Naga MarketsPrezes Getback, Konrad Kąkolewski

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o środkach prawnych podjętych przez KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”). Z informacji regulatora wynika, że 20 kwietnia w prokuratorze złożono wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

KNF z coraz poważniejszymi zarzutami dotyczącymi manipulacji?

Spółka GetBack SA w dniu 16 kwietnia 2018 r. przekazała do publicznej wiadomości informację poufną o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP SA („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju SA („PFR”) na temat udzielania Spółce lub podmiotom z Grupy Kapitałowej Spółki finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. Zgodnie z treścią raportu łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank i PFR ma wynieść do 250.000.000 zł, a strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania oraz przewidują zakończenie negocjacji i podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie.

KNF: Zawieszenie obrotu akcjami GetBack

Tego samego dnia Polski Fundusz Rozwoju SA poinformował w oficjalnym komunikacie, że nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack SA, a w szczególności dotyczących finansowania. Ponadto PFR i GetBack SA nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. Następnie kierownik zespołu prasowego i analiz Banku PKO BP SA, na łamach PAP Biznes, zdementował informację, jakoby Bank prowadził rozmowy z GetBack SA. W komunikacie Banku opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter, w nawiązaniu do opublikowanego przez GetBack S.A. raportu bieżącego z dnia 16 kwietnia 2018 r., stanowczo zaprzeczono, jakoby Bank PKO BP SA prowadził jakiekolwiek uzgodnienia lub negocjacje, a w szczególności negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego, ze spółką GetBack SA.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wiarygodności informacji opublikowanej przez Spółkę raportem z dnia 16 kwietnia 2018 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) podjął czynności nadzorcze. W ich ramach otrzymano wyjaśnienia zarówno od byłego prezesa Zarządu Spółki jak też PFR i Banku PKO BP SA. Ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez UKNF wykazały, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez Spółkę. Ponadto w świetle posiadanych informacji nie sposób stwierdzić, aby w chwili publikacji raportu Emitenta istniała podstawa do formułowania wniosku, że łączna kwota dofinansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250.000.000 zł.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa i wniosek o karę administracyjną

Poczynione przez UKNF w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie następujących środków prawnych: 

1.    W dniu 20 kwietnia 2018 r. UKNF złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez osoby reprezentujące GetBack SA raportu nr 39/2018.
2.    W dniu 20 kwietnia 2018 r. Przewodniczący KNF wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na GetBack SA  kary administracyjnej, na podstawie art. 96 ust. 1e albo 1f ustawy o ofercie publicznej, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ustawy o ofercie publicznej w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017.

Szykuje się Amber Gold 2?

Jednocześnie UKNF informuje, że wystąpił do organów Spółki o podjęcie odpowiednich działań w zakresie dofinansowania Emitenta oraz o prowadzenie dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji Spółki. Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach podejmowanych działań nadzorczych UKNF kilkukrotnie wzywał organy Emitenta do wykonywania obowiązków informacyjnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w sposób zapewniający inwestorom dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących sytuacji Emitenta.

UKNF wskazuje ponadto, że decyzja o ewentualnym odwieszeniu notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez Emitenta raportu rocznego za rok 2017.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here