Naga Markets

KNF ustanowiła kuratora w Getin Noble Banku, chce nowego planu jego naprawyWarszawa, 27.12.2021 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank (GNB) do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w banku kuratora – z dniem 27 grudnia będzie nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), podała Komisja. Prezes GNB Artur Klimczak deklaruje, że bank jest w stałym kontakcie z KNF i “niezwłocznie” przystępuje do prac w celu jak najszybszego złożenia wniosku o zatwierdzenie nowego planu naprawy.

“Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. wezwała Getin Noble Bank SA (GNB, Bank) do przedstawienia – w terminie 4 miesięcy – nowego planu naprawy, co stanowi konsekwencję jednogłośnej decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku banku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy. Nowy plan naprawy Banku powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) oraz prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych” – czytamy w komunikacie.Na tym samym posiedzeniu Komisja jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w GNB z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu wsparcia organów banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy.

“Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje, a także potencjał kadrowy, analityczny oraz organizacyjny w tym zakresie” – czytamy dalej.

Komisja podkreśla, że ustanowienie kuratora pozostaje bez wpływu na świadczenie przez bank usług na rzecz jego klientów. Stanowi ono jedno z narzędzi nadzorczych stosowanych przez Komisję w bankach wdrażających programy naprawy i wymagających wsparcia w poprawie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Narzędzie to stosowane jest przez Komisję zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych.

KNF wskazała także, że na nieuwzględnienie wniosku banku o zatwierdzenie obecnej wersji planu naprawy wpłynęło kilka czynników.

“Przede wszystkim, przedłożona przez bank aktualizacja planu naprawy wymaga uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej np. w obszarze kształtowania się stóp procentowych czy trendów obserwowanych w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów walutowych. Nadzór dostrzega pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez bank, w tym przede wszystkim po stronie kosztowej (tj. w zakresie zmniejszenia kosztów finansowania, kosztów ryzyka kredytowego i kosztów działania), a także związanych z możliwością poprawy współczynników kapitałowych w wyniku obniżenia sumy bilansowej banku i jego aktywów ważonych ryzykiem. Nadzór liczy na kontynuację działań prowadzonych w tym zakresie przez zarząd banku, a także na dalszy, bieżący kontakt z zarządem banku w odniesieniu do tych działań” – napisano w komunikacie.

Jednak – w ocenie nadzoru – pozostałe działania naprawcze – “przy niewystarczającym wobec potrzeb banku wsparciu kapitałowym ze strony głównego akcjonariusza”, a także w sytuacji wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych, jak m.in. pandemia COVID-19 – uznane zostały za niewystarczające do osiągnięcia trwałej rentowności.

“Komisja oczekuje, że nowy plan naprawy będzie się koncentrował na uprawdopodobnieniu działań zwiększających bazę kapitałową Banku i poprawiających jego sytuację ekonomicznofinansową oraz realnie zapewniających – w racjonalnym, a więc możliwie krótkim terminie – odbudowanie współczynników kapitałowych do poziomu spełniającego co najmniej minimalne wymogi regulacyjne” – czytamy dalej.

W swoim stanowisku odnośnie decyzji KNF bank przypomniał, że aktualnie realizuje zatwierdzony w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy na lata 2020-2024. Jego nadrzędnym celem jest powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych do poziomów regulacyjnych. Wskazał jednocześnie, że w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i jej fundamentalnym wpływem na sytuację makroekonomiczną, zarząd banku, w odpowiedzi na oczekiwanie organu nadzoru, złożył w czerwcu 2021 roku w UKNF aktualizację grupowego planu naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

“Założenia przedłożonej Urzędowi aktualizacji planu naprawy były opracowywane w pierwszej połowie 2021 roku. Przez ostatnie miesiące zaszły istotne, trudne do przewidzenia zmiany makroekonomiczne, w kontekście których część przyjętych w ww. dokumencie założeń wymaga aktualizacji. Mówimy tu zarówno o czynnikach mających negatywny wpływ, zwłaszcza na współczynniki kapitałowe banku, jak kursy walut, czy wyceny rynkowe papierów wartościowych, ale także o istotnych zmianach mających pozytywny wpływ na działania naprawcze banku. Należy tu przede wszystkim wymienić rosnące stopy procentowe, czego bank w złożonej aktualizacji nie przewidywał” – powiedział Klimczak, cytowany w stanowisku.

“Niestety rygor postępowania administracyjnego powoduje, że w celu przedstawienia przez bank nowego, adekwatnego do bieżącej sytuacji makroekonomicznej dokumentu aktualizacji planu naprawy konieczne było zakończenie trwającego postępowania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego i niezwłocznie przystępujemy do prac w celu jak najszybszego złożenia wniosku o zatwierdzenie nowego planu naprawy” – dodał prezes.

Członek zarządu GNB Mateusz Solak wskazał, że w opinii zarządu banku, “realizowane działania naprawcze przynoszą widoczne rezultaty”, a obserwowane zmiany makroekonomiczne niosą ze sobą szansę na dalszą poprawę zdolności przychodowych banku.

“Ostatnie dwa kwartały bank zakończył z zyskiem netto. Należy również pamiętać o spodziewanym bardzo istotnym i pozytywnym wpływie ostatnich podwyżek stóp procentowych na zdolności przychodowe banku w nadchodzących kwartałach” – powiedział Solak.

“W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z sukcesem zrealizowaliśmy transakcje sprzedaży portfeli wierzytelności NPL o wartości ponad 2,2 mld zł, co przyczyni się do dalszej poprawy struktury naszego portfela kredytowego. Prowadzimy również analizy związane z możliwością sekurytyzacji wybranych portfeli kredytowych w celu ograniczenia ich wpływu na współczynniki kapitałowe. Znacząco poprawiliśmy również efektywność kosztową Banku, a dzięki współpracy ze spółką leasingową i istotnym zmianom w polityce ryzyka, budujemy zdrowy i bezpieczny portfel kredytowy. Ponadto, reagując na zmieniające się warunki rynkowe rozpoczęliśmy już część działań naprawczych wyprzedzając wcześniej przyjęty harmonogram. Pracujemy również nad aktualizacją podejścia do kwestii związanej z ryzykiem prawnym portfela walutowych kredytów hipotecznych. Te wszystkie elementy zostaną odzwierciedlone w nowym planie naprawy, który zostanie przygotowany przez Bank” – dodał członek zarządu.

GNB zapowiada, że nowy plan naprawy w sposób adekwatny będzie odzwierciedlał obecną sytuację finansową banku oraz nowy kontekst makroekonomiczny.

“Dokument będzie uwzględniał zarówno nowe wyzwania stojące przed sektorem finansowym, jak również szanse związane m.in. z cyfryzacją oraz podwyżkami stóp procentowych, a jego celem będzie przedstawienie kompleksowych i realnych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku w akceptowalnym przez organ nadzoru horyzoncie czasowym. Zarząd banku złoży nowy plan naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie w terminie wyznaczonym przez organ nadzoru” – podsumowano w stanowisku.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: jsw akcje | notowania eurocash | prognozy btc | notowania walut | kurs echo investment | lpp kurs | akcje celon pharma |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here