Naga Markets  • W pierwszej połowie 2018 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 56 proc. obrotów (+4 pkt proc. rdr), instytucjonalni za 32 proc. (+1 pkt proc. rdr), a indywidualni wygenerowali 12 proc. (- 6 pkt proc. rdr) obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW
  • Na rynku NewConnect główną rolę niezmiennie odgrywają inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wzrósł o 3 pkt proc. rdr w I półroczu 2018 r. do 80 proc. Spadł udział inwestorów zagranicznych do 4 proc, a udział inwestorów instytucjonalnych utrzymał się na niezmienionym poziomie 16 proc.
  • Na rynku kontraktów terminowych i opcji w I półroczu 2018 r. wiodącą rolę utrzymali krajowi inwestorzy indywidualni z udziałem odpowiednio: 47 i 45 proc. w obrotach tymi instrumentami

Główny Rynek GPW
Największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2018 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 56 proc obrotów akcjami, więcej o 4 pkt proc. rdr. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 32 proc., o 2 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni, w pierwszej połowie 2018 r., wygenerowali 12 proc. obrotów (-2 pkt proc. w stosunku do II półrocza 2017 r. ) co jest spowodowane słabszą koniunkturą na giełdzie.
W I półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 31 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (29 proc.), na trzecim otwarte fundusze emerytalne i członkowie giełdy działający na rachunek własny (po 14 proc.).

Wykres 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)


Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect
Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2018 r. odpowiadali aż za 80 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 3 pkt proc. wobec I półrocza 2017 r. Inwestorzy zagraniczni stanowili 4 proc. obrotów w pierwszej połowie 2018 r. Instytucje wygenerowały w tym okresie 16 proc. obrotów, tyle samo co w analogicznym okresie rok wcześniej.
W I półroczu 2018 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 62 proc. obrotów akcjami (wzrost z 52 proc. w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect w tym okresie byli także animatorzy (13 proc.) oraz firmy (9 proc. obrotów).

Wykres 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych
Dominującą rolę krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również w pierwszej połowie 2018 r. na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47 proc. odnotowując spadek o 5 pkt. proc. rdr na rynku kontraktów terminowych. Na rynku opcji sięgnął zaś 45 proc. W I półroczu 2018 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 37 proc. i 16 proc. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział 25 proc., a inwestorzy instytucjonalni stanowili 30 proc.
Na rynku instrumentów strukturyzowanych w ostatnim półroczu tego roku inwestorzy indywidualni odpowiadali za połowę obrotów, a za drugą zagraniczni.

Wykres 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Wykres 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)


Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Wykres 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Catalyst
Udział obrotów obligacjami na rynku Catalyst jest dość stabilny od czterech lat, od kiedy ankieta obejmuje także obligacje. Przeważającą rolę utrzymują na nim instytucje krajowe. W I półroczu 2018 r. ich udział wyniósł 62 proc., co umocniło tę grupę inwestorów o 4 pkt. proc. rdr. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 38 proc. obrotów, a inwestorzy zagraniczni wycofali się z tego rynku (-4 pkt. proc w stosunku do II półrocza 2017 r.).

Wykres 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW: http://www.gpw.pl/analizy

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w I półroczu 2018 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here