KNF

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Komisja powołana została na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku. Poprzednikiem KNF była Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która działała w latach 1991 – 2006.Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Oficjalna strona internetowa KNF: https://www.knf.gov.pl/

Lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/ostrzezenia_publiczne

Skład Komisji

W składzie Komisji zasiada przewodniczący, jego dwóch zastępców oraz pięciu członków. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat i jest on powoływany przez prezesa Rady Ministrów RP. Również zastępców powołuje oraz odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji:
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualny, imienny skład komisji dostępny jest na stronie regulatora >>

Lokacja i jurysdykcje

Jurysdykcja Komisji Nadzoru Finansowego obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej, a jej siedziba mieści się w Warszawie (00-030) przy placu Powstańców Warszawy 1. KNF na mocy porozumień o współpracy i wymianie informacji podejmuje także inicjatywy z regulatorami działającymi na terenie innych krajów.

Komisja i Przewodniczący KNF wykonują zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF oraz jego dwaj zastępcy (pozostali członkowie Komisji nie pracują w urzędzie). Pracownicy UKNF nie wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

W ramach udzielonego przez Komisję upoważnienia, Przewodniczący, jego zastępcy oraz wskazani pracownicy UKNF podejmują działania w zakresie właściwości KNF (m.in. postanowienia i decyzje administracyjne). Ustawa wskazuje kategorie spraw, co do których rozstrzygnięcia może wydawać wyłącznie Komisja. Są to m.in. zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym, sankcje administracyjne i inne sprawy o najistotniejszym znaczeniu dla funkcjonowania rynku finansowego.

Cele i główne zadania

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Wybieraj tylko regulowanych brokerów, by ograniczyć ryzyko w handlu >>

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem KNF

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here