Naga MarketsKNF

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Komisja powołana została na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku. Poprzednikiem KNF była Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która działała w latach 1991 – 2006.Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Oficjalna strona internetowa KNF: https://www.knf.gov.pl/

Lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/ostrzezenia_publiczne

Skład Komisji KNF

W składzie Komisji zasiada przewodniczący, jego dwóch zastępców oraz pięciu członków. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat i jest on powoływany przez prezesa Rady Ministrów RP. Również zastępców powołuje oraz odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji:
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualny, imienny skład komisji dostępny jest na stronie regulatora >>

Lokacja i jurysdykcje KNF

Jurysdykcja Komisji Nadzoru Finansowego obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej, a jej siedziba mieści się w Warszawie (00-030) przy placu Powstańców Warszawy 1. KNF na mocy porozumień o współpracy i wymianie informacji podejmuje także inicjatywy z regulatorami działającymi na terenie innych krajów.

Komisja i Przewodniczący KNF wykonują zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF oraz jego dwaj zastępcy (pozostali członkowie Komisji nie pracują w urzędzie). Pracownicy UKNF nie wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

W ramach udzielonego przez Komisję upoważnienia, Przewodniczący, jego zastępcy oraz wskazani pracownicy UKNF podejmują działania w zakresie właściwości KNF (m.in. postanowienia i decyzje administracyjne). Ustawa wskazuje kategorie spraw, co do których rozstrzygnięcia może wydawać wyłącznie Komisja. Są to m.in. zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym, sankcje administracyjne i inne sprawy o najistotniejszym znaczeniu dla funkcjonowania rynku finansowego.

Cele i główne zadania KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Wybieraj tylko regulowanych brokerów, by ograniczyć ryzyko w handlu >>

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem KNFConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here