Naga MarketsCertyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Poniższy artykuł obrazuje koszty i ryzyko z nimi związane.

Jeśli nie wiesz czym są certyfikaty pokrótce wyjaśni to poniższy materiał wideo.

Jakie są koszty?

Inwestując w certyfikaty ING Turbo, ponosisz koszty transakcji oraz koszty finansowania.

Koszty transakcyjne

Należą do nich:

  • prowizje
  • opłaty giełdowe
  • koszty przechowywania papierów wartościowych
  • inne wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego

Jako, że handel certyfikatami możliwy jest za pomocą dowolnego konta maklerskiego z bezpośrednim dostępem do GPW wysokość kosztów transakcyjnych zależy od Twojego biura maklerskiego lub banku, w którym posiadasz rachunek inwestycyjny. W przypadku biura maklerskiego ING możemy mówić o poziomach wahających się od 0,3% (min. 3 zł) do 0,19% (min. 3 zł) – najniższa stawka dostępna jest w koncie aktywnym za 10 zł miesięcznie. Więcej szczegółów na stronie BM ING Banku Śląskiego. Dla poznania pozostałych warto zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji.

Dzięki zastosowaniu certyfikatów można obniżyć bezpośrednie koszty w porównaniu do zakupu instrumentu bazowego. Najlepiej widać to na przykładzie polskich akcji.

Koszt transakcyjny kupna 1000 akcji

liczba akcji * cena akcji * prowizja
1000 * 63,11 zł * 0,30%
189,33zł

Koszt transakcyjny kupna ING Turbo Long z dźwignią 2,3
liczba certyfikatów * cena certyfikatu * prowizja
1000 * 28,06 zł * 0,30%
84,18 zł

Koszt transakcyjny kupna ING Turbo Long z dźwignią 6,0
liczba certyfikatów * cena certyfikatu * prowizja
1000 * 10,6 zł * 0,30%
31,80 zł

Przy prowizji za transakcję 0,30% inwestycja w certyfikaty pozwala obniżyć prowizję za „zakup” całości instrumentu bazowego na rynku polskim nawet do ok. 0,12% lub niżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą Akademię i broszurę.

Koszty finansowania

Zarówno w przypadku ING Turbo Long oraz Short, koszty są uwzględniane poprzez codzienne dostosowywanie poziomu finansowania. Oznacza to, że nie ma konieczności utrzymywania żadnego depozytu zabezpieczającego ani wnoszenia żadnych dodatkowych opłat w związku z utrzymywaniem otwartych pozycji w ING Turbo.

Marża emitenta wynosi 3,5% w skali roku. Do tego należy uwzględnić dzienną stopę procentową zgodnie z poniższym wzorem.

Koszt finansowania ING Turbo Long: Marża + Dzienna stopa procentowa
Koszt finansowania ING Turbo Short: Marża – Dzienna stopa procentowa

Dla certyfikatów opartych o różne instrumenty bazowe występują różne dzienne stopy procentowe, zależy to od rynku na którym emitent utrzymuje swoje pozycje zabezpieczające. Dokładniej przedstawia to poniższa tabela. Aktualne koszty zawsze można sprawdzić na stronie www.ingturbo.pl.

Long Short Dzienna stopa procentowa
Polska 4,90% 2,10% 0,40%
USA 4,50% 2,50% 1,00%
Niemcy* 3,10% 3,90% -0,40%

stan na 1.04.2017r. wartości w skali roku. *ze względu na ujemne stopy procentowe takie wartości też są możliwe do zastosowania

Na podstawie tych liczb codziennie dostosowywany jest poziom finansowania.

Ryzyko związane z inwestycją w certyfikaty

Inwestowanie w instrumenty finansowe nie jest pozbawione ryzyka. Dotyczy to także certyfikatów ING Turbo. Inwestycja w certyfikaty ING Turbo wiąże się z większym ryzykiem niż bezpośrednia inwestycja w instrumenty bazowe, z powodu zastosowania efektu dźwigni finansowej. Każdy inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Trzeba jednak pamiętać, że utrata całości zainwestowanych środków nie jest częsta. Poniżej informacja o ilości serii jakie zakończyły się brakiem wypłaty wartości rezydualnej za ostatnie lata.

