Naga MarketswykresW poprzednim wpisie przedstawiłem Wam podział funduszy inwestycyjnych pod względem prawnym (Jak dzielimy fundusze inwestycyjne cz. 1), w tym przedstawię Wam podział uwzględniający kryterium ekonomiczne. Najbardziej powszechnym podziałem pod względem ekonomicznym jest kryterium polityki inwestycyjnej, z którym wiąże się przede wszystkim poziom ryzyka inwestycyjnego.

Oczywiście te kryterium nie jest jednolite bo można je podzielić na:

podzial_funduszy_1

Z kolei podział na rodzaj instrumentów finansowych w jakie inwestują fundusze inwestycyjne wygląda następująco:

podzial_funduszy_2

Zadaniem funduszy bezpiecznych jest przede wszystkim zapewnienie inwestorom stałego stabilnego wzrostu kapitału, przy bardzo niskim poziomie ryzyka jego utraty. Skierowane są do osób, które nie chętnie podejmują ryzyko inwestycyjne. Fundusze bezpieczne głownie inwestują w instrumenty o stałym dochodzie – są to różnego rodzaju obligacje skarbowe, bony skarbowe, bankowe papiery wartościowe czy też depozyty bankowe (lokaty). Zapewniają swoim inwestorom nie wielki zysk, ale jest on systematyczny i stały, jak już wspomniałem przy akceptacji nie wielkiego ryzyka.

W ramach funduszy bezpiecznych wyróżniamy fundusze rynku pieniężnego, gotówkowe oraz dłużne. Fundusze rynku pieniężnego oraz gotówkowe inwestują posiadane środki finansowe w krótkoterminowe instrumenty dłużne:
– bony skarbowe i gotówkowe,
– bankowe papiery wartościowe (np. certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe),
– lokaty międzybankowe,
– oraz w instrumenty o podobnym stopniu ryzyka.

Warto zaznaczyć, że w funduszach gotówkowych mogą się znaleźć również instrumenty dłużne czy też lokaty bankowe o dłuższym terminie zapadalności, natomiast w przypadku funduszy rynku pieniężnego zakres możliwych opcji inwestowania jest ograniczony tylko i wyłącznie do instrumentów o najkrótszym terminie zapadalności. Z tego względu też nieco wyższym stopniem ryzyka obarczone są fundusze gotówkowe, ale za to dają potencjalnie większy dochód. Oba te funduszy zaliczają się do najbardziej bezpiecznych, w których ryzyko utraty kapitału jest praktycznie znikome.

W ramach funduszy bezpiecznych znajdują się również fundusze dłużne. Są to fundusze, które środki pieniężne inwestują w średnio- oraz długoterminowe instrumenty dłużne, zwłaszcza w obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje przedsiębiorstw (tzw. obligacje korporacyjne). Fundusze dłużne jak najbardziej zaliczane są do grona funduszy bezpiecznych, lecz w krótkim czy też średnim okresie mogą przynosić stratę np. w momencie gdy rosną stopy procentowe, co może wpłynąć na spadek cen niektórych obligacji, a tym samym spowoduje spadek wartości jednostki uczestnictwa tego funduszu.

Fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusz zrównoważony zaliczają się do tzw. funduszy mieszanych. Oznacza to, że w skład ich portfela inwestycyjnego wchodzą zarówno instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka (obligacje) oraz takie, które cechują się dużym stopniem ryzyka inwestycyjnego (akcje). Fundusze mieszane mają wyższy potencjał dochodowości, czyli możliwości osiągnięcia wyższego zysku inwestorowi niż w przypadku funduszy bezpiecznych. Jednak za tą możliwość inwestor „płaci” w formie akceptacji wyższego ryzyka.  Decydując się na te fundusze, trzeba się liczyć z umiarkowanymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa , które w pewnym momencie inwestycji mogą przynosić nam straty.

Fundusze zrównoważone inwestują od 40% do 60% środków w akcje, a pozostałą część w instrumenty dłużne (zazwyczaj w obligacje). Ich potencjalny zysk oraz ryzyko są tym większe, im większy udział mają instrumenty ryzykowne (akcje). Fundusze stabilnego wzrostu natomiast maksymalnie do 40% środków w akcje, zaś pozostałą część inwestują w papiery dłużne (nie mniej niż 60%). Ewentualny zysk jest zazwyczaj niższy niż funduszy zrównoważonych, ale cechują się niższym stopniem ryzyka utraty kapitału.

Do grona funduszy mieszanych zaliczyłbym również fundusze aktywnej alokacji. Fundusze te nie mają określonych limitów ile w co mogą inwestować. Zarządzający mają tu pełną gamę możliwości, mogą zarówno 100% środków ulokować w akcje, jeśli jest okres hossy (wzrostów) na giełdzie, lub też jeśli sytuacja tego wymaga zainwestować 100% w obligacje, kiedy giełdy wchodzą w tzw. fazę bessy (spadków). Na zyski oraz ryzyko głównie ma wpływ koniunktura gospodarcza. Jednak w czasie hossy, potencjalnie będą przynosiły lepsze zyski niż fundusze zrównoważone, a w czasie bessy  powinny być bezpieczniejsze niż fundusze stabilnego wzrostu.

Ostatnim funduszem inwestycyjnym biorąc pod uwagę podział ze względu na instrumenty finansowe są fundusze agresywne. Fundusze akcji inwestują przede wszystkim w akcje. Charakteryzują się potencjalnie osiągnięciem wysokiego zysku przy jednoczesnym wysokim stopniu ryzyka. Wygląda to następująco w okresach hossy na giełdzie fundusze akcyjne będą osiągały bardzo wysokie stopy zwrotu (zysk), jednak podczas złego okresu na giełdach (bessy) zdecydowanie jednostki uczestnictwa tych funduszy obniżą swoją wartość. W głównej mierze fundusze agresywne skierowane są do osób, które mają zamiar inwestować długoterminowo. Związane jest to ściśle z ich polityką inwestycyjną, która nakazuje inwestować w akcje od 50 do 100% środków w akcje bez względu na koniunkturę jaka obecnie panuje na rynkach giełdowych.

Najlepszym podsumowanie tego wpisu będzie przedstawienie Wam mapy funduszy inwestycyjnych uwzględniając potencjalny zysk oraz poziom ryzyka inwestycyjnego jakie należy zaakceptować.

podzial_funduszy_3tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here