Naga MarketsKNF zatwierdza prospekt Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowego FIZZ upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wydano zezwolenie AgioFunds Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie na utworzenie: Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii A i B Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowego FIZ

  • Firmą inwestycyjną jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
  • Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
  • Funduszem zarządzać będzie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Czym jest nowy ETF bazujący na Nasdaq 100?

Nowy ETF jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (funduszem alternatywnym) emitującym certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej. Indeksem odniesienia dla Funduszu będzie Nasdaq-100 Notional Net Total Return Index z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany w przypadkach i na zasadach określonych w statucie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany poziomów indeksu odniesienia dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych i bez względu na to, czy w okresach tych indeks odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej lub syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu ryzyka walutowego na osiągane stopy zwrotu, poprzez zastosowanie transakcji zabezpieczających ograniczających ekspozycję Funduszu na wpływ walut obcych.

Fundusz będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym organizowanym przez GPW wszystkich Certyfikatów Serii A, które zostaną wyemitowane, oraz nieoznaczonej liczby Certyfikatów Serii B, które zostaną wyemitowane w okresie ważności Prospektu tj. w okresie 12 miesięcy od dnia Zatwierdzenia Prospektu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here