zarząd (…) dopuszcza możliwość przeznaczenia wpływów z emisji poszczególnej serii na spłaty zadłużenia z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji. Środki z emisji nie zostaną jednak przeznaczone na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej spółki, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą, ogólne warunki emisji obligacji w ramach Programu zawarte będą w prospekcie, zaś szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii obligacji.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na wybranym rynku regulowanym albo wprowadzenia do obrotu w wybranym alternatywnym systemie obrotu, podano także.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here