Naga MarketsKomputronik miał wstępnie 37,12 mln zł skonsolidowanej straty netto, 22,1 mln zł EBITDA oraz 9,7 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, podała spółka.

„Wstępne dane skonsolidowane:

– przychody ze sprzedaży: 2 045,0 mln zł, [2 012,7 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– wynik brutto ze sprzedaży: (+) 221,3 mln zł, [(+) 194,4 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– wynik z działalności operacyjnej: (+) 9,7 mln zł, [(+) 19,9 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– wynik netto: (-) 37,12 mln zł, [(+) 9,96 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– EBITDA: (+) 22,1 mln zł, [(+)32,3 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

Wstępne dane jednostkowe:

– przychody ze sprzedaży: 1 886,2 mln zł, [1 992,8 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– wynik brutto ze sprzedaży: (+) 179,8 mln zł [(+) 172,8 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– wynik z działalności operacyjnej: (+) 7,7 mln zł, [(+) 17,8 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– wynik netto: (-) 19,97 mln zł, [(+) 12,37 mln zł w roku obrotowym 2016/2017];

– EBITDA: (+) 17,9 mln zł, [28,3 mln zł w roku obrotowym 2016/2017]” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że na wyniki miały wpływ czynniki o charakterze jednorazowym. Jednym z nich jest ujęcie transakcji wynikających z ugody z 7 listopada 2017. – łączny wpływ zaewidencjonowania wszystkich operacji na skonsolidowane wyniki finansowe grupy był ujemny i wyniósł ok. minus 42,3 mln zł, zaś w ujęciu jednostkowym obniżenie wyników wyniosło ok. minus 24,8 mln zł.

Komputronik dokonał także zmiany polityki rachunkowości, która polega na przyjęciu zasady okresowego przeszacowania do wartości godziwej nieruchomości własnych, ” która to zasada pozwala w bardziej precyzyjny sposób odzwierciedlić sytuację majątkową emitenta”.

“Wpływ przeszacowania wykazuje wzrost wartości nieruchomości o łączną wartość 14 mln zł, co wpływa na wzrost kapitałów własnych emitenta (w układzie jednostkowym i skonsolidowanym)” – podano także.

Spółka ujęła także w wynikach skutki jednorazowych zdarzeń przestępczych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach zakończonego roku obrachunkowego (kradzieże towarów z magazynu oraz wyłudzenie towarów przez międzynarodową grupę przestępczą), o łącznej wartości minus 3,4 mln zł.

„W wynikach finansowych i kapitałach własnych, nie zostaną przekroczone kowenanty określone w umowach z bankami finansującymi Grupy” – czytamy także.

Komputronik podał, że wstępny wynik finansowy brutto za rok obrotowy 2017/2018 bez uwzględniania opisanych powyżej zdarzeń o charakterze jednorazowym w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 10,9 mln zł, zaś w ujęciu jednostkowym sięgnął 9,2 mln zł. Wstępny skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej za rok obrotowy 2017/2018 wyniósł 14,6 mln zł wobec 19,9 mln zł rok wcześniej.

Jak podkreślono, niezależnie od opisanych wcześniej czynników i operacji o charakterze jednorazowym na wstępne wyniki finansowe wpływ miały również m.in. następujące okoliczności:

– wzrost średniej marży na sprzedaży;

– wzrost kosztów w wyniku: zwiększania struktur sprzedażowych (przede wszystkim spółka zależna Komputronik Biznes sp. z o.o.), inwestycji w powiększenie możliwości logistycznych, wzrostu funduszu wynagrodzeń, zwiększenia wydatków marketingowych;

– znaczne poszerzenie sprzedawanego asortymentu i redukcja ryzyka związanego z istotnymi zmianami koniunkturalnymi w grupach towarowych, na których we wcześniejszych okresach koncentrowały się obroty realizowane przez emitenta, podsumowano w komunikacie.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here