TMS


Prezes Getback, Konrad Kąkolewski

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o środkach prawnych podjętych przez KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”). Z informacji regulatora wynika, że 20 kwietnia w prokuratorze złożono wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

KNF z coraz poważniejszymi zarzutami dotyczącymi manipulacji?

Spółka GetBack SA w dniu 16 kwietnia 2018 r. przekazała do publicznej wiadomości informację poufną o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP SA („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju SA („PFR”) na temat udzielania Spółce lub podmiotom z Grupy Kapitałowej Spółki finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. Zgodnie z treścią raportu łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank i PFR ma wynieść do 250.000.000 zł, a strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania oraz przewidują zakończenie negocjacji i podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie.

KNF: Zawieszenie obrotu akcjami GetBack

Tego samego dnia Polski Fundusz Rozwoju SA poinformował w oficjalnym komunikacie, że nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack SA, a w szczególności dotyczących finansowania. Ponadto PFR i GetBack SA nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. Następnie kierownik zespołu prasowego i analiz Banku PKO BP SA, na łamach PAP Biznes, zdementował informację, jakoby Bank prowadził rozmowy z GetBack SA. W komunikacie Banku opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter, w nawiązaniu do opublikowanego przez GetBack S.A. raportu bieżącego z dnia 16 kwietnia 2018 r., stanowczo zaprzeczono, jakoby Bank PKO BP SA prowadził jakiekolwiek uzgodnienia lub negocjacje, a w szczególności negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego, ze spółką GetBack SA.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wiarygodności informacji opublikowanej przez Spółkę raportem z dnia 16 kwietnia 2018 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) podjął czynności nadzorcze. W ich ramach otrzymano wyjaśnienia zarówno od byłego prezesa Zarządu Spółki jak też PFR i Banku PKO BP SA. Ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez UKNF wykazały, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez Spółkę. Ponadto w świetle posiadanych informacji nie sposób stwierdzić, aby w chwili publikacji raportu Emitenta istniała podstawa do formułowania wniosku, że łączna kwota dofinansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250.000.000 zł.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa i wniosek o karę administracyjną

Poczynione przez UKNF w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie następujących środków prawnych: 

1.    W dniu 20 kwietnia 2018 r. UKNF złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez osoby reprezentujące GetBack SA raportu nr 39/2018.
2.    W dniu 20 kwietnia 2018 r. Przewodniczący KNF wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na GetBack SA  kary administracyjnej, na podstawie art. 96 ust. 1e albo 1f ustawy o ofercie publicznej, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ustawy o ofercie publicznej w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017.

Szykuje się Amber Gold 2?

Jednocześnie UKNF informuje, że wystąpił do organów Spółki o podjęcie odpowiednich działań w zakresie dofinansowania Emitenta oraz o prowadzenie dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji Spółki. Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach podejmowanych działań nadzorczych UKNF kilkukrotnie wzywał organy Emitenta do wykonywania obowiązków informacyjnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w sposób zapewniający inwestorom dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących sytuacji Emitenta.

UKNF wskazuje ponadto, że decyzja o ewentualnym odwieszeniu notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez Emitenta raportu rocznego za rok 2017.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here