Naga Marketsslowo inflation napisane kredą na czarnej tablizyWyliczana przez GUS inflacja obniżyła się w lipcu do 3 proc., jednak stosowany przez NBP wskaźnik inflacji bazowej, czyli nieuwzględniający cen żywności i energii, podskoczył do 4,3 proc., czyli do poziomu najwyższego od grudnia 2001 r.

Inflacja obniżyła się w lipcu do 3 proc.

Inflacja bazowa, czyli nie uwzględniająca najbardziej zmiennych i pozostających poza wpływem narzędzi polityki pieniężnej cen żywności i energii, jest miernikiem używanym do identyfikacji długookresowych, trwałych tendencji inflacyjnych oraz czynnikiem mającym istotne znaczenie dla zmian w polityce monetarnej. Nie jest więc kwestią przypadku, że wraz z dynamicznie rosnącą od kilku miesięcy inflacją bazową, zaczęły pojawiać się wyraźne głosy części przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej dotyczące zasadności podniesienia stopy referencyjnej w horyzoncie początku przyszłego roku. Taki pogląd wygłosili ostatnio Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki, a nieco wcześniej Łukasz Hardt.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wzrost inflacji bazowej wyraźnie pokazuje zwiększanie się presji inflacyjnej, wynikającej ze zjawisk rynkowych, mających miejsce zarówno po stronie podażowej (wzrost cen niektórych towarów i usług, wynikający z wyższych kosztów działalności), jak i popytowej, czyli zwiększonych wydatków konsumentów, związanych z trwającą od kilku lat dobrą koniunkturą gospodarczą, sytuacją na rynku pracy oraz wysoką dynamiką wzrostu wynagrodzeń i świadczeniami socjalnymi.

Poprzednio tak wysoką, przekraczającą 4 proc. inflację bazową notowano w 2001 r., czyli prawie dziewiętnaście lat temu. Symptomatyczna jest zbieżność warunków w jakich to zjawisko następowało. I wówczas i obecnie mamy do czynienia z recesyjną fazą cyklu koniunktury, a także z sytuacją kryzysowego szoku w globalnej gospodarce.

Od trzeciego kwartału 1999 r. do trzeciego kwartału 2001 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki obniżyło się z 6,6 do 0,5 proc., zaś od drugiego kwartału 2018 r. do drugiego kwartału obecnego roku dynamika PKB spadła z 5,2 do minus 7,9 proc. Wówczas recesja była wynikiem pęknięcia bańki internetowej, obecnie pandemii koronawirusa.

W identycznych fazach znajdowała się polityka pieniężna. Od sierpnia 2000 r. do czerwca 2003 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową z 19 do 5,5 proc., zaś od marca do maja obecnego roku z i tak już rekordowo niskiego poziomu 1,5 proc. do zaledwie 0,1 proc.

Te analogie świadczą o wpływie polityki monetarnej na procesy inflacyjne, ale także o tym, że procesy te występują z opóźnieniem w stosunku do kondycji realnej gospodarki, wysoka inflacja utrzymuje się jeszcze przez pewien czas po osiągnięciu szczytu dobrej koniunktury.

Warto przeczytać również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here