Naga MarketsWaskoKonsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez GDDKiA oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. “Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa”, podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%.

Konsorcjum Wasko podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

“Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest: zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siecią informatyczną i teleinformatyczną, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Wrocław-Widawa, zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie elementów rozwiązania ICT (teleinformatycznego) dla CZR Wrocław, w tym systemu zarządzania danymi wizyjnymi, integracja (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego), usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju wykonanego rozwiązania ICT w ramach projektu KSZRD EE1, przekazanie wdrożonego rozwiązania ICT zamawiającemu lub wykonawcy następczemu” – czytamy w komunikacie.

Zakres prac realizowany przez spółkę w ramach umowy obejmuje:

– wykonanie części pasywnej serwerowni – podłoga techniczna, zasilanie, klimatyzacja precyzyjna;

– wykonanie części aktywnej serwerowni – dostawa i konfiguracja serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych wraz oprogramowaniem;

– dostawa i konfiguracja ściany wizyjnej oraz sprzętu komputerowego;

Te artykuły również Cię zainteresują

– dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych w terenowych szafach teletechnicznych, podano także.

“Wartość przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto z czego na emitenta przypada około 24% wartości przedmiotu umowy” – czytamy dalej.

W ramach prawa opcji, gdzie łączna wartość zleconych prac nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego, Zamawiający przewiduje następujące zamówienia opcjonalne:
– Opcja 1 – świadczenie usług utrzymania, polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym, uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym, przy czym poprzez drogi nieobjęte zamówieniem podstawowym należy rozumieć drogi poza obszarem KSZRD na Sieci TEN-T Etap 1, znajdujące się w planowanym zasięgu operowania Centrum Zarządzania Ruchem Wrocław-Widawa;
– Opcja 2 – kontynuacja świadczenia usług Utrzymania na rzecz Zamawiającego, przez kolejne 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy lub maksymalnie przez kolejne 60 miesięcy, w zależności od decyzji zamawiającego, po zakończeniu świadczenia usług utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
– Opcja 3 – zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego, przy czym wdrożenie dodatkowych klas modułów w ramach Opcji 3 może być oparte na łączności bezprzewodowej, na warunkach szczegółowo wskazanych w OPZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia);
– Opcja 4 – zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, innych niż objętych zamówieniem podstawowym, ale w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego, podano dalej.

“Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 840 dni od dnia podpisania umowy. Realizacja umowy w zakresie zaprojektowania, dostawy, wdrożenia i uruchomienia elementów rozwiązania ICT dla CZR Wrocław, zależna jest od realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego realizowanego równolegle przez innego wykonawcę, a wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się z realizacją umowy w okresie wskazanym przez zamawiającego, nie dłużej jednak niż o 180 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lub warunkowego protokołu odbioru wdrożenia systemu. Zamawiający powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji” – czytamy także.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here