Naga Markets



Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zwiera ona poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym. W głosowaniu wzięło udział 420 posłów. Nowelizacja została przegłosowana stosunkiem głosów 419 za, przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu. Zmianę uchwalono z dwiema poprawkami, które zostały złożone podczas drugiego czytania projektu.


KNF będzie mogła nakładać sankcje administracyjne i kary finansowe

Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do rządowego projektu, nowelizacja ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

Podkreślono również, iż rozporządzenie to ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji, oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze. Określa też wymogi wobec podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, m.in. dotyczące obowiązku należytej staranności, zatrzymania ryzyka i transparentności czy dopuszczalne limity inwestycji w pozycje sekurytyzacyjne dla klientów detalicznych.

Jako najważniejszy punkt nowelizacji uważa się wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów unijnego rozporządzenia. KNF, w myśl nowych przepisów, będzie miała uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym kar finansowych i innych środków naprawczych.

Dodatkowo nowelizacja umożliwia Komisji Nadzoru Finansowego:

  • Prawo żądania wyjaśnień od podmiotów kontrolowanych;
  • Dostęp do informacji poufnych, w tym informacji ustawowo chronionych;
  • Możliwość publikacji na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej.

Na początku roku informowaliśmy, iż Komisja Nadzoru Finansowego planuje wprowadzić kuratorów do spółek giełdowych. W ocenie urzędu kuratorzy objęliby kontrolą przede wszystkim spółki o rozproszonym akcjonariacie, których pogarszająca się sytuacja finansowa powoduje trudności w zapewnieniu działania organów lub następuje utrata kontaktu ze spółką.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here