Naga Markets

IMC S.A. i krajobraz po bitwie. Czy działalność spółki przetrwa ten trudny czas?W niniejszym raporcie wznawiamy pokrycie dla IMC aktualizując nasze prognozy finansowe i wycenę dla spółki. W ocenie audytora, opublikowane ostatnio wyniki za 2021 r. w pełni odzwierciedlają pozycję finansową spółki, ale trwająca w dalszym ciągu wojna stanowi istotne ryzyko z punktu widzenia kontynuacji prowadzonej działalności (tzw. zasada going concern).

IMC S.A. z trudną do przewidzenia przyszłością

Obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej potoczy się wojna na Ukrainie, dlatego niniejsza analiza, włączając w to prognozy finansowe, odpowiada jednemu scenariuszowi wydarzeń, zakładającemu że wojna nie rozprzestrzeni się na rejony gdzie spółka prowadzi działalność. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dynamikę wydarzeń na froncie, interesy szeroko pojętych stron zaangażowanych w konflikt oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne w tym dostępność surowców energetycznych, ryzyko realizacji innego scenariusza niż przyjęty w niniejszym raporcie jest bardzo wysokie.Oprócz zmian w założeniach na poziomie operacyjnym, które mają wpływ na prognozy finansowe, nasza wycena akcji IMC wymagała aktualizacji założeń w zakresie kosztu kapitału, która wynika ze wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Ukrainy (z 7% poprzednio do 30% w 2022-23) oraz wzrostu premii za ryzyko (z 8% do 20% dla 2022-23, następnie 10%).

To właśnie zmiana kosztu kapitału jest w największym stopniu odpowiedzialna za spadek wyceny IMC w stosunku do naszego wrześniowego raportu. Wysoki poziom stopy dyskonta odzwierciedla ryzyko kraju w stanie wojny oraz ryzyko prowadzenia biznesu w warunkach wojennych. Na potrzeby poniższej wyceny zakładamy scenariusz, w którym Ukraińskie porty na Morzu Czarnym zostają odblokowane dopiero w 2023r., stąd mocno ograniczona sprzedaż spółki w bieżącym roku.

Zrealizowany w 2022 r. wynik finansowy wynika głównie z przeszacowania aktywów biologicznych wytworzonych w bieżącym roku i ma charakter memoriałowy. Oczekujemy również, że dzięki odminowaniu pól w regionie Sum i Czernichowa, spółka będzie w stanie obsiać 100% banku ziemi od 2023 r.

Podkreślamy, że powyższe założenia to jeden konkretny scenariusz, a ryzyka istnieją zarówno „w górę” (np. odblokowanie eksportu przez Morze Czarne wskutek negocjacji) jak i „w dół” (np. przełamanie frontu przez Rosjan) od naszej wyceny.

NED

Aktualizacja wyceny

Obniżamy nasz szacunek 12-miesięcznej ceny docelowej dla akcji IMC do 13.33 zł z poziomu 33.81 zł w raporcie z września 2021 r. Negatywna zmiana to głównie efekt podwyższenia stopy wolnej od ryzyka, która jest równa implikowanej rentowności 10-letniej Ukraińskiej obligacji (w naszych aktualnych prognozach przepływy pieniężne przed dyskontem po 2023 r. są wyższe w porównaniu do raportu z września 2021).

Dodatkowy obciążeniem wyceny jest wzrost premii za ryzyko. Przy wysokiej stopie dyskonta, spadek FCF w bieżącym roku i jego tożsamy wzrost w 2023r. wynikający z naszych założeń co do blokady eksportu, ma bardziej negatywny wpływ na wycenę aniżeli w przypadku przedwojennych stóp procentowych.

Nasza wycena spółki IMC opiera się na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Dla celów prezentacyjnych przedstawiamy także wynik wyceny opartej na metodzie porównawczej. W naszej opinii wycena oparta o zdyskontowane przepływy pieniężne jest bardziej adekwatna niż inne metody wyceny z uwagi m.in. na: 1. Możliwość zawarcia w wycenie prognozy długoterminowych zysków i nakładów inwestycyjnych, 2. Uwzględnienie w wycenie specyficznych dla spółki czynników jak np. ryzyko związane z wojną, premia za ryzyko rynkowe oraz 3. Ograniczoną liczbę prognoz dla spółek porównywalnych o podobnym profilu produkcji, ryzykach, zbliżonych perspektywach wzrostu i zdolności do generowania wolnych przepływów pieniężnych.

Niniejsza analiza inwestycyjna („Raport”) została przygotowana przez BM Banku Pekao w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: celon akcje wykres | akcje orlenu | giełda xtb | livechat kurs akcji | kurs pgnig | kurs korony czeskiej | lew kurs |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here