Zastosowanie dźwigni powoduje, że kurs certyfikatu ING Turbo będzie ulegał większym wahaniom niż kurs instrumentu bazowego. Im wyższa dźwignia certyfikatu, tym mniejsza odległość kursu instrumentu bazowego od bariery i tym wyższe jest ryzyko inwestora. Niewielki ruch kursu instrumentu bazowego może spowodować osiągnięcie przez instrument bazowy poziomu bariery. W takim wypadku certyfikat ING Turbo wygaśnie, a inwestorzy otrzymają ewentualną wartość rezydualną. ING gwarantuje, że ta wartość nigdy nie będzie niższa niż zero, tzn. osoba inwestująca w certyfikaty nigdy nie będzie musiała dopłacać jakichkolwiek środków.

Jeżeli inwestujesz w certyfikat ING Turbo Long, w którym kurs instrumentu bazowego spada lub jeśli inwestujesz w certyfikat ING Turbo Short, w którym kurs instrumentu bazowego wzrasta, procentowa strata Twojego certyfikatu będzie większa niż w wypadku bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy. Certyfikaty, dla których handel instrumentami bazowymi odbywa się także poza godzinami handlu samych certyfikatów ING Turbo na GPW, mogą osiągnąć poziom bariery także poza tymi godzinami. W takich sytuacjach nie można reagować na ruchy kursowe instrumentu bazowego.

Na kurs certyfikatów ING Turbo, których instrument bazowy nie jest notowany w złotych może mieć wpływ zmiana kursu walutowego. Umacnianie się polskiej waluty, negatywnie wpływa na cenę certyfikatu, natomiast jej osłabianie zwiększa wartość certyfikatu

W przypadku awarii systemu informatycznego ING lub Giełdy, na której prowadzony jest obrót instrumentem bazowym lub certyfikatem ING Turbo, handel niektórymi certyfikatami ING Turbo zostanie wstrzymany.ING podejmuje niezbędne starania, aby w godzinach handlu publikować ceny kupna i sprzedaży emitowanych certyfikatów ING Turbo. W szczególnych okolicznościach, ING może podjąć decyzję, aby czasowo wstrzymać publikowanie cen kupna i sprzedaży określonych certyfikatów ING Turbo.

W szczególnych okolicznościach, takich jak 1) znaczące zmiany w systemie podatkowym, 2) znaczące zmiany dotyczące instrumentu bazowego i/lub 3) niewypłacalność emitenta, ING ma możliwość przedterminowej likwidacji certyfikatów ING Turbo według aktualnej wartości rynkowej. Wartość ta może być niższa niż cena emisyjna. Szczegółowe warunki przedterminowej likwidacji można znaleźć w prospekcie emisyjnym.

Inwestycja w certyfikaty ING Turbo wiąże się z ryzykiem kredytowym emitenta, którym jest ING Bank N.V. Jeżeli ING Bank N.V. nie będzie mógł dłużej spełniać swoich zobowiązań płatniczych, istnieje możliwość, utraty całego zainwestowanego kapitału.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, czy sprawdzić listę dostępnych certyfikatów Turbo sprawdź też naszą Akademię.

Obsługa

Certyfikaty emitowane i animowane są przez ING Bank N.V. z siedzibą w Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, w Holandii. Kontakt możliwy jest telefonicznie, mailowo lub pocztą.
www.ingturbo.pl
800 00 77 66 – poniedziałek – piątek 9.00- 17.00
mail: info@ingturbo.pl

Ważne informacje
Przed rozpoczęciem inwestycji w ING Turbo należy zapoznać się z Warunkami końcowymi i Prospektami Emisyjnymi dostępnymi dla każdego certyfikatu na stronie www.ingturbo.pl, w których zamieszczono opis wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestycją. Podstawowe ryzyka to:
– Możliwość utraty części lub całego zainwestowanego kapitału
– Ryzyko walutowe (niektóre certyfikaty),
– Ryzyko emitenta – ING Banku N.V. (np. ewentualna niewypłacalność emitenta)

To również może zainteresować Cię w zakresie tematyki kontraktów strukturyzowanych:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here