Naga MarketsWielkimi krokami zbliża się termin upragnionych wakacji za granicą, na które ciężko pracowaliśmy i oszczędzaliśmy każdą złotówkę. Z dnia na dzień zostajemy jednak pozbawieni możliwości podróżowania z uwagi szalejącą epidemię koronawirusa. Dodatkowo w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Czy nakłady finansowe poczynione na zakup wycieczki zostaną kiedykolwiek zwrócone? Jeżeli tak, to kiedy? Jakie należy podjąć w tym celu kroki? Jakie w tej sytuacji uprawnienia posiada Organizator wycieczki?


Koronawirus – czy przysługuje zwrot kosztów za wycieczkę?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż każda wpłata (czy to w formie częściowej zaliczki, czy uiszczona w całości z góry) winna zostać zwrócona. Od niedawna istnieje w prawie polskim przepis, który pozwala klientom na odstąpienie od umowy i odzyskanie pieniędzy w oznaczonych sytuacjach. Mowa tutaj o  art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ściślej rzecz ujmując, w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym imprezy turystycznej lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego, Podróżny może odstąpić od umowy z Organizatorem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Innymi słowy, Biuro Turystyczne winno zwrócić nam całą kwotę, którą z tytułu tej wycieczki dotychczas zapłaciliśmy z uwagi na obecną sytuacją ogólnoświatową wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Przywołana ustawa jest implementacją dyrektywy parlamentu europejskiego i rady z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych. W motywie 31 dyrektywy wprost jest wskazane, że do nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających odstąpienie przez Podróżnego od umowy należy zaliczyć m.in. wybuch epidemii poważnej choroby. Niewątpliwie choroba wywołana przez koronawirus do takich chorób należy.

Co istotne, odstąpienie od umowy z Biurem Turystycznym jest realne w sytuacji, gdy celem podróży jest państwo, w którym panuje epidemia. Na tle powyższego nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wirus swoim zasięgiem objął niemal wszystkie dostępne turystycznie miejsca. Wszak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że możemy już mówić o pandemii koronawirusa, Jest to niewątpliwie okoliczność przemawiająca za koniecznością wystąpienia o zwrot wpłaconych środków. Dokonanie zmiany terminu rezerwacji lub miejsca wypoczynku jest bowiem w obecnej sytuacji możliwe, aczkolwiek bardzo ryzykowne.

Oświadczanie o odstąpieniu oraz termin do zwrotu wpłaconej kwoty

W sytuacji, gdy Podróżny podejmie decyzję w przedmiocie anulowania imprezy turystycznej, powinien on złożyć Organizatorowi wycieczki oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, powołując się na 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. w formie pisemnej. Należy pamiętać, aby nie zwlekać ze złożeniem takiego oświadczenia, gdyż musimy to zrobić przed terminem zaplanowanej wycieczki.

Organizator na skutek oświadczenia ma obowiązek zwrócić wpłacone kwoty w termie 14 dni od dnia jego złożenia.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż Podróżny nie ma prawa do dodatkowej rekompensaty (np. odszkodowania ani zadośćuczynienia za szkodę związaną z brakiem możliwości skorzystania z wykupionej imprezy turystycznej).

Prawa i obowiązki Organizatora wycieczki

Przechodząc do omówienia praw i obowiązków Organizatora wycieczki, warto zaznaczyć, iż w sytuacji niemożności zrealizowania umowy z uwagi na epidemię czy poważne zagrożenie epidemią Organizator także ma prawo rozwiązać umowę z Klientem. Należy jednak pamiętać, iż o fakcie tym musi poinformować wszystkich Podróżnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej. Innymi słowy, najpóźniej przed wejściem Podróżnego do samolotu, Organizator ma obowiązek poinformować, iż uprzednio zawarta umowa nie może zostać zrealizowana.

Co więcej, każde biuro podróży jest zobowiązane do wpłacania od Podróżnego kwoty do 30,00 zł na specjalny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W przypadku zaś odstąpienia od umowy, albo rozwiązania umowy przez Organizatora, które pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może on zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone przez Ustawodawcę w art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku.

Końcowo, należy wskazać, że niechęć niektórych organizatorów wyjazdów turystycznych do dokonywania zwrotu opłat na podstawie art. 47 ust. 4  ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych może rodzić duże obawy, czy klient nie będzie musiał dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Zasadność takiego roszczenia wydaje się bezsporna, jednak w sytuacji odmowy choćby częściowej wypłaty środków będzie się to wiązało z koniecznością oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Niemniej jednak warto podjąć kroki mające na celu dochodzenie naszych słusznych roszczeń.

Więcej szczegółowych analiz prawnych dotyczących problemów związanych z koronawirusem można znaleźć pod adresem www.wlzkancelaria.pl/koronawirus.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułTrading z “Obszarów Zdarzeń”. Strategia drugiej szansy na wejście – Nial Fuller
Następny artykułAmRest zyskuje w środę blisko 30%, notowania zawieszone!
Adwokat, partner w Kancelarii Adwokatów WENUS LOMPERTA ZEMBEK, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalistka z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno upadłość konsumencką, jak i przedsiębiorców. Dysponuje wiedzą na temat zróżnicowanych aspektów restrukturyzacji jak np. wybór postępowania zapewniającego najszybsze i najbardziej efektywne przekształcenie podmiotu. Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Posiada także wieloletnie doświadczenie obejmujące obsługę podmiotów sektora bankowego i parabankowego, jak również prowadzenie procesów sądowych, w szczególności dotyczących spraw kredytów i pożyczek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here