Naga MarketsKomputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych, podała spółka.

Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto w roku obrotowym 2019/2020

“Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, przesłane do audytora i zarządcy, wskazują następujące pozycje:

1. (-50,4) mln zł – strata z działalności operacyjnej,

2. (-91,6) mln zł – strata brutto,

3. (-83,6) mln zł strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego” – czytamy w komunikacie.

Komputronik wskazał, że ujemne wyniki roku obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w skali skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz skutkami ekonomicznymi związanymi z epidemią COVID-19.

“Najistotniejszymi pozycjami wpływającymi na wynik operacyjny były:

1. zmniejszenie wyniku na sprzedaży (zmniejszenie przychodów od klientów detalicznych i B2B, zmniejszenie udziału procentowego bonusów i wsparcia marketingowego udzielanego przez dostawców […],

2. jednorazowe koszty operacyjne w kwocie – 7,3 mln zł, poniesione w związku z wejściem w proces sanacyjny emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o., składające się z m.in. następujących kosztów o charakterze jednorazowym:

– odprawy i odszkodowania związane z programem zwolnień grupowych i wypowiedzeń umów cywilno-prawnych – 6,2 mln zł,

Te artykuły również Cię zainteresują

– rezerwy na koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i inne powiązane koszty – 1,1 mln zł,

3. odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (wykazywanych w związku z nabyciem sieci sklepów i znaków towarowych pod marką ‘Karen’), których wartość w związku z zamknięciami wielu salonów lub częściowej rezygnacji z ich wykorzystania w efekcie reorganizacji działalności, uległa istotnemu zmniejszeniu – 7,7 mln zł,

4. odpisy aktualizujące prawa majątkowe, stanowiące odniesienie zmian wyceny rynkowej wartości nieruchomości, co jest związane z obecną sytuacją makroekonomiczną w Polsce, a stanowiących główne aktywo dłużnika emitenta, tj. jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej emitenta – 5,6 mln zł,

5. rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych dot. VAT i CIT – wyznaczone w oparciu o szacunek prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia tych postępowań oraz szacowną wartość umorzenia części potencjalnych zobowiązań – jeśli trafią one do masy sanacyjnej – 3,5 mln zł” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto wynosi 120,3 mln zł.

Najistotniejszy wpływ na wyniki jednostkowe – poza czynnikami opisanymi powyżej – miała zmiana metody wyceny spółek zależnych (z metody DCF na metodę skorygowanych aktywów netto), z uwagi na konieczność odzwierciedlenia zmiany wartości istotnych aktywów tych spółek, co skutkowało koniecznością dokonania jednorazowych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 49,5 mln zł. Odpisy te nie mają charakteru pieniężnego i nie wpływają na pomniejszenie dostępnych aktywów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności emitenta, podano także.

Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, Komputronik opublikuje 30 września 2020 r.

Komputronik – dystrybutor sprzętu IT – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here