Naga Marketsloss-cc-strataZgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez swoich klientów. Dane zebrane przez Izbę Domów Maklerskich pokazują, że systematycznie wzrasta świadomość inwestorów rynków CFD/FX, a ich wyniki nie odbiegają od tych osiąganych przez inwestorów na dojrzałych rynkach finansowych.


Izba Domów Maklerskich oraz zrzeszone w niej domy maklerskie kładą duży nacisk na rzetelną i systematyczną edukację swoich klientów oraz transparentność działania. Kolejne już wyniki, wyraźnie wyższe od dostępnych danych dotyczących lat 2013-15, wskazują, że starania rodzimych podmiotów przynoszą wymierne efekty wśród inwestorów zainteresowanych instrumentami o podwyższonym poziomie ryzyka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Sprawdź również wyniki za Q3 2016 >>

Podobnie jak w poprzednim okresie, tak w IV kwartale ub.r. największy odsetek aktywnych inwestorów (52,2%) osiągał zyski na transakcjach na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe (ang. Bond/Interest Rate CFD). Równie wysoko, bo na poziomie ok. 35% zyskujących inwestorów, utrzymywały się wyniki realizowane na transakcjach pochodnych na indeksy giełdowe (ang. Index CFD) oraz waluty (ang. Forex CFD). W obszarze inwestycji na towary (ang. Commodity CFD) odsetek zarabiających w IV kwartale wyniósł 35,8%, a w kontraktach na akcje (ang. Equity CFD) 32,4%.

Zarabiający Tracący
Bond/Interest Rate CFD*** 52,2% 47,1%
Commodity CFD 35,8% 64,1%
Equity CFD 32,4% 67,1%
Forex CFD 34,5% 65,5%
Index CFD 38,7% 61,2%


*  dane bez rachunków, dla których nie wykazano ani zysku, ani straty
** średnia arytmetyczna dla klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. (domy maklerskie z siedzibą w Polsce posiadające licencje wydane przez KNF) dla klientów, którzy podpisali umowy na terytorium Polski
*** terminologia wg standardu opracowanego przez KNF

Wyniki osiągane przez inwestorów na rynku usług CFD/FX charakteryzują się zmiennością, co może powodować wahania wyników na przełomie kwartałów na poziomie kilku punktów procentowych. Należy pamiętać, że kluczowym czynnikiem kształtującym wyniki klientów jest zmienność rynkowa w danym okresie. Szczególnie powinni o tym pamiętać początkujący inwestorzy – wahania na rynku mogą pozwalać na osiąganie wysokich zysków, ale niosą również wyższe ryzyko strat. Dlatego tak ważne jest zdobycie wiedzy przed przystąpieniem do inwestycji na rynku OTC – mówi Marek Wołos, ekspert IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Działając jako reprezentant domów maklerskich podlegających krajowemu nadzorowi regulacyjnemu, w trosce o właściwą edukację otoczenia rynkowego i ochrony klientów domów maklerskich Izba skieruje propozycje współpracy do innych podmiotów w zakresie podjęcia działań mogących wpłynąć na poprawę funkcjonowania rynku. Wyniki zaprezentowane przez domy maklerskie wchodzące w skład Izby wyraźnie wskazują, że rynek jest coraz dojrzalszy. Świadczy o tym systematyczna poprawa wyników inwestorów w ostatnich kwartałach w porównaniu do lat ubiegłych. Członkowie Izby Domów Maklerskich konsekwentnie wypełniają obowiązki w zakresie działania w najlepiej pojętym interesie klienta, ale chcemy też zbudować szerszą koalicję organizacji i instytucji zainteresowanych długoterminowym interesem polskiego rynku finansowego – uzupełnia Marek Wołos.

Na podstawie informacji prasowej Izby Domów MaklerskichConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